W3C

W3C-logo

Nyheter november 2010

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: bearbetningsfunktion ... "XML Processor Profiles"

2010-11-30

Arbetsgruppen för processmodell för XML ("XML Processing Model Working Group") har nu publicerat ett genomarbetat utkast om hur bearbetningsfunktionalitet kan beskrivas.

XML Processor Profiles -- publicerad av XML Processing Model Working Group som Last Call Working Draft -- definierar ett flertal profiler för XML-processorer, där var och en fullt ut definierar en datamodell för ett godtyckligt XML-dokument. Detta dokument är avsett att vara en resurs för andra specifikationer, då de nu kan, med en enda referens, komplett ange vilken typ av indata som de behöver. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 14 januari 2011. Läs mer om vad som görs i arbetet med XML.

Nya Working Drafts: säkerhet ... "XML Encryption 1.1", "XML Signature 1.1"

2010-11-30

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") har nu offentliggjort två välgranskade utkast om säkerhet -- kryptering och signering.

XML Encryption Syntax and Processing Version 1.1 och XML Signature Syntax and Processing Version 1.1 är båda publicerade av XML Security Working Group som Last Call Working Drafts. Det första specificerar en process för att kryptera data och representera resultatet i XML. Det andra specificerar bearbetningsregler och syntax för signering i XML. XML Signatures ger integritet, meddelandeautentisering och/eller autentiseringstjänster för signeraren, för data av alla slag, vare sig de är inom den XML där även signeringen finns, eller annorstädes. Titta gärna på förklaringen av förändringar i XML-kryptering och förändringar i XML-signering. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 22 december. Se på vad som mer görs i arbetet med säkerhet.

Workshop om webb och TV

2010-11-24

Nu annonseras en W3C workshop i Europa om synergier mellan webb och TV.

Second W3C Web and TV Workshop, den andra i en serie av Workshops om webb och TV, äger rum i Berlin, Tyskland, 8-9 februari 2011, hos Fraunhofer-Fokus. Deltagare kommer att fortsätta de diskussioner som påbörjades i workshopen i Japan i september 2010 (se workshopsammanfattning) mellan TV-industrin, producenter av annan konsumentelektronik, och webbintressenter. Här ges möjligheter att dela med sig av perspektiv, krav och idéer om hur framväxande globala standarder kan svara upp mot behov. Bland de ämnen som är relevanta för workshopen finns bl.a.: fördelar med att stödja HTML5 (genom dess rika funktionalitet, globalt stöd för språk, och stöd för tillgänglighet), kompatibilitet med existerande TV-teknologi, prestandafrågor, migrering från existerande ansatser till webbaserade ansatser, rättighetshantering, nomadiska användargränssnitt (där användare använder olika apparater utan att förlora flödet i vad de interagerar med) och annat. Detta arrangemang är öppet, men ett "position paper" måste sändas in av deltagare, och antalet deltagare är begränsat till 80 personer. "Position papers" måste vara insända senast 7 januari 2011, men ännu tidigare intresseanmälan tas tacksamt emot. Mer information finns i inbjudan till deltagande.

Nya reviderade Recommendations: html ... "XHTML 1.1", "XHTML Basic 1.1", "XHTML Print"

2010-11-24

Arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") har nu publicerat specifikationer för XHMTL som reviderade webbstandarder ("W3C Recommendations ").

De tre reviderade specifikationerna, publicerade av XHTML2 Working Group, är XHTML 1.1 - Module-based XHTML Second Edition, XHTML Basic 1.1 Second Edition och XHTML-Print Second Edition. En anknytande specifikation, "XHTML Modularization", definierar ett ramverk för hur XHTML-språk kan byggas utgående från en uppsättning moduler. Var och en av de reviderade specifikationerna kombinerar moduler, utgående från olika mål. XHTML 1.1 är en "full" uppsättning moduler. XHTML Basic 1.1 är en minimal uppsättning moduler avsedd för plattformar som mobiltelefoner, PDA:er, TV-boxar och liknande. XHTML Print inriktar sig på utskrift, t.ex. för utskrift från mobila apparater till skrivare som har begränsad funktionalitet. Dessa revisioner inkorporerar rättelser av kända fel (i dokumenten finns förteckning över ändringar). Detta och annat görs av arbetsgruppen för XHTML 2.

Nytt Working Draft: kommunikation inom webbläsare ... "HTML5 Web Messaging"

2010-11-19

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett första utkast om mekanismer för kommunikation mellan olika aktiveringar inom en webbläsare.

HTML5 Web Messaging -- publicerad av Web Applications Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar två mekanismer som stöder kommunikation mellan webbläsarkontext i HTML-dokument. Med "cross document messaging" kan dokument kommunicera med varandra, oberoende av sina ursprungsdomäner, på ett sätt som inte skall tillåta skriptbaserade attacker mellan ursprungsdomäner. Med "channel messaging" kan oberoende delar av kod (t.ex. körs i olika webbläsarkontext) direkt kommunicera med varandra. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: relationella databaser ... "A Direct Mapping of Relational Data to RDF"

2010-11-18

Arbetsgruppen för relationsdatabaser och RDF ("RDB2RDF Working Group") har nu offentliggjort ett första utkast om hur data i relationsdatabaser kan representeras som RDF-data.

För att öka återanvändning av data mellan samarbetande parter så kan tillhandahållare och användare av relationsdatabaser leverera relationell data på webben-av-data. A Direct Mapping of Relational Data to RDF -- publicerad av RDB2RDF Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar en direkt avbildning av relationsdata till RDF. Denna definition ger också möjligheter att utvidga avbildningen inom eller utanför detta dokument. Detta och annat görs inom arbetet med den semantiska webben.

Ny Recommendation: synkroniserad text ... "Timed Text Markup Language (TTML) 1.0"

2010-11-18

Arbetsgruppen för tidssynkad text ("Timed Text Working Group") har nu publicerat TTML 1.0 som en ny webbstandard (W3C Recommendation).

Timed Text Markup Language (TTML) 1.0 -- publicerad av Timed Text Working Group som W3C Recommendation -- erbjuder ett standardiserat sätt att representera textuell information så att formatering, layout och tidsstyrd presentation kan knytas till informationen. Sådana annoteringar kan definieras av en innehållsförfattare eller ett författarsystem, så att information kan utbytas mellan olika system, och kan presenteras. Detta görs inom arbetet med video på webben.

Internet Society förnyar sitt stöd åt W3C:s öppna webbplattform genom donation

2010-11-17

ISOC har nu meddelat att de ger ännu en donation till W3C, som stöd för fortsatt standardisering av webbteknologier.

Donationen på 1 miljon USD som Internet Society (ISOC) nu ger till W3C är det andra steget i ISOC:s löfte från 2009 att stödja W3C med totalt 2,5 miljoner USD under tre år, för att stödja vidareutveckling av W3C som en organisation som skapar öppna webbstandarder. "W3C är en viktig del av det ekosystem av organisationer som stöder fortsatt utveckling, hantering och användning av det öppna globala Internet", säger Raúl Echeberría, ordförande i Internet Society Board of Trustees. ISOC och W3C har samma synsätt på och ger starkt stöd för den pågående utvecklingen av ett öppet Internet som en ovärderlig plattform för innovation. Läs mer i pressrelease och om vanliga frågor och svar om ISOC och W3C.

W3C startar en koreansk intressegrupp för HTML5

2010-11-09

Grundat på koreanskt intresse för utvecklingen av HTML5 har nu en regional intressegrupp skapats, för att underlätta dialogen mellan koreanska intressenter och den formella arbetsgruppen för HTML5.

Uppdraget för den koreanska intressegruppen för HTML5 är att underlätta fokuserade diskussioner inom Korea kring specifikationen för HTML5, och kring näraliggande specifikationer. Detta ger förutsättningar för att, i Korea, samla in kommentarer och frågor om specifikationerna, beskriva specifika användningsfall för de teknologier som specificeras, och att rapportera resultatet av sådana aktiviteter tillbaka till arbetsgruppen för HTML och till andra intressenter. Ta del av uppdragsspecifikationen, gå med i intressegruppen och få mer information om W3C:s arbete med HTML.

Nytt Working Draft: semantiska teknologier ... "XHTML+RDFa 1.1"

2010-11-09

Arbetsgruppen RDFa ("RDFa Working Group") har publicerat ett nytt utkast av användningen av RDFa i XHTML.

RDFa Core 1.1 definierar attribut och syntax för inbäddning av semantisk uppmärkning i olika uppmärkningsspråk ("värdspråk"). Specifikationen XHTML+RDFa 1.1 -- publicerad av RDFa Working Group som Last Call Working Draft -- definierar ett sådant värdspråk. Den utvidgar XHTML 1.1 genom att lägga till attributen definierade i RDFa Core 1.1. Resultatet ger författare möjligheter att skapa XHTML-dokument som även innehåller semantisk uppmärkning. Publiceringen som sista arbetsutkast ("Last Call Working Draft") innebär en öppen inbjudan till alla att granska och ge synpunkter på specifikationen via arbetsgruppens epostlista. Kommentarer tas emot fram till och med 9 december 2010. Titta mer på vad som görs i arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: typsnitt ... "WOFF File Format 1.0"

2010-11-06

Arbetsgruppen för webbfonter ("WebFonts Working Group") har publicerat ett genomarbetat utkast av filformatet för webb-fonter ("WOFF File Format 1.0").

WOFF File Format 1.0-- publicerad av WebFonts Working Group som Last Call Working Draft -- specificerar ett enkelt komprimerat filformat för typsnitt, konstruerat för användning på webben, och kallat WOFF ("Web Open Font Format"). WOFF erbjuder en lättviktig, lättimplementerad komprimering av typsnittsdata, lämpligt för användning tillsammans med formatmallar för CSS. WOFF är en behållare ("wrapper") för typsnittsdata som representerats i redan definierade format, och inte ett egendefinierat typsnittsformat. Kommentarer tas emot fram till och med 4 december 2010. Läs mer om arbetet med typsnitt på webben.

W3C-intressenter samlas och diskuterar om den öppna webbplattformen och framtida arbete

2010-11-03

Omkring 300 personer med starkt intresse för webben har idag kommit samman i Lyon, Frankrike, för att vid W3C:s tekniska plenarium diskutera utmaningar och möjligheter för den framväxande öppna webbplattformen.

Dagens huvudpunkter i sammankomsten TPAC 2010 innehåller bl.a. diskussioner om dagens integrationsutmaningar; demonstrationer av HTML5, CSS3 och andra delar av den öppna webbplattformen; diskussioner om nästa teknologigeneration; och sambandet mellan TV och webben. Alla resultat av diskussioner är offentliga, och en rapport kommer att publiceras strax efter mötet. W3C inbjuder även utvecklare i regionen kring Lyon att komma till ett utvecklarmöte 4 november i Lyon.

Global acceptans av W3C-standarder stärks efter ISO/IEC erkännande av W3C

2010-11-03

Efter ett beslut taget inom ISO och IEC har nu W3C en prioriterad ställning som framtagare av standard, vilket kommer att underlätta internationellt erkännande av W3C-standarder

International Standards Organization (ISO) och International Electrotechnical Commission (IEC) beslutade idag att W3C är en "ISO/IEC JTC 1 PAS Submitter" (se ansökan om PAS-status), vilket stärker relationen mellan "de jure"-standardiseringsorgan och ekosystemet kring Internet. W3C avser att använda denna möjlighet för att få förstärkt status på en specifikation: (1) för att undvika fragmentering av marknaden, (2) för att förstärka offentliga sektorns användning av denna specifikation, och (3) göra detta när det föreligger tydliga indikationer på stabilitet i specifikationen och acceptans på marknaden. Troligen kommer specifikationerna för "Web Services" att vara det första som W3C skickar in, kanske vid slutet av 2010. För mer information om detta, se vanliga frågor och svar om W3C och PAS-status.