W3C

W3C-logo

Nyheter september 2010

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Rapport från Workshop: "Web och TV"

2010-09-29

En rapport från en första workshop om webben och TV har nu publicerats. Ett förslag till vidare arbete på W3C har också tagits fram.

I och med att det växer fram nya typer av konsumentelektronik och redan existerande typer får nya digitala funktionaliteter, så skapas möjligheter att komma åt webben på nya sätt. Ett sådant är television. W3C organiserar en serie av workshops för att diskutera konvergens mellan televisionssektorn och andra sektorer för konsumentelektronik. En första workshop om TV och webben ägde rum i Japan 2-3 September 2010. 150 deltagare från olika industrier diskuterade kritiska användningsfall och krav angående smartare integration av webb, radio/tv och konsumentelektronik i bredare bemärkelse. En sammanfattning av resultat från workshopen har publicerats.

En rekommendation som deltagarna enades om var att W3C bör skapa en intressegrupp för "webb-och-tv". Ett utkast till uppdragsspecifikation för en sådan grupp har nu tagits fram. W3C inbjuder nu alla att delge sina synpunkter via epostmeddelande på public-web-and-tv@w3.org. Här föreslås en avgränsning för gruppens arbete, bl.a.:

 • förtydliga det allmänna sambandet mellan webb och TV, speciellt arkitekturella samband mellan webbaserade tjänster och TV-tjänster;
 • identifiera viktiga krav som måste uppfyllas för att webben skall kunna fungera bra tillsammans med TV-tjänster på TV-apparater och andra liknande apparater;
 • identifiera viktiga krav för att TV skall fungera bra på olika på olika apparater tillsammans med webbaserade tjänster;
 • granska och diskutera leverabler som andra W3C-grupper ska tas fram, leverabler som berör användning av webb tillsammans med TV;
 • undersöka hinder för att få webb- och TV-tjänster att fungera på TV-apparater och liknande apparater, och möjliga lösningar;
 • skapa ett forum för utbyte av information om andra insatser världen runt, insatser som berör sambandet mellan webb och TV.

Titta på vad annat som görs inom området webben på olika apparater.

Ny inkubatorgrupp: "Object Memory Modeling"

2010-09-28

En ny inkubatorgrupp har startat, som skall undersöka hur man bäst representerar och lagrar information om händelser associerade med fysiska objekt.

Object Memory Modeling Incubator Group skall definiera ett format för att lagra händelseorienterad information och annan information, på lättviktiga minnesmedia ("smart labels") fysiskt kopplade till det fysiska objektet. Följande W3C-medlemmar stöder gruppens uppdragsspecifikation: German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI GmbH), SAP AG, Siemens AG. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Nytt Working Draft: små webbtillämpningar ... "Widget Updates"

2010-09-28

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu publicerat ett utkast om hur installerade små webbtillämpningar ("widgets") kan uppdateras on-line.

Widget Updates -- publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft -- definierar en process och ett dokumentformat som kan användas då en webbläsare (eller annat webbkompetent verktyg) ska uppdatera en installerad "widget" med en ny version av denna. En sådan tillämpning kan inte uppdatera sig själv. Istället används webbläsaren för att utföra uppdateringsprocessen. En webbläsare kan genomföra uppdateringen över HTTP, men även från källor som inte åtkoms med HTTP (t.ex. direkt från en apparats minneskort eller hårddisk). Detta och mer görs i arbetet med rika webbklienter.

Uppdaterade Working Drafts: mediaåtkomst ... "Media Capture"

2010-09-28

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har genomfört en uppdatering av två utkast om hur man inom HTML kan få tillgång till mediakällor stöds av webbapparaten (t.ex. kamera på en telefon).

HTML Media Capture och The Media Capture API -- publicerade av Device APIs and Policy Working Group som uppdaterade Working Drafts -- specificerar teknologin som stöder mediaåtkomst. Det första definierar förbättringar av HTML:s formulär, så att man kan komma åt ljud-, bild- och videofunktioner på apparaten. Denna specifikation stöder inte strömmande media. Den andra specifikationen definierar ett API som ger tillgång till ljud, bild och video på apparaten. Läs mer om arbetet med Ubiquitous Web Applications.

Nytt Working Draft: semantik ... "RDFa API"

2010-09-23

Arbetsgruppen RDFa ("RDFa Working Group") har nu publicerat ett utkast av specifikationen av ett API för RDF.

Med RDFa kan de som skapar innehåll forma innehållet på ett strukturerat sätt som gör det både läsbart av människor och maskinellt bearbetningsbart. Begrepp som hitintills varit svårt för maskiner att hitta i data, såsom personer, platser, händelser, musik, filmer och liknande, sådana begrepp kan nu lätt märkas upp i webbdokument. Genom att publicera sådan data skapas en utgångspunkt för tillväxten av länkad data ("Linked Data"), men det egentliga målet är att kunna använda detta för att skapa mervärde för alla användare. För att uppnå detta mål måste det vara lätt för webbutvecklare att extrahera och använda uppmärkt information från webbdokument. RDFa API -- publicerad av RDFa Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar en sådan mekanism för att komma åt data: ett programmerbart gränssnitt ("RDFa Application Programming Interface", RDFa API) som gör det lätt att extrahera och använda strukturerad information från webbdokument. Ta del av mer information om vad som görs i arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: multimodalitet... "Multimodal Architecture and Interfaces"

2010-09-21

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group ") har publicerat en uppdatering av arkitekturspecifikationen "MMI Architecture ".

Multimodal Architecture and Interfaces (MMI Architecture) -- publicerat av Multimodal Interaction Working Group som uppdaterat Working Draft -- definierar ett generellt och flexibelt ramverk för interoperabilitet mellan modalitetsspecifika komponenter från olika leverantörer, t.ex. för att kombinera taligenkänning från en leverantör med handskriftsigenkänning från en annan. De huvudsakliga förändringarna gentemot föregående utkast är (1) tillägg av tillståndsgrafer för modalitetskomponenter, (2) tillägg av ett 'confidential'-fält till livscykelhändelser, och (3) borttag av 'media'-fältet från livscykelhändelser. För att förenkla granskningen publiceras även ändringsmarkerad version av detta dokument. Läs mer om arbetet med multimodalitet.

Workshop: personlig integritet... "How do we Improve Internet Privacy?"

2010-09-21

En workshop om personlig integritet på webben äger rum i december i Cambridge, MS, USA.

How can Technology help to improve Privacy on the Internet? -- som äger rum på MIT Cambridge, MA (USA) den 8-9 december 2010 -- kommer att belysa webbens teknologier och arkitektur och hur de relateras till dagens och morgondagens krav på personlig integritet. Vem vi är (t.ex. våra tankar, känslor, DNA-sekvenser), vad vi äger (t.ex prylar och tillgångar), vad vi upplever, och hur vi beter oss (t.ex. audio- och videoupptagningar), och hur vi kan nås (t.ex. plats, uppkoppling), det är några av de mest personliga informationstyperna som beskriver oss. Alltmer information av sådana typer blir digitaliserade och tillgängliggörs elektroniskt. Frågan vi nu ställs inför är: hur kan vi säkerställa att Internets och webbens arkitektur och teknologier utvecklas på ett sätt som bevarar den personliga integriteten? Besök Workshopens hemsida där mer information om målsättning och deltagande beskrivs. Position papers skall vara inlämnade senast 5 november. Workshopen arrangeras i samverkan mellan följande organisationer: Internet Architecture Board (IAB), Internet Society (ISOC), Massachusetts Institute of Technology (MIT) och W3C. Se på vad som görs inom W3C:s arbete med personlig integritet och mer om W3C:s Workshops.

Ny inkubatorgrupp: tjänstebeskrivningar... "Unified Services Description Language Incubator Group"

2010-09-17

W3C kan nu meddela att en ny inkubatorgrupp har skapats för att undersöka språk som kan användas för att beskriva tjänster.

Unified Service Description Language Incubator Group har som uppgift att definiera ett språk som kan användas för att beskriva allmänna och specifika delar av tekniska eller affärsorienterade tjänster, så att sådana tjänster kan bli sökbara och användas på ett kommersiellt sätt. Följande W3C-medlemmar stöder gruppens uppdragsspecifikation: Attensity Europe GmbH (formerly Empolis GmbH), German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI GmbH), SAP AG, Siemens AG. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Nytt Working Draft: elements roller... "Role Attribute"

2010-09-16

Arbetsgruppen för protokoll och format ("Protocols and Formats Working Group, PFWG") har publicerat ett utkast om hur "rollattributet" kan användas i uppmärkningsspråk.

Role Attribute 1.0: An attribute to support the role classification of elements -- publicerad av Protocols and Formats Working Group (PFWG) som Working Draft -- erbjuder författare av innehåll möjlighet att annotera uppmärkningsspråk med maskinåtkomlig semantisk information som anger ändamålet med elementet. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 29 oktober 2010. Läs mer om W3C:s arbete med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Accessible Rich Internet Applications" (WAI-ARIA)

2010-09-16

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") har publicerat ett genomarbetat och granskat förslag om hur man kan bygga rika Internettillämpningar som kan användas av personer med funktionshinder.

WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications) -- publicerad av Protocols and Formats Working Group (PFWG) som Last Call Working Draft -- specificerar hur man bygger dynamiskt interaktivt webbinnehåll som är tillgängligt även för personer som har olika typer av funktionshinder. Arbetsgruppen publicerar även uppdaterade Working Drafts av WAI-ARIA User Agent Implementation Guide som ger råd om hur webbläsare och andra webbverktyg bör exponera WAI-ARIA-funktionalitet mot plattformens tillgänglighets-API:n; WAI-ARIA Authoring Practices som beskriver hur utvecklare av webbinnehåll kan utveckla tillgängliga rika webbtillämpningar genom att använda WAI-ARIA; och WAI-ARIA Primer som ger en teknisk introduktion till WAI-ARIA.

Dessa WAI-ARIA-dokument beskrivs i WAI-ARIA Overview. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 29 oktober 2010. Läs mer i annonseringen av granskningen av WAI-ARIA, och om W3C:s tillgänglighetsarbete ("Web Accessibility Initiative", WAI).

Seminarium om språkteknologi och tillgänglighet

2010-09-15

I oktober hålls ett tvådagars seminarium om hur språkteknologi kan bidraga till att öka tillgängligheten på nätet.

Syftet är att samla forskare, teknikutvecklare, myndigheter, språkvårdare och andra med intresse för e-tillgänglighetsfrågor för att diskutera hur språkteknologiska hjälpmedel kan användas för att möta befintliga behov och göra information och service på myndigheterna mer tillgänglig för alla. Med språkteknologiska hjälpmedel som automatisk textuppläsning och översättning kan behov mötas och tillgång till information i olika former förbättras. I ett demokratiskt perspektiv är det därför en angelägen uppgift att utveckla sådan teknik för olika språk och språkliga behov på internet. Hur det kan ske hoppas vi att seminariet ska visa. Seminariet arrangeras av de nordiska språknämndernas arbetsgrupp för språkteknologi i Norden, Astin, med finansiering från Nordisk sprogkoordination. När och var? Två halvdagar 27-28 oktober på Linköpings universitet. Mer information hittas på webbsidan för seminariet.

Funkas Tillgänglighetsdagar 13-14 april 2011

2010-09-15

De återkommande tillgänglighetsdagarna äger nästa gång rum i april 2011.

Pedagogik, förvaltning, dataspel och HTML 5 är några av de teman som tas upp på Tillgänglighetsdagar 13-14 april 2011. Bl.a. kommer Charles McCathieNevile från Opera att tala om hur HTML5 kan ge mer av webben till ännu fler, och PeO Hedvall, doktorand vid Lunds Tekniska Högskola, om hur utvecklingen av dataspel påverkar styrsätt, miljöer och vår uppfattning av "vanliga" informationswebbplatser. Tillgänglighetsdagarna arrangeras av Funka. Mer information finns på infosidan om tillgänglighetsdagarna.

Seminarium om tillgänglighet i oktober

2010-09-14

Den 14 oktober hålls ett seminarium om tillgänglighetsfrågor, arrangerat av SSR i samverkan med andra organisationer.

Seminariet handlar om hur fler kan medverka till att använda standarder för att skapa ett tillgängligare samhälle. Det hålls i samband med Världsstandardiseringsdagen, ett återkommande globalt evenemang. 2010 är temat tillgänglighet. Seminariet är ett samarbete mellan SSR:s Konsumentråd, Handikappförbunden, Handisam, Konsumentverket och SIS, Swedish Standards Institute. På seminariet diskuterar vi tillgänglighet, hur standardiseringen fungerar och hur inflytandet för slutanvändarna kan stärkas. Programmet kommer att presenteras den 21 september. Seminariet direktsänds på webben med tolk och text. Du som inte kan komma till Stockholm är välkommen att medverka på distans. Se mer på SSR:s meddelande

När och var? Seminariet äger rum torsdag 14 oktober 2010 (10.00-15.30) på Hotell Scandic Ariadne i Värtahamnen i Stockholm.

Vad är SSR Konsumentråd? SSR Konsumentråd bildades 1990 för att slå vakt om användarnas inflytande över standardiseringsarbetet. För att kunna göra detta får SSR Konsumentråd en del av de pengar som regeringen fördelar till standardiseringsarbetet. Pengarna används till att stödja användarna med ekonomiska bidrag, utbildning och information.

Informationsblad från datainspektionen: vägledning för Facebook

2010-09-14

Nu kan kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer som använder sociala medier som Facebook och Twitter kostnadsfritt från Datainspektionen hämta en vägledning för hur personuppgifter ska hanteras i dessa nya kommunikationskanaler.

Datainspektionen har tagit fram ett informationsblad som klargör vilka krav personuppgiftslagen ställer på företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer när de använder olika typer av sociala medier som kommunikationskanal. Hämta Faktabladet (PDF). Källa: Datainspektionens annonsering (7 september 2010).

Ny Proposed Recommendation: formattering... "Associating Style Sheets with XML documents 1.0 (Second Edition)"

2010-09-14

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") har nu publicerat specifikationen av hur man knyter formatmallar till XML-dokument.

Associating Style Sheets with XML documents 1.0 (Second Edition) -- publicerad av XML Core Working Group som Proposed Edited Recommendation -- definierar hur formatmallar kan knytas till ett XML-dokument, genom att använda en eller flera bearbetningsinstruktioner ("processing instruction") som anger vilka formatmallar som skall användas. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 14 oktober 2010. Titta på vad som görs i W3C:s arbete med XML.

Ny Proposed Recommendation: tidssynkad text... "Timed Text Markup Language (TTML) 1.0"

2010-09-14

Arbetsgruppen för tidssynkad text ("Timed Text Working Group") publicerar nu ett genomarbetat förslag om representation av text som skall presenteras enligt viss tidsordning.

"Timed Text Markup Language" är en innehållstyp som representerar text, och är avsedd att stödja utbyte mellan olika författarsystem. Tidsstyrd text är textuell information som internt eller externt knyts till tid. Teknologin som specificeras i Timed Text Markup Language (TTML) 1.0 -- publicerad av Timed Text Working Group som Proposed Recommendation -- är avsedd att användas för omkodning eller utbyte av tidsstyrd textuell information mellan olika distributionsformat som för närvarande används för undertexter eller etikettering. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 12 oktober 2010. Mer om detta och annat hittas på hemsidan för video-på-webben.

Ny online-utbildning: grafik ... "SVG"

2010-09-10

Nu drar W3C igång en ny nätbaserad kurs, denna gång om SVG. Man kan redan registrera sig för deltagande.

Kursen Introduction to SVG (Scalable Vector Graphics) är en femveckorskurs som leds av David Dailey från Slippery Rock University, Pennsylvania, USA, som håller på med att skriva en lärobok om SVG. Deltagare i denna kurs kommer att:

 • skapa SVG-dokument;
 • lära sig hur man kan lägga till kanteffekter, linjära och radiala gradienter;
 • lägga till animering genom att använda SMIL;
 • använda skripting för att transformera och manipulera bilder; och
 • skapa grafik som är interaktiv och responsiv till användarens operationer.

Det enda förkunskapskravet är att deltagare har viss kunskap om HTML/XHTML och kan direkt editera källkod. Deltagare kommer att ha tillgång till lektioner och övningsuppgifter, med stöd av W3C-experter i området. Det kommer även att finnas tillfällen då du kan diskutera och dela erfarenheter med andra som står inför liknande utmaningar med design för webben.

Man kan nu registrera sig. Avgiften for tidig registrering (före 1 oktober 2010) är 95 Euros. Därefter är avgiften 125 Euros. Fullständig information om kursen (målgrupp, innehåll, tidsplan, veckoinsatser) finns på Introduction to SVG: Course Description.

Nytt informationsmaterial: html/css ... "Character Encodings"

2010-09-09

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder ("Internationalization Core Working Group") har nu tagit fram informativa dokument om användning av teckenuppsättningar i HTML och CSS.

6 nya artiklar och uppdateringar av ytterligare 5 artiklar samt en lite mer omfattande "tutorial" -- allt publicerat av Internationalization Core Working Group -- för att hjälpa de som skapar innehåll i HTML och CSS att förstå hur man arbetar med teckenkodning på webben. Här ingår t.ex. artiklar som utreder hur man väljer en kodning, hur man deklarerar detta val i olika variationer av HTML och XHTML, vad du behöver veta om byte-ordnings-märkning och normalisering, och när man ska (eller inte ska) använda kodade tecken ("character escapes"). Om du vill veta mer om nyheter från arbetet med internationalisering, och hitta RSS-kanaler, titta på hemsidan för internationalisering.

Konferens: "Paris Web" i oktober 2010

2010-09-08

W3C-medlemmar får rabatt på avgiften for "Paris Web" -- konferens i Paris, 14-16 oktober 2010.

Konferensen Paris Web är en återkommande konferens, som detta år äger rum 14-16 oktober. Temat är "Web design, kvalitet, tillgänglighet och öppna standarder". I huvudsak en franskspråkig konferens, men med ett antal engelska presentationer.

Korta råd: använd Internet på ett tryggt sätt

2010-09-08

Medierådet har i samverkan med nätverksorganisationen Surfa Lugnt tagit fram anvisningar för användning av Internet.

Speciellt är det råd och tips till föräldrar. Anvisningarna (som finns på språken svenska, engelska, bosniska, arabiska, finska, nord- och sydkurdiska, persiska, polska, romanes, spanska och somaliska) kan hämtas på sidan Råd och tips om internet på olika språk . Dessutom har några pedagogiska filmer tagits fram, som även de kan hittas på sidan ovan.

Nytt Working Draft: dokumentmodell... "Document Object Model (DOM) Level 3 Events"

2010-09-08

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu förbättrat utkastet av modellen för händelsehantering i objectmodell för dokument.

Teknologin för händelsehantering i objektmodellen ("DOM Events") har skapats med två mål i sikte. Det första målet är att forma ett händelsehanteringsystem som har stöd för registrering av händelselyssnare, och som beskriver händelseflöde genom en trädstruktur. Specifikationen måste erbjuda standardiserade moduler för händelser med ursprung i operationer i användargränssnitt och i dokumentändringar, bland annat innefattande kontextuell information för var och en av dessa moduler. Det andra målet med specifikationen är att den skall täcka en gemensam delmängd av händelsehanteringsystem i existerande webbläsare. Avsikten är att detta skall bidraga till interoperabilitet mellan existerande skripts och innehåll. Document Object Model (DOM) Level 3 Events Specification -- publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- innebär alltså vissa förändringar gentemot "DOM Events Level 2" för händelsetyper, händelseflöden och programmeringsgränssnitt. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 18 oktober 2010. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Recommendation: talstyrning... "Speech Synthesis Markup Language (SSML 1.1)"

2010-09-07

Nu har "Speech Synthesis Markup Language" 1.1 publicerats som webbstandard. Den ger bl.a. utvidgat stöd för asiatiska språk.

Speech Synthesis Markup Language (SSML 1.1) -- publicerad som W3C Recommendation -- är en del av W3C:s ramverk för talbaserade gränssnitt ("Speech Interface Framework") Den erbjuder styrning av val av röst, liksom val av talkaraktäristika som uttal, volym och klang. Med denna standard får man nu ett bra stöd för att bygga talbaserade tillämpningar, som t.ex. använder VoiceXML. Med denna nya teknologi vidgas tillämpbarheten till stora nya marknader genom förbättrat stöd för asiatiska språk och flerspråkiga talbaserade tillämpningar. "Med SSML 1.1 har vi lagt stor vikt vid stöd för asiatiska språk", säger Dan Burnett, en av ordförandena i arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") och chef för talteknologier och standarder på Voxeo, "bl.a. kinesiska språk, japanska, thailändska, urdu och andra, vilket ger öppnar upp för bred användning". Läs mer i pressreleasen och stöduttalanden från W3C-medlemmar. Ta del av mer information om arbetet med tal på webben.

Uppdaterat dokument: apparatgränssnitt... "Device API Access Control Use Cases and Requirements"

2010-09-07

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat en uppdatering av dokumentationen av användningsfall och krav på programmerbara apparatgränssnitt.

Device API Access Control Use Cases and Requirements-- publicerat av Device APIs and Policy Working Group som uppdaterad Group Note -- undersöker hur man hanterat känslig information som kan åtkommas via programmeringsgränssnitt (t.ex. information om geografisk position). Ansatsen som tas i detta dokument är att förenkla interaktionen genom att ta hänsyn till tre relaterade användningsfall: (1) webbsidor och små tillämpningar ("widgets") som inte certifierats; (2) certifierade "widgets" och tillämpningar; och (3)delegerad auktorisering. Mer om detta finns på hemsidan för Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: små webbtillämpningar... "The Widget Interface"

2010-09-07

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har offentliggjort ett genomarbetat utkast om programmeringsgränssnitt för små webbtillämpningar.

The Widget Interface -- publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- definierar ett programmerbart gränssnitt (API) för små webbtillämpningar ("widgets") som bl.a. erbjuder funktionalitet för att åtkomma metadata för tillämpningen och för att permanent lagra data. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 28 september 2010. Läs mer på hemsidan för Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: programmerad HTTP... "XMLHttpRequest Level 2"

2010-09-07

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har tagit fram ett utkast vilket beskriver en utvidgning av XMLHttpRequest med nya efterfrågade funktionaliteter.

XMLHttpRequest Level 2-- publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft -- utvidgar XMLHttpRequest med funktionalitet som att hämta information från flera olika källor, mäta hur bearbetning fortskrider och hantering av byte-strömmar för sändning och mottagning. Mer om detta finns på hemsidan för Rich Web Client Activity.

Ny Candidate Recommendation : geoposition ... " Geolocation API "

2010-09-07

Arbetsgruppen för geolokalisering (" Geolocation Working Group ") har nu publicerat ett granskat och genomarbetat förslag om API för hantering av sådan information om geografisk position som kan erhållas från apparaten.

Geolocation API Specification -- publicerad av Geolocation Working Group som Candidate Recommendation -- definierar ett högnivågränssnitt för den geografiska information, såsom longitud och latitud, som kan tillhandahållas av apparaten. Detta API är agnostiskt med avseende på vilka källor som används för att leverera informationen. Vanliga källor är GPS ("Global Positioning System") och position som beräknas utgående från nätverkssignaler, som IP-adress, RFID, WiFi och Bluetooth MAC-adresser, och GSM/CDMA cell-ID, men även data som erhålls från användaren. Mer finns att läsa på hemsidan för Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: talstyrning... "Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0"

2010-09-01

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett förbättrat utkast av specifikationen för VoiceXML 3.0.

Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0 -- publicerat av Voice Browser Working Group som Working Draft -- ger möjligheter att skapa interaktiva mediadialoger som består av syntetiserat tal, igenkänning av tal och knapptryckningar, telefoni, konversationer med blandat initiativ, och inspelning resp presentation på ett antal mediaformat, såsom digitaliserad audio och digitaliserad video. Detta och annat görs inom området Voice Browser Activity.

DFS-seminarium: Googles strategi för en mobilt uppkopplad värld

2010-09-01

Dataföreningen (DFS) håller ett kvällsseminarium den 23 september om hur Google ser på utvecklingen av den mobila världen.

Talare är Sven Törnkvist, Industry Head på Google Sverige, med ansvar för Googles verksamhet gentemot den svenska teknologisektorn. Se mer på Mobile First - Googles strategi för en mobilt uppkopplad värld.

Nya Working Drafts: säkerhet... "XML Security"

2010-09-01

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") publicerarar nu fem förbättrade utkast om XML-baserad säkerhet.

Tre nya utkast -- publicerade av XML Security Working Group som Working Drafts -- är: XML Signature 2.0, Canonical XML 2.0 och XML Signature Streamable Profile of XPath 1.0. Dessa är del av arbetet att omarbeta "XML Signature" och "Canonical XML", för att bättre hantera aspekter som rör prestanda, strömmande data, robusthet och säkerhetsattacker. Arbetsgruppen har även publicerat utkast av XML Signature Best Practices och XML Security Relax NG Schemas som "Working Group Notes". Läs mer om arbete som utförs av XML Security.