W3C

W3C-logo

Nyheter juli 2010

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: känslor ... "Emotion Markup Language (EmotionML) 1.0"

2010-07-29

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har publicerat ett förslag om ett uppmärkningsspråk för känslor.

I och med att webben blir alltmer allommfattande, interaktiv och multimodal, så växer det fram ett behov att kunna hantera mänskliga egenskaper, såsom känslor. Emotion Markup Language (EmotionML) 1.0 -- publicerad av Multimodal Interaction Working Group som Working Draft -- specificerar ett uppmärkningsspråk ("EmotionML") som försöker balansera praktisk användbarhet och teoretiskt välgrundat. Språket har konstruerats som ett inpluggningsbart språk för användning inom tre olika områden: (1) manuell annotering av data; (2) automatisk igenkänning av känslorelaterade tillstånd utgående från användarbeteende; och (3) generering av känslorelaterat systembeteende. Lär mer om arbetet med multimodal interaktion.

Ny Recommendation: xhtml ... "XHTML Modularization 1.1 - Second Edition"

2010-07-29

Arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") har tagit fram en ny utgåva av XHTML Modularization 1.1, där fel korrigerats och tvetydigheter har städats upp.

"XHTML Modularization" är ett verktyg för de som vill konstruera uppmärkningsspråk. Det hjälper till vid konstruktion och förvaltning av scheman för uppmärkningsspråk och DTD:er; det förklarar hur man formulerar scheman som kan fungera tillsammans. Moduler kan återanvändas och omkombineras för många olika språk, vilket underlättar arbetet med att hålla besläktade språk synkroniserade med varandra. XHTML Modularization 1.1 - Second Edition -- publicerad av XHTML2 Working Group som W3C Recommendation -- innehåller flera mindre uppdateringar som ger förtydliganden och korrigerar fel i version 1.1 Läs mer om arbetet med HTML.

Kommande workshop: personlig integritet ... "Data Usage and Handling"

2010-07-28

W3C meddelar nu att en workshop om personlig integritet kommer att äga rum i oktober 2010.

Användare anförtror omfattande mängder information till ett stort antal tjänster på nätet, såsom sociala nätverk, sökmotorer, foto- och videosajter, och nätbaserade epostlösningar. När sådana tjänster blir alltmer integrerade med varandra, så blir det alltmer svårt för användare att styra hur hur personlig information sprids på nätet. Vid Workshop on Privacy and Data Usage Control (som äger rum i Cambridge, Massachussetts, USA, 4-5 oktober 2010) träffas deltagare från ett brett spektrum av intressenter, såsom forskare, databastillverkare, CRM-leverantörer och leverantörer av sociala nätverk. De kommer att diskutera behov av fördjupat arbete på standardisering av policyspråk och hur data hanteras/används. Arrangemanget är öppet för alla, men deltagare måste skicka in ett kort position paper. Mer information om denna workshop finns på inbjudan till deltagande i workshop. Titta mer på vad W3C gör inom arbetsområdet personlig integritet.

Nytt verktyg: validerare ... "Unicorn"

2010-07-27

W3C har glädjen att meddela att den mångfunktionella valideraren Unicorn nu har släppts.

Unicorn är en allt-i-ett-verktyg som hjälper innehållskonstruktörer att förbättra kvalitén på webbsidor. Unicorn förenar ett antal populära verktyg inom en ensad ram med ett användargränssnitt, där följande underverktyg finns: Markup validator, CSS validator, mobileOk checker, and Feed validator. Dessa verktyg kan fortfarande användas som enskilda tjänster. W3C inbjuder utvecklare att förbättra Unicorn-tjänsten genom att skapa nya moduler och testa dem i vår utvecklingsmiljö (eller installera Unicorn lokalt). W3C ser fram emot att få kodförbättringar från utvecklargrupper, men även förslag till nya funktioner. Vi tackar alla de som bidragit till denna första release av Unicorn. Här inkluderas de utvecklare som påbörjade och förbättrade verktyget under de senaste åren; användare som har kommit med synpunkter på tidigare testreleaser, översättare som har hjälpt till att lokalisera gränssnittet, som just nu har stöd för 21 språk; samt HP och Mozilla som varit sponsorer för arbetet, och andra donatorer. W3C välkomnar synpunkter och ytterligare donationer så att W3C kan fortsätta att utvidga denna avgiftsfria tjänst för alla webbanvändare. Läs mer om W3C:s öppna källkodsprogramvara.

Nytt Working Draft: innehåll från olika källor ... "Cross-Origin Resource Sharing"

2010-07-27

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast av samtidig hantering av data som kommer från olika källor på nätet.

Webbapparater begränsar vanligtvis samtidig tillgång till resurser på nätet till de som kommer från samma källa (s.k. "same-origin restrictions"). Dessa begränsningar förhindrar en tillämpning som körs på klientapparaten att hämta data från en annan källa än den som tillämpningen kom från, och begränsar även osäkra HTTP-frågor som automatiskt kan omstyras till andra källor än den som tillämpningen kom från. Om användarapparaten beter sig enligt denna princip, så kommer frågor över nätet att hanteras med autenticering och sessionshantering, såsom HTTP-autenticering och "cookies". Cross-Origin Resource Sharing -- publicerat av Web Applications Working Group som Working Draft -- utvidgar denna model på ett antal sätt, för att på ett säkert sätt ge flexibilitet i användning av information från olika källor. Se mer om detta på hemsidan för rika webbklienter.

Nytt Working Draft: formatmallar ... "Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot 2007"

2010-07-27

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett sammanslaget dokument som beskriver alla stabila CSS-specifikationer.

Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot 2007 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft -- ger en samlad förteckning och statusbeskrivning över alla specifikationer som tillsammans bildar det som kallas "Cascading Style Sheets" (CSS) läge vid 2007. Dokumentet inriktas huvudsakligen till CSS-implementatörer, eftersom denna definition baseras på stabilitet hos specifikationer, inte hur de implementerats i webbläsare. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 augusti 2010. Läs mer om arbetet med formatmallar.

Nytt Working Draft: fonter på webben ... "WOFF File Format 1.0"

2010-07-27

Arbetsgruppen för webbfonter ("WebFonts Working Group") har nu offentliggjort ett första utkast om format för fonter på webben.

WOFF File Format 1.0 -- publicerat av WebFonts Working Group som första offentligt Working Draft -- specificerar fontformatet WOFF. Detta format konstruerades för att erbjuda ett lättviktigt fontformat, lätt att komprimera, lämpat för användning tillsammans med CSS. Alla filer enligt TrueType/OpenType/Open Font Format kan utan kvalitetsförlust konverteras till WOFF för användning på webben (enligt licensieringsregler för fontdata). När WOFF-fonten har avkodats av klienten kommer den att presenteras exakt som den datorfont den skapades från. Mer om detta finns på hemsidan för arbetet med fonter.

Kommande workshop: webb för alla ... "The Multilingual Web - Where Are We?"

2010-07-22

W3C arrangerar en workshop om flerspråkig webb, där intressenter kring innehåll, språkteknologi, webbläsare, m.fl. ska diskutera utmaningar och lösningsansatser.

Workshopen The Multilingual Web - Where Are We? äger rum 26-27oktober 2010 i Madrid, Spanien. Deltagare kommer att inventera och introducera beprövade metoder och standarder som hjälper innehållskonstruktörer, de som arbetar med lokalisering och språkteknologi, webbläsarleverantörer och andra att hantera de utmaningar som en flerspråkig webb medför. Vid workshopen ges också möjlighet att nätverka med andra intressenter i de olika intressentgrupperna kring flerspråkighet på webben. Deltagande är avgiftsfritt och öppet för alla. Dock är antalet deltagare begränsat, och prospektiva deltagare måste skicka in en intresseformulering till programkommittén. De som önskar hålla en presentation måste också skicka in ett utkast av presentationen så fort som möjligt.

Detta är den första av fyra planerade workshops (som skall hållas under de kommande två åren) som del av det europeiska projektet MultilingualWeb. Värd för denna första workshop är Universidad Politécnica de Madrid. Den som vill veta mer om arrangemangetr kan titta på inbjudan till deltagande. Se även på vad som görs inom W3C:s arbetsområde internationalisering.

Nytt Working Draft: html ... "HTML Media Capture"

2010-07-20

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat ett utkast om hur inspelning av media kan styras och insändas via HTML.

HTML Media Capture -- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som Working Draft -- definierar förbättrad formulärhantering i HTML, som ger tillgång till klientapparatens inspelningsmöjligheter (audio, bild, video). Namnet på denna utgåva har ändrats jämfört med föregående utkast, som var "The Capture API". Ta del av mer information om vad som görs inom Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: mobila webben ... "Best Practices"

2010-07-13

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har nu publicerat ett genomarbetat förslag om "Mobile Web Application Best Practices".

Målet med detta dokument, som innehåller beprövade goda konstruktionsråd, är att stödja utvecklingen av rika och dynamiska mobila webbtillämpningar. Mobile Web Application Best Practices -- publicerat av Mobile Web Best Practices Working Group som Last Call Working Draft -- är en samling av de viktigaste konstruktionssätten, och förordar de som ger en bättre användarupplevelse, och manar till försiktighet i användning av konstruktionssätt som kan leda till problem. Arbetsgruppen Mobile Web Best Practices förväntar sig inte att det i detta läge skall bli några kritiska förändringar, och hoppas att kunna få dokumentet föreslaget som Proposed Recommendation efter denna granskningsfas. Kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 6 augusti 2010. Se på vad mer som görs inom arbetet med den mobila webben.

Nytt Working Draft: webbtjänster ... "Web Services SOAP Assertions"

2010-07-13

Arbetsgruppen för resursaccess i webbtjänster ("Web Services Resource Access Working Group") publicerar nu ett utkast av "WS-SOAPAssertions", som handlar om policies för SOAP-användning.

Web Services SOAP Assertions (WS-SOAPAssertions) -- publicerad av Web Services Resource Access Working Group som Last Call Working Draft -- definierar två WS-Policy-utsagor som kan användas för att annonsera krav på att viss version av SOAP skall användas vid meddelandeutbyte. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 27 augusti 2010. Arbetsgruppen har även publicerat dokumentet Web Services Resource Transfer (WS-RT) som en Working Group Note. Den specifikationen definierar utvidgningar till WS-Transfer huvudsakligen avsedd att stödja fragmentbaserad access till resurser. Vill du veta mer, titta på hemsidan för arbetet med webbtjänster.

Rapport från Workshop: RDF ... betonar stöd för JSON, Turtle, m.m.

2010-07-09

I juni avhölls en workshop om möjliga framtida utvecklingslinjer för RDF. En rapport har nu publicerats.

Bland de slutsatser som framkom under W3C RDF Next Steps Workshop (26-27 juni 2010, Stanford, Palo Alto, CA, USA) är att det är viktigt att få stöd för JSON och Turtle, samt att få stöd för namngivna grafer ("Named Graphs") inom ramen för RDF. Deltagarna betonade även vikten av bakåtkompatibilitet med existerande användning. Läs mer om dessa och andra teman i rapporten från workshopen. Om du vill deltaga i diskussioner om framtida arbete med RDF, skicka ett meddelande med dina tankar om detta till epostlistan Semantic Web Interest Group (med en kopia till epostlistan RDF Comments). W3C tackar National Center for Biomedical Ontology för att de ställde upp som värd för arrangemanget. Se på mer information om arbetet med den semantiska webben.

Nya dokument att granska: tillgänglighet ... ""Techniques for WCAG 2.0",...

2010-07-08

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll ("Web Content Accessibility Guidelines Working Group") har producerat två dokument om WCAG 2.0 som nu finns färdiga för granskning.

Techniques for WCAG 2.0 (Editors' Draft) och Understanding WCAG 2.0 (Editors' Draft) -- publicerade av Web Content Accessibility Guidelines Working Group som Notes -- är informativa dokument om tillgänglighet enligt WCAG 2.0. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 9 augusti 2010. Detta innebär inte en uppdatering av WCAG 2.0. Mer om dessa uppdateringar finns på inbjudan till granskning. Läs mer om Web Accessibility Initiative (WAI).

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0"

2010-07-08

Arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg ("Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group") har tagit fram ett par genomarbetade förslag om riktlinjer för ATAG 2.0.

ATAG definierar hur författarverktyg bör hjälpa utvecklare att producera tillgängligt innehåll som följer "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0". Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 och det näraliggande dokumentet Implementing ATAG 2.0 -- publicerade av Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group som Last Call Working Drafts -- beskriver även hur man kan göra författarverktyg tillgängliga (och därmed användbara) för användare med funktionshinder. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 2 september 2010. Läs inbjudan att granska dessa ATAG 2.0-dokument och om Web Accessibility Initiative (WA).

Nytt Working Draft: apparat-API ... "Contacts API"

2010-07-01

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har nu publicerat ett utkast om hur ett API till en adressbok kan se ut.

Contacts API -- publicerat av Device APIs and Policy Working Group som Working Draft -- definierar ett högnivågränssnitt som erbjuder tillgång till en övergripande adressbok på apparaten. Gränssnittet kan hämta data från olika källor, såväl online som lokalt. Mer om detta och liknande finns på hemsidan för Ubiquitous Web Applications Activity.