W3C

W3C-logo

Nyheter augusti 2010

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

DFS-seminarium: Sociala medier - ett sätt att nå framgångrika resultat

2010-08-31

Dataföreningen (DFS) ger ett seminarium om insikter i hur sociala medier kan användas på ett värdeskapande sätt, både för intern användning och extern användning.

Talare är Åsa Edner (Symantec), Lennart Gabrielsson (SEB) och Björn Öström (Adoperator). Se mer på Sociala medier - ett sätt att nå framgångrika resultat.

Ny inkubatorgrupp: html ... "HTML Speech Incubator Group"

2010-08-30

Nu har en ny inkubatorgrupp -- "Inkubatorgruppen för tal och HTML" ("HTML Speech Incubator Group") -- skapats, som skall undersöka möjligheterna att integrera talteknologi i HTML5.

HTML Speech Incubator Group har uppdraget att undersöka möjligheterna att integrera talteknologi i HTML5 på ett sätt som drar nytta av talets styrka och HTMLs funktionalitet (t.ex. DOM) på ett sätt som ger högkvalitativ, webbläsaroberoende tal/multimodal upplevelse, samtidigt som man undviker fragmentering eller överlapp av standarder. Följande W3C-medlemmar stöder denna grupps uppdragsspecifikation: Voxeo, Microsoft, Openstream, Google, AT&T, Mozilla. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Ny arbetsgrupp: prestanda ... "Web Performance Working Group"

2010-08-19

En ny arbetsgrupp har skapats för att definiera metoder som underlättar mätning av effektivitet hos webbläsare och andra webbverktyg.

Webbläsare och andra verktyg innehåller alltmer rika funktionaliteter, och blir mer kraftfulla. Detta medför att webbutvecklare bygger mer sofistikerade tillämpningar där exekveringseffektivitet blir allt viktigare. Utvecklare måste kunna förstå och förutsäga hur effektivt deras tillämpningar fungerar, och behöver alltså väldefinierade interoperabla metoder för detta. Web Performance Working Group har som uppgift att definiera metoder för att mäta olika aspekter på tillämpningseffektivitet hos funktionaliteter hos webbverktyg och deras API:er. Arbetsgruppens resultat kommer att vara tillämpliga på webbläsare på vanliga datorer och på mobila apparater, och vara konsistenta med webbteknologier som skapats i andra arbetsgrupper, såsom HTML, CSS, WebbApps, DAP och SVG. Mer om detta i arbetsgruppens uppdragsbeskrivning och hur detta arbete passar in i området W3C's Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: apparatgränssnitt ... "Contacts API"

2010-08-17

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat ett utkast om programmerad access till adressbok på mobiltelefoner och andra klientapparater.

Contacts API -- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som Working Draft -- definierar begreppet "unifierad adresssbok" -- där adressdata kan samlas från ett flertal källor -- som kan användas både online och offline. Denna specifikation definierar även gränssnitt som tredjepartstillämpningar kan använda för att få tillgång till en användares unifierade adressbok, med användarens samtycke och filtrering. Ta del av mer information om Ubiquitous Web Applications Activity.

W3C diskuterar nytt öppet webbtypsnitt (WOFF) på konferensen TypeCon 2010

2010-08-17

W3C öppnar en diskussion om öppna webbfonter, och specifikt det förslag som nu tas fram inom W3C -- WOFF. Diskussionen är del av programmet för typsnittskonferensen TypeCon 2010.

Denna vecka äger TypeCon 2010 rum, och där kommer intressentgrupper att diskutera Web Open File Format (WOFF), det nya öppna formatet för högkvalitativ typografi på webben. WOFF utvidgar den typografiska paletten som används av webbdesigners, och förbättrar läsbarhet, tillgänglighet, internationalisering, varumärkesvård och sökoptimering. Fastän arbetet med standardisering av WOFF bara börjat, så utgör WOFF en viktig samarbetsfråga för webbläsarleverantörer, typsnittstillverkare och -leverantörer, som har kommit samman inom W3C för att arbeta med att få en lösning till det eviga problemet med webbtypografi. "WOFF 1.0 är en webbfontstandard utvecklad inom W3C, och är därför en universell lösning på problemet att avancerad typografi på webben", säger Vladimir Levantovsky, ordförande i W3C WebFonts Working Group och teknologistrateg på Monotype Imaging, Inc. "Då denna framväxande W3C webbstandard stöds av webbläsarleverantörer och typsnittsleverantörer, så kommer denna teknologi att erbjuda rika typografiska medel åt innehållsskapare, webbförfattare och varumärkesansvariga". Läs mer i pressreleasen och vanliga frågor och svar om WOFF, och om W3C:s arbete med typsnitt på webben.

Ny rapport: personlig integritet ... Rapport från workshop

2010-08-15

I den nyligen avhållna workshopen om personlig integritet, där utbyttes erfarenheter, utmaningar, lösningsprinciper och information om användarbeteenden. Den nu publicerade rapporten från workshopen belyser viktiga resultat och slutsatser.

I workshopen om personlig integritet (som hölls i London, UK, i juli 2010, arrangerad i samarbete med det europeiska projektet PrimeLife) träffades deltagare från många olika näringslivssektorer för att diskutera erfarenheter och utmaningar inom personlig integritet på webben. Bland de teman som diskuterades fanns t.ex. integritetsrelaterade implementationserfarenheter för W3C geolocation API, och förslag om integritetsmärkning och logo för webbplatser och API:er. Läs rapport från Workshop och om W3C:s arbete i integritetsområdet.

Ny Recommendation: säkerhet ... "Web Security Context: User Interface Guidelines"

2010-08-12

Arbetsgruppen för webbsäkerhetskontext ("Web Security Context Working Group") har nu fått sitt förslag om hantering av säkerhetskontext accepterad som webbstandard.

Web Security Context: User Interface Guidelines -- publicerad av Web Security Context Working Group som W3C Recommendation -- handlar om de säkerhetsrelaterade beslut som en användare gör på nätet, och olika sätt att stödja användare, så att de i så stor utsträckning som möjligt gör säkra och välinformerade beslut. Här beskrivs råd och anvisningar om användarinteraktion och användargränssnitt, med målet att åstadkomma användarvänlig säkerhet, baserad på god erfarenhet i området. Läs mer om arbetet med säkerhet.

Workshop: uppmärkning av känslor ... "Workshop on Emotion Markup Language"

2010-08-12

Arbetet med uppmärkningsspråket "Emotion Markup Language" (EmotionML) har producerat ett förslag. Detta förslag kommer att diskuteras på en workshop i oktober i Paris.

W3C Workshop on Emotion Markup Language -- som äger rum 5-6 oktober 2010 i Paris, Frankrike -- kommer att ta upp synpunkter på det nu befintliga förslaget om EmotionML, men även beröra dess användning i olika sammanhang. "Position papers" skall vara insända senast 30 augusti 2010. Mer information finns på inbjudan till Workshop.

Nytt Working Draft: meddelandetjänster ... "The Messaging API"

2010-08-10

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat ett utkast om hur ett gränssnitt till vanliga meddelandetjänster kan se ut.

The Messaging API -- publicerat av Device APIs and Policy Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar ett programmerbart högnivågränssnitt till meddelandehanteringstjänster, såsom SMS, MMS och epost. Förslaget täcker behov som att skapa, sända och mottaga meddelanden. Mer om detta och annat kan läsas på hemsidan för Ubiquitous Web Applications Activity.

Nya Proposed Recommendations: matematisk notation ... "MathML 3.0"; "MathML for CSS"

2010-08-10

Arbetsgruppen för matematisk notation ("Math Working Group") har nu arbetat fram två genomarbetade förslag till specifikationer för MathML.

Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 och A MathML for CSS Profile -- publicerade av Math Working Group som Proposed Recommendations -- är de två nu framlagda förslagen. Det första definierar "Mathematical Markup Language" (MathML) som ger medel för att uttrycka matematisk notation i webbdokument. Det andra definierar en profil av MathML 3.0, lämpad för att presenteras med Cascading Style Sheets (CSS). Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 10 september 2010. Se mer på vad som görs i arbetet med matematik på webben.

Workshop: webben och TV ... "W3C Web on TV Workshop"

2010-08-06

Som ett led i att utreda samband och möjligheter med TV kombinerat med webben arrangerar W3C en workshop där intressenter kommer att diskutera mål och medel.

Eftersom webben skall fungera på alla typer av apparater som kan utnyttja nätet, så ger modern TV och annan konsumentelektronik intressanta möjligheter. För att identifiera mål och lösningsansatser kommer denna workshop att vara ett forum där deltagare presenterar och diskuterar sina perspektiv, krav och tankar om hur framväxande globala standarder kan stödja deras strategiska behov.

Workshopen äger rum på Keio University i Mita, Tokyo, Japan, dagarna 2-3 september 2010. Se mer på annonseringen av workshopen.

Observera att en likartad workshop kan komma att arrangeras i Europa under första kvartalet 2011. Potentiellt intresserade kan kontakta planeringsansvarige Philipp Hoschka via team-tvws-interest@w3.org för att annonsera sitt intresse av ett sådant arrangemang.

Konferens: regelspråk ... "RuleML-2010"

2010-08-06

I oktober 2010 äger den årliga RuleML-konferensen rum, där olika aspekter på regelformat, regelsystem, regelhantering mm kommer att diskuteras.

Konferensen RuleML-2010 -- "4th International Web Rule Symposium: Research Based and Industry Focused" -- äger rum 21-23 oktober 2010 i Washington, DC, USA. Arrangörerna beskriver konferensens mål och genomförande som:

RuleML-2010 is a research-based, industry-focused symposium: its main goal is to build a bridge between academia and industry in the field of rules and semantic technology, and so to stimulate the cooperation and interoperability between business and research, by bringing together rule system providers, participants in rule standardization efforts, open source communities, practitioners, and researchers. The concept of the symposium has also advanced continuously in the face of extremely rapid progress in practical rule and event processing technologies. As a result, RuleML-2010 will feature hands-on demonstrations and challenges alongside a wide range of thematic tracks. It will thus be an exciting venue to exchange new ideas and experiences on all issues related to the engineering, management, integration, interoperation, and interchange of rules in distributed enterprise intranets and open distributed environments.

Observera även att W3C-medlemmar har reducerad deltagaravgift. Detaljerad information hittas på RuleML-2010.

Marknadsperspektiv: webben på mobiltelefoner

2010-08-06

ABI Research prognosticerar i en undersökning att kring 2015 kommer 60% av mobiltelefoner att ha mobila webbläsare.

De förutsäger att 3,7 miljarder mobiltelefoner (60% av alla telefoner) kommer att ha mobila webbläsare. Mobila webbläsare faller inom två huvudkategorier: (1) fullfjädrade webbläsare, som kommer att finnas på alla "smartphones" och liknande avancerade telefoner; och (2) proxy-baserade webbläsare (där viss bearbetning som kompression, mellanlagring, etc) sker på en server, för att även telefoner med mer begränsade resurser skall kunna surfa på webben. Telefoner med webbläsare av typ 1 kommer att någon gång under 2012 bli fler än telefoner med webbläsare av typ 2. Prognos över webbläsare på mobiltelefoner

Se mer på ABI Research pressrelease om denna studie (källa: ABI Research)

Nya Working Drafts: webbtjänster ... "WS-*"

2010-08-05

Arbetsgruppen för resursaccess i webbtjänster ("Web Services Resource Access Working Group") offentliggör nu en uppdatering av utkast kring ett antal specifikationer av teknologier för Web Services: "Enumeration"; "Events"; ...

De nu offentliggjorda utkasten -- publicerade av Web Services Resource Access Working Group som andra version av Last Call Working Drafts -- är: Enumeration (WS-Enumeration), Event Descriptions (WS-EventDescriptions), Eventing (WS-Eventing), Fragment (WS-Fragment), Metadata Exchange (WS-MetadataExchange), SOAP Assertions (WS-SOAPAssertions), och Transfer (WS-Transfer). Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 17 september 2010. Ta del av mer information om arbetet med webbtjänster.

Ny Candidate Recommendation: applikationsdriven datahämtning ... "XMLHttpRequest"

2010-08-03

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu publicerat förslaget om tillämpningsdriven http-användning ("XMLHttpRequest") som Candidate Recommendation, vilket betyder att den är redo att provimplementeras.

XMLHttpRequest -- publicerad av Web Applications Working Group som Candidate Recommendation -- definierar ett programmerbart gränssnitt (API) med vars hjälp skriptade klienttillämpningar kan överföra data mellan klient och server. Mer om detta och relaterat teknologiarbete finns på hemsidan för Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: semantiska webben ... "RDFa Core 1.1", "XHTML+RDFa 1.1"

2010-08-03

Arbetsgruppen RDFa ("RDFa Working Group") har nu producerat två nya dokument om annotering enligt RDFa version 1.1.

RDFa Core 1.1 och XHTML+RDFa 1.1 -- publicerade av RDFa Working Group som Working Drafts -- beskriver semantisk annotering i uppmärkningsspråk, såväl den grundläggande modellen i RDFa 1.1 som dess användning i XHTML. RDFa Core 1.1 specificerar de attribut som representerar strukturerad data i uppmärkningsspråk. Data som redan representerats i ett uppmärkningsspråk (t.ex. XHTML) återanvänds i RDFa-uppmärkningen, så författare och innehållsleverantörer behöver inte upprepa viktig data i dokumentinnehållet. XHTML+RDFa 1.1 är ett språk i XHTML-familjen av språk, som utvidgar språket XHTML 1.1 med attribut definierade i RDFa Core 1.1. Detta dokument är avsett för författare som vill skapa dokument i XHTML-familjen av språk, för att bädda in rik semantisk annotering. Se mer på vad som görs i arbetsområdet för den semantiska webben.