W3C ERCIM logo INRIA

W3C, World Wide Web Consortium, flyttar sin europeiska verksamhet till ERCIM

INRIA har nyckelroll i förstärkt europeiskt samarbete för utveckling av webteknologi.

W3C-kontaktpunkter:
Amerika och Australien -- Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Europa, Mellanöstern och Afrika -- Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Asien -- Saeko Takeuchi, <saeko@w3.org>, +81.466.49.1170
Kontaktpunkt INRIA:
Christine Genest, <christine.genest@inria.fr>, +33 1 39 63 57 29
Kontaktpunkt ERCIM:
Bruno Le Dantec, <bruno.le_dantec@ercim.org>, +33 4 92 38 50 40

(pressrelease även tillgänglig på engelska, franska, japanska, tyska, italienska, grekiska, holländska, finska, ungerska, hebreiska, kinesiska (traditional), kinesiska (förenklad), koreanska, arabiska, svenska, tjeckiska, norska, slovakiska)

Kommentarer från intressenter tillgängliga här.


http://www.w3.org/ -- 2002-11-27 -- W3C (World Wide Web Consortium), INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) och ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) har gemensamt offentliggjort organisationsförändringar som syftar till att förstärka forskningssamarbetet i Europa, för att bättre stödja utveckling av webbteknologi.

Den första januari 2003 flyttar W3C sitt europeiska huvudkontor från franska INRIA till det europeiska samarbetsorganet ERCIM. Denna förändring ger W3C större möjligheter att påverka forskningssamarbetet i Europa, samtidigt som W3C behåller sina historiskt starka band med INRIA, eftersom INRIA är en av ERCIM:s grundare.

W3C:s har en internationell historia, som började med INRIA

Alltsedan W3C bildades på MIT Laboratory for Computer Science i USA i oktober 1994, har W3C sett till att World Wide Web lever upp till sitt namn och sitt löfte. I enlighet med grundaren och ledaren, Tim Berners-Lees intentioner har W3C lika stark närvaro i Europa och Asien som i Nordamerika. W3C utser icke-vinstdrivande organisationer att fungera som regionala högkvarter med lokaler för W3C:s personal. Dessa organisationer kallas "W3C-värdar".

När INRIA valdes som första europeiska värd, i april 1995, hade W3C 50 medlemmar i fyra länder, varav Storbritannien var det enda landet i Europa. INRIA ställde upp med sina resurser, engagerade sig i marknadsföring och information och värvade nya medlemmar i Frankrike och i resten av Europa. Under de sju år som gått har INRIA attraherat såväl nya medlemsorganisationer som teknisk personal till W3C:s verksamhet. INRIA har också bidragit med viktiga kontakter med europeiska forskningsorganisationer. W3C har idag mer än 450 medlemsorganisationer och nästan alla länder i Europa är representerade.

Under denna tidsperiod har W3C erhållit finansiellt stöd från EU för att bygga upp ett nätverk av lokalkontor med personal från INRIA i uppstartsskedet. För närvarande har W3C 13 lokalkontor över hela världen, varav åtta i Europa. Lokalkontoren samverkar med sina värdorganisationer för att främja användandet av nationella språk, bredda W3C:s geografiska bas och verka för internationellt deltagande i W3C:s aktiviteter. Sju av de europeiska lokalkontoren är för övrigt redan placerade på olika ERCIM-institut; dit hör SICS (Sverige), CWI (Beneluxländerna), Fraunhofer IMK (Tyskland och Österrike), FORTH (Grekland), MTA SZAKI (Ungern), CNR (Italien) och CCLRC (Storbritannien och Irland).

Flytten från INRIA till ERCIM är en naturlig del i den europeiska expansionen

I och med att webben har blivit en vida spridd och oumbärlig resurs för näringsliv, universitet och högskolor, den offentliga sektorn och allmänheten, finns det ett uttalat behov av en mer spridd infrastruktur och ett stödjande nätverk. Att placera W3C:s europeiska bas på ERCIM kommer därför att vara till gagn för alla.

"INRIA skapade den nödvändiga grunden för europeiskt engagemang i utvecklingen av webinfrastruktur. Nu har vi förutsättningar att gå vidare in i nästa fas," förklarar Bernard Larrouturou, chef för INRIA. "Att flytta (W3C-) värdskapet till ERCIM ligger i linje med vår kultur att odla nya initiativ och vårt åtagande att stärka IT-samhället i Europa. Det kommer att göra det möjligt för oss att behålla våra starka band med W3C, samtidigt som vi vidgar vår verksamhet i det europeiska forskningsamhället - något som är till nytta för både ERCIM och W3C."

W3C:s flytt till ERCIM skapar nya möjligheter att integrera webbrelaterad forskning och industri i Europa.

ERCIM grundades 1989 av INRIA, GMD (numera del av Fraunhofer-Gesellschaft, Tyskland) och CWI (Nederländerna), för att bygga upp ett europeiskt icke-vinstdrivande konsortium med målsättning att främja utveckling inom informationsteknologi och tillämpad matematik.

För närvarande är forskningsinstitut från 16 länder medlemmar i ERCIM. SICS, Swedish Institute of Computer Science, är ett av dessa. Varje medlemsinstitut är en ledande forskningsorganisation i sitt land med fullödiga länkar till både nationella och internationella forskarsamfund. Alla ERCIM-institut fungerar som kommersiellt obundna, nationella centra. Samtliga medlemsinstitut är starkt involverade i EU:s forskningsprogram och i samarbetsprojekt med såväl mindre och medelstora företag som med stora koncerner.

ERCIM är en "European Economic Interest Grouping" (EEIG), en juridisk entitet inom EU. Gerard van Oortmerssen, chef för CWI, är ERCIMs nuvarande styrelseordförande och Bernard Larrouturou, chef för INRIA, arbetar som VD.

"ERCIM:s ledare kände redan till W3C. ERCIM:s medlemsinstitut har varit aktiva i W3C:s arbetsgrupper och flera av dem är W3C-kontor," noterar Gerard van Oortmerssen. "ERCIM:s nätverk av forskningsinstitut omfattar över 10 000 forskare. W3C kommer att dra nytta av denna expertis. För ERCIM, å andra sidan, betyder förändringen en möjlighet att förstärka det globala samarbetet."

"Webben växer sig starkare och blir mer användbar när det finns en verklig vilja till internationellt engagemang och påverkan på webbteknologins utveckling," förklarar Tim Berners-Lee, W3C:s ledare." För W3C betyder det att vi har ett centrum - http://www.w3.org/ - stött av tre globala partners - MIT, Keio University och nu ERCIM. I och med flytten till ERCIM finns det förutsättningar för en avgörande tillväxt och synergiverkan på webbteknologier över hela Europa."

Om World Wide Web Consortium, W3C

W3C skapades "för att leda webben till sin fulla potential", genom att utveckla gemensamma protokoll som stärker webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. Det är ett internationellt konsortium, drivet under gemensam ledning av MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) i USA, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) i Frankrike och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns bl a en databas med information om World Wide Web, riktad till utvecklare och användare samt en uppsättning prototyper och exempel på användningen av ny teknologi. För närvarande är närmare 450 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/.

Om ERCIM

ERCIM, European Research Consortium for Informatics and Mathematics, är en organisation som främjar europeisk forskning och utveckling inom informationsteknologi och tillämpad matematik. Dess sexton nationella medlemsinstitut strävar mot ett ökat samarbete inom det europeiska forskarsamfundet och för att stärka samarbetet med europeisk industri. Mer information finns att tillgå på http://www.ercim.org/.

Om INRIA

INRIA, grundat 1967, arbetar inom nyckelområden i informationssamhället och knyter samman alla franska forsknings- och utbildningsorganisationer som är aktiva inom IT-området. Som en följd därav genomförs hälften av de 95 aktiva forskningsprojekten på INRIA i samarbete med universitet, högskolor och andra forskningsorganisationer. INRIA har en ledande roll inom fyra forskningsområden: Nätverk och system, programvaruutveckling och symboliska beräkningar, människa-maskinkommunikation (bild, data, kunskap) samt simulering och optimering av komplexa system. INRIA är aktiv i teknologiöverföringsprogram och har genomfört ca 600 projekt åt näringslivet samt knoppat av ungefär 60 bolag. Avknoppningarna har skett främst genom dotterbolaget INRIA-Transfert som tillhandahåller fyra uppstartsfonder: I-Source 1&2 inom området ICST, C-Source inom multimedia och T-Source inom telekommunikation. Mer information om INRIA finns på: http//www.inria.fr