W3C

W3C-logo

Nyheter december 2010

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

SVG-kurs: tidig anmälan senast 23 december

2010-12-22

W3C:s kurs om SVG tar nu emot anmälan om deltagande. Fram till och med 23 december 2010 gäller reducerad avgift.

Kursen Introduction to SVG (Scalable Vector Graphics). hålls av Professor David Dailey (Slippery Rock University, Pennsylvania, US). Han har lett tidigare kurser om SVG. Kursen omfattar sex veckor, och börjar i januari 2011. De första fyra veckorna upptas av genomgång av grunderna för SVG, där deltagare får lära sig hur man skapar SVG-dokument, definierar olika typer av kanteffekter, skalar om och roterar bilder, etc. De avslutande två veckorna är upplaga som ett tillval inom kursen, och där tas upp bl.a. animering, användning av skripts, hur man skapar interaktiv grafik, med mera. Det enda förkunskapskravet är viss vana med HTML/XML och kunskap om hur man redigerar källkod. Avgiften vid tidig anmälan -- fram till och med 23 december 2010 -- är 124 Euros. Därefter är avgiften 165 Euros. Fullständig information om kursen (målgrupp, innehåll, tidschema, veckouppgifter) finns i kursbeskrivning för introduktionskurs om SVG. Ta del av vad som mer görs i arbetet med skalbar grafik.

Reviderade Recommendations: xml ... "XPath 2.0", "XQuery 1.0", "XQueryX 1.0"

2010-12-16

Nu publiceras revisioner av XPath och XQuery som W3C Recommendations.

I samarbete mellan arbetsgrupperna för XML Query och XSL har tre webbstandarder reviderats: XML Path Language (XPath) 2.0 (Second Edition), XQuery 1.0: An XML Query Language (Second Edition) och XML Syntax for XQuery 1.0 (XQueryX) (Second Edition). XPath är ett språk för att välja ut delar av XML-dokument. XQuery och XQueryX är frågespråk för att välja ut, kombinera och manipulera XML-dokument. Dessa tre språk arbetar på alla typer av datakällor som kan representeras som instanser av den abstrakta datamodellen för XQuery och XPath. Dessutom publiceras andra utgåva av stödjande dokument: XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model (XDM), Query 1.0 and XPath 2.0 Functions and Operators, XQuery 1.0 and XPath 2.0 Formal Semantics och XSLT 2.0 and XQuery 1.0 Serialization.

Dessa nya utgåvor innehåller rättelser av fel, och ger ett antal förtydliganden av vagheter som har uppdagats av erfarenhet från fler än 50 implementeringar och av dessas breda användning. Dessutom har ett antal förtydliganden gjort, baserat på tester av denna andra utgåva, och detta har tagit ett antal månader att reda ut. Arbetsgrupperna fortsätter att behandla ärenden som har inkommit efter slutet av granskningsperioden. Om detta resulterar i ändringar så kommer dessa inkorporeras antingen i en tredje utgåva eller i version 3.0 av dessa specifikationer. Detta har gjorts inom W3C:s arbetsområde för XML-teknologi.

Nya Working Drafts: xml ... version 3.0 av Query och XPath

2010-12-16

Nu publiceras utkast av version 3.0 av XQuery och XPath.

Arbetsgrupperna XSL och XML Query har publicerat -- som uppdaterade Working Drafts -- följande specifikationer: XQuery 3.0, XQueryX 3.0, och XPath 3.0. Numreringen "3.0" har valts så att alla sammanhängande specifikationer kommer att ha samma nummer, vilket minskar förvirringen som uppträtt vid samtidig användning av versioner benämnda "1.1" och "2.1". De nya 3.0-utkasten innehåller de ändringar som genomförts för andra utgåvan, och lägger även till viktiga nya funktionaliteter. XPath är ett språk för att välja ut delar av XML-dokument. XQuery och XQueryX är frågespråk för att välja ut, kombinera och manipulera XML-dokument. Alla tre språken arbetar på alla datakällor som kan representeras som instanser av den abstrakta datamodellen för XQuery och XPath (XDM).

Arbetsgrupperna publicerar även följande stödjande dokument, som var och en innehåller en förteckning av ändringar som en bilaga: XQuery and XPath Data Model 3.0, XPath and XQuery Functions and Operators 3.0, XQuery 3.0 Use Cases och XSLT and XQuery Serialization 3.0.

Nytt Working Draft: formatmallar ... "Extensible Stylesheet Language (XSL) 2.0"

2010-12-16

Arbetsgruppen för XSL ("XSL Working Group") har publicerat ett utkast av XSL 2.0.

Design Notes for Extensible Stylesheet Language (XSL) 2.0 -- publiceras av XSL Working Group som Working Draft -- beskriver den första konstruktionsansatsen för version 2.0 av "XSL Formatting Objects" (XSL-FO). Bland kraven som arbetet baseras på ingår sådant som sidindelning och layout, sammansättning, stöd för andra språk än västerländska, m.m. I detta utkast finns förslag om anpassning, parallell text, numrering, Ruby (beskriven av utskottet för japansk layout) och multipla kolumner med individuella stilar. Se mer på vad som görs i arbetet med XML.

Nytt dokument: xhtml ... "XHTML 2.0", "XML Events 2", m.m.

2010-12-16

Arbetsgruppen för XHTML 2 ("XHTML 2 Working Group") har publicerat ett antal dokument som informella specifikationer.

De dokument som tagits fram av XHTML 2 Working Group -- och publiceras som W3C Notes -- är:

 • XHTML 2.0, ett uppmärkningsspråk skapat för att representera dokument som kan användas på ett flertal olika sätt på webben.
 • XML Events 2, konstruerat för att erbjuda ett interoperabelt sätt att knyta beteenden till uppmärkning av dokument.
 • CURIE Syntax 1.0, en syntax för att uttrycka kompakta URI:er (Compact URIs).
 • HLink, en modul som ger stöd för att ange vilka elementattribut som representerar länkar, och hur dessa länkar skall följas. Användning av HLink utvidgar det som XLink erbjuder till en bredare klass av språk, eftersom XLinks syntaktiska form innebär vissa begränsningar.
 • XHTML Role Attribute Module, en modul för att stödja klassificering av elements roller.
 • XHTML Access Module, en modul som konstruerats för att förbättra tillgänglighet av dokument.
 • XFrames, ursprungligen avsett att ersätta ramar i HTML.

Se mer på vad som gjorts av arbetsgruppen för XHTML 2.

Uppdaterade Working Drafts: talbaserad webb ... "VoiceXML 2.0" och "SCXML"

2010-12-16

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") publicerar uppdaterade utkast av "VoiceXML" och av "State Chart XML" (SCXML).

Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0 -- publicerad av Voice Browser Working Group som Working Draft -- specificerar ett modulärt XML-språk för att skapa interaktiva mediadialoger där det kan ingå syntetiserat tal, igenkänning av talad inmatning och av tonbaserad tangentinmatning, telefoni, konversationer med blandat initiativ, och inspelning/presentation av en uppsättning mediaformat, såsom digitaliserad audio och digitaliserad video. State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction -- även den publicerad av Voice Browser Working Group -- beskriver ett generellt händelsebaserat språk baserat på en tillståndsmaskin, ett språk som kan användas på många olika sätt, bl.a. tillsammans med VoiceXML. Detta och annat görs inom Voice Browser Activity.

Ny inkubatorgrupp: sociala närverk ... "Federated Social Web Incubator Group"

2010-12-15

En ny inkubatorgrupp har startats -- "Federated Social Web Incubator Group" -- som ska utreda funktionalitet i en federerad social webb.

Den nu startade Federated Social Web Incubator Group ska utreda och identifiera viktig funktionalitet och övergripande teknisk arkitektur för en federerad social webb, dokumentera specifikationer och en svit av testfall för en social federerad webb som ger en god användarupplevelse. Följande W3C-medlemmar stöder gruppens uppdragsspecifikation: DERI, Google, OpenLink och Vodafone. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Bygg smarta mobila webbtillämpningar m.h.a. standardiserade goda råd

2010-12-14

Idag har W3C publicerat en standard med goda konstruktionsråd om hur man bygger smarta mobila webbtillämpningar -- "Mobile Web Application Best Practices".

Mobile Web Application Best Practices erbjuder praktiska råd, baserade på erfarenheter från många som arbetar med mobila webben, om hur man kan underlätta utveckling av och driftsättning av mobila webbtillämpningar som fungerar på många plattformar. Råden och riktlinjerna visar även hur man kan konstruera webbtillämpningar som är effektiva, fungerar bra i olika sammanhang, och som generellt förbättrar den mobila användarens upplevelser. Det finns även en kortbunt som sammanfattar de viktigaste inslagen, på engelska såväl som på andra språk. Läs pressrelease och stöduttalanden. Titta på vad mer som görs inom W3C:s arbete med den mobila webben.

Ny rapport: ursprung för innehåll ... "Provenance XG Final Report"

2010-12-14

Inkubatorgruppen för proveniens ("Provenance Incubator Group") har nu publicerat sin slutrapport om krav på hur dokuments ursprung skall hanteras.

Informations ursprung är en kritisk faktor för att avgöra om man skall lita på information, hur man integrerar olika informationskällor, och hur man, när man återanvänder information, ska referera till de som skapat informationen. Slutrapporten -- publicerad av Provenance Incubator Group -- belyser vikten av ursprung (proveniens) och, baserat på ett antal användningsfall, beskriver krav på proveniens i ett antal olika webbsammanhang. Baserat på dessa krav, och på en detaljstudie av existerande resultat från arbeten med att hantera ursprung, har inkubatorgruppen identifierat behovet av standardiserade mekanismer för att representera och åtkomma ursprungsinformation. Gruppen har tagit fram en vägkarta -- med olika prioriteringshorisonter -- för arbete med att ta fram standarder för ursprungshantering. Inkubatorgruppen har även beskrivit konkreta utgångspunkter för att säkerställa snabba framsteg mot standardisering, och föreslagit en uppdragsspecifikation för en arbetsgrupp, "Provenance Interchange Working Group". Detta resultat har framtagits inom ramen för inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Ny inkubatorgrupp: media ... "Media Analysis Management Interface"

2010-12-13

En ny inkubatorgrupp -- ("Media Analysis Management Interface Incubator Group") -- har startats för att undersöka hur man bäst representerar datamodell och programmerbara gränssnitt mellan tillämpningar och olika analyssystem som arbetar på data om omgivningen.

Uppdraget för Media Analysis Management Interface Incubator Group är att utreda krav på och praktiska möjligheter att definiera ett gränssnitt för hantering av analysdata ("Media Analysis Management Interface"). Ett sådant gränssnitt består av datamodell och utbytesprotokoll för analysdata om olika typer av media, som video, bilder, sensordata från RFID, etc. Följande W3C-medlemmar stöder gruppens uppdragsspecifikation: NEC Corporation, Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) och Fujitsu Limited. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Tillgänglighet ... brittisk standard för tillgänglighet på webben

2010-12-10

Nu har en specifikation för webbtillgänglighet blivit formellt tagen som brittisk standard.

Det är BSI (British Standards Institution) som nu har formellt antagit standarden "Web Accessibility Code of Practice" (BS 8878). Mike Low (BSI) säger: "Vi är glada för att BS 8878 har en central roll för det mål som angetts för nationens [eAccessibility] Action Plan, att uppdatera tidigare råd om hur man gör offentliga och privata webbplatser mer tillgängliga. BS 8878 ger råd och riktlinjer om hur man eliminerar hinder för delaktighet, och lyfter fram en enkel sanning: om tillgänglighet är inbyggd så ger det mervärde både för såväl webbplatsägare som för användare". Se Web accessibility code of practice launched by BSI.

Doktorsavhandling om metadata och standarder

2010-12-10

På KTH framläggs snart en avhandling om hur man kan hantera en stor uppsättning standarder för metadatarepresentation.

Det är Mikael Nilsson som lägger fram avhandlingen From Interoperability to Harmonization in Metadata Standardization - Designing an Evolvable Framework for Metadata Harmonization inom medieteknik. Disputationen -- äger rum 15 december 2010, 13:00 - 17:00, på KTH i Stockholm -- är öppen för alla. Den nyfikne kan även ta del av mer detaljer om disputationen.

Europeiska studier om digital tillgänglighet

2010-12-09

Det pågår ett par europeiska projekt om tillgänglighet i den digitala världen. De kommer att ta fram information om hur väl tillgänglighet uppnås inom Europa, och att identifiera konkreta effekter (positiva eller negativa) av tillgänglighet.

Ett projekt som det kan vara värt att hålla sig ajour med är Monitoring eAccessibility in Europe, vars målsättning uttrycks som:

The general objective of this study is to monitor the status and progress made in eAccessibility in a series of selected countries identifying the best practices in the fields of legislation, policies and practices; ensuring a direct and active interaction between the relevant actors; defining, developing and applying a comparative analysis framework to monitor progress made in eAccessibility over time and among countries.

Ett annat projekt är Study on Economic Assessment for Improving e-Accessibility Services and Products, som beskrivs som:

The general objective of this Study is twofold: to produce specific micro-level evidence and practical tools that support decision makers of firms and public sector organisations in their assessment of their investments in eAccessibility, and to generate aggregate figures and recommendations that provide policy makers with a view on the order of magnitude of potential benefits and costs for the economy and society as a whole, as well as the mechanisms to boost them.

Nytt Working Draft: klient-API ... "Contacts API"

2010-12-09

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat en uppdatering av specifikationen av ett programmerbart gränssnitt till en användares elektroniska adressbok.

Contacts API -- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som Working Draft -- definierar begreppet "sammanslagen adressbok", där kontaktdata kan hämtas från ett flertal källor -- både på nätet och lokalt. Specifikationen definierar också gränssnittet som tredjepartstillämpningar kan använda för att komma åt denna sammanslagna adressbok, där användaren kan medge åtkomst eller ej, och där filtreringsregler tillämpas. Ett viktigt inslag i detta sätt att dela data är att göra användaren medveten om data som de kommer att dela med sig av, och att sätta användaren i centrum för detta delande. Användaren kan välja hur mycket kontaktdata som de vill dela med sig av, och kan bestämma vilken information om vilka kontakter som de vill dela. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nätbaserad kurs: grafik ... "Introduction to SVG"

2010-12-08

En ny omgång av SVG-kursen startar i Januari 2011. Redan nu kan du registrera dig som deltagare.

W3C:s nätbaserade kurs Introduction to SVG (Scalable Vector Graphics), ledd av Professor David Dailey från Slippery Rock University, Pennsylvania, USA, är sex veckor lång, och startar i januari 2011. De första fyra veckorna fokuserar sig på grunderna i SVG, och deltagare får lära sig hur man konstruerar SVG-dokument, hur man använder dess grundläggande element för att snabbt och enkelt skapa grafik, hur man formar kantlinjer, linjära och radiala effekter, återanvänder komponenter och skalar om, roterar och transformerar bilder. Under de sista två veckorna av kursen får deltagare lära sig hur man lägger till animering, använder skripts för att transformera och manipulera bilder, och hur man skapar interaktiv grafik. Dessa två veckor är av mest nytta för de som har viss erfarenhet av skriptbaserat webbinnehåll. Det enda förkunskapskravet för att kunna ta till sig kursinnehållet är att vara bekant med HTML/XML, och att kunna redigera källkod.

Avgiften vid tidig registrering, 124 Euros, gäller fram till och med torsdag 23 december 2010. Därefter är avgiften 165 Euros. Mer information om kursen (målgrupp, innehåll, schema, veckouppgifter) finns på beskrivning av kursen om SVG. Titta mer på vad som görs inom arbetet med skalbar grafik.

Nya Working Drafts: formatering ... "CSS 2.1", "Snapshot 2010", "Writing Modes Level 3"

2010-12-07

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat tre nya utkast om CSS2 och CSS3.

De tre dokumenten -- publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group -- är Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification. (publicerad som "Last Call Working Draft"), CSS Snapshot 2010 (publicerad som första offentligt Working Draft) och CSS Writing Modes Module Level 3 (publicerad som första offentligt Working Draft). CSS 2.1 är ett formateringsspråk som kan användas av författare och användare för att knyta en formatering (t.ex. typsnitt och radavstånd) till strukturerade dokument (t.ex. HTML-dokument och XML-tillämpningar). Denna utgåva korrigerar några fel i CSS2, och lägger till några efterfrågade funktionaliteter som redan har blivit implementerade. Men framför allt är CSS 2.1 en avbildning av CSS-användning: den innehåller alla CSS-funktionaliteter som på ett interoperabelt sätt har implementerats till dags dato. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 7 januari 2010. "CSS Snapshot 2010" samlar alla de specifikationer som tillsammans utgör dagsläget av Cascading Style Sheets (CSS). "CSS Writing Modes Module Level 3" specificerar modellen för layout av text i CSS, och de parametrar som styr denna. Den hanterar text med orientering vänster-till-höger och höger-till-vänster, liksom vertikalt orienterad text. Läs mer om arbetet med formatering.

Ny rapport: sociala webben ... "A Standards-based, Open and Privacy-aware Social Web"

2010-12-06

Inkubatorgruppen för den sociala webben ("Social Web Incubator Group") har nu publicerat sin rapport som beskriver en modell för sociala system, och vilken roll standarder har för denna.

Uppdraget för denna inkubatorgrupp var att modellera system och teknologier som gör det möjligt att beskriva och identifiera människor, grupper, organisationer och användarskapat innehåll, på ett utvidgningsbart sätt som samtidigt bejakar behovet av personlig integritet. Slutrapporten -- publicerad av Social Web Incubator Group -- beskriver ett ramverk för att förstå den sociala webben och de många relevanta standarder (som kommer från W3C eller andra standardiseringsfora), och föreslår en strategi för att göra den "sociala webben" en första klassens medborgare på webben. Rapporten rekommenderar att W3C bör erbjuda resurser för att starta en inkubatorgrupp -- Federated Social Web Incubator Group -- och att W3C arrangerar en workshop för att undersöka hur identitet hanteras i dagens webbläsare, för att fastställa hur digital identitet passar in i webbplattformen. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Ny rapport: personlig integritet ... "Privacy and Data Usage Control Workshop"

2010-12-06

Nu publiceras rapporten från den nyligen avhållna workshopen om personlig integritet och användning av data.

Rapporten från Workshop on Privacy and data usage control (4-5 oktober 2010, Cambridge, MA, USA) beskriver bl.a. att det finns ett spänningsfält på webben, mellan policymål och ekonomiska mål -- reklam som styrs av personlig data. Deltagarna i workshopen diskuterade såväl de krav på att användare har ska ha enkla gränssnitt för att hantera sina preferenser för användning av data, som de krav som stöder tillämpningar som är kontextkänsliga och erbjuder rik interaktion. Rapporten innehåller information om ansatser baserade på uppflaggning och samtycke (fokuserar på datainsamling) och ansatser baserade på ansvar (fokuserar på användning av data, inte insamling). För att minska detta spänningsfält behövs mer diskussioner mellan olika intressegrupper. Se även rapporten om hur man kan bli delaktig i sådan dialog. Den som vill fördjupa sig kan titta på arbetet med personlig integritet på webben, bl.a. om W3C:s nästa workshop: How can Technology help to improve Privacy on the Internet?, 8-9 december på MIT, Cambridge, MA, USA.

W3C stöder konferensen XML 2011 i Prag

2010-12-02

I mars 2011 äger konferensen "XML Prag" rum, i Prag, Tjeckien, och bidrag kan nu sändas in.

Temat för XML Prag (26-27 mars 2011) är "Webben och XML". Arrangörerna tar (fram till 5 januari 2011) emot förslag till presentationer kring teman som:

 • XML som ett allmänt språk för webben -- varför blev det inte så?
 • HTML5 och XHTML: boskillnad, ko-existens eller konvergens?
 • JSON och XML attraktion: hur skapa webb-apps och webb-widgets?
 • XML-databasers roll i webbarkitekturen.
 • XML och den framväxande semantiska webben.
 • XML-baserade format för e-böcker.

Mer information om presentationer finns på call for papers.

Invalda medlemmar i Technical Architecture Group

2010-12-01

Detta års val av medlemmar i Technical Architecture Group (TAG) har nu genomförts och resultatet är nu annonserat.

Följande personer kommer att sitta två år i Technical Architecture Group (TAG), med start 1 februari 2011: Peter Linss (HP), Ashok Malhotra (Oracle), och Larry Masinter (Adobe). TAG:s uppdrag är att skapa konsensus kring principerna för webbens arkitektur, och att tolka och förtydliga principerna när sådant behov uppstår, att besluta i de frågor som tas emot om webbens allmänna arkitektur, och att hjälpa till att koordinera arkitekturutveckling inom och utom W3C. Förutom Peter, Ashok, och Larry, så sitter följande personer i TAG: Dan Appelquist (Vodafone), Jonathan Rees (Creative Commons), och Henry Thompson (University of Edinburgh). Noah Mendelsohn (oberoende medlem) och Tim Berners-Lee delar ordförandeskapet i TAG. Bemanning av en plats i TAG beslutas av Direktorn. Ta reda på mer vad som görs i TAG.