W3C

W3C-logo

Nyheter juni 2010

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya dokument: apparatfunktionalitet ... "Device API Access Control"

2010-06-29

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har producerat två dokument som beskriver bakgrundsinformation för arbetet med programmerbara gränssnitt till klientapparater.

De två nu släppta dokumenten Device API Access Control Requirements och Device API Privacy Requirements. -- publicerade av Device APIs and Policy Working Group publicerade som Group Notes -- ger information om programmerbara gränssnitt till klientapparaters funktionalitet. Det första definierar krav på hur tillgång till apparat-API:er skall styras, illustrerat av användningsfall. Det andra ger definitioner, användningsfall och krav för hur apparat-API:er bättre skall stödja personlig integritet. Detta och annat görs inom arbetsområdet Ubiquitous Web Applications.

Nya Working Draft: html ... nya utkast om HTML 5

2010-06-25

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har nu producerat ett antal dokument i utkastform för olika aspekter på HTML 5.

De åtta dokumenten som nu har offentliggjorts -- framtagna av HTML Working Group -- är:

Mer om detta finns på hemsidan för arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: media ... "Media Fragments URI 1.0"

2010-06-24

Arbetsgruppen för mediafragment ("Media Fragments Working Group") har publicerat ett genomarbetat utkast om hur man skapar referenser till delar av mediaobjekt.

Media Fragments URI 1.0 -- publicerad av Media Fragments Working Group som Last Call Working Draft -- specificerar syntax för hur man konstruerar URI:er för mediafragment, och den förklarar hur man hanterar dem när de används över HTTP. Syntaxen baseras på en specifikation av speciella fält-värde-par, vilka kan användas i URI-fragment och URI-frågor för att begränsa användningen av en mediaresurs till att vara en speciell del. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 27 augusti 2010. Mer om detta finns på hemsidan för arbetet med video-på-webben.

Tidskrift: DI:s "integritet i fokus" 1/2010 -- om polisen; Google; mm

2010-06-22

Årets första nummer av Datainspektionens tidskrift har dykt upp. Här berättas om Rikspolisstyrelsens arbete med IT-brott, om Googles kartläggning av geografin, mm.

En nyhet i och med detta nummer är att tidskriften har ett nytt namn -- ändrat från "Magazin DIrekt" till "Integritet i fokus". En ny layout har också lanserats. Huvudinslaget är en artikel om Rikspolisstyrelsens IT-brottssektion, där Stefan Kronqvist och Anders Ahlqvist berättar om hur de arbetar. Ett annat uppslag handlar om Googles arbete med att förbättra StreetView, som bl.a. innburit att de under den bilburna kartläggningen även samlat in information om trådlösa nätverk. Datainspektionen kommer att undersöka sociala medier, och vem som har vilket ansvar för innehåll -- speciellt då myndigheter eller företag erbjuder eller är aktiva i sociala media. Dessutom många kortare notiser om vad som hänt under senaste tiden. Se Integritet i fokus 1/2010 som pdf.

Nytt Working Draft: grafik ... "Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1" (2:a utgåvan)

2010-06-22

Arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") har publicerat ett genomarbetat förslag om skalbar grafik enligt SVG 1.1.

Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition) -- publicerat av SVG Working Group som Last Call Working Draft -- definierar funktionalitet och syntax för SVG 1.1, ett modulariserat språk för att i XML beskriva tvådimensionell grafik i vektorform eller blandad vektor/raster-form Specifikationen inkluderar kända SVG 1.1 errata. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 13 juli. Se mer om vad som görs i arbetet med grafik.

Nya Recommendations: regelhantering ... "Rule Interchange Format"

2010-06-22

Idag har en ny standard blivit publicerad, en standard som definierar hur regelsystem bör samverka på webben. "Rule Interchange Format" (RIF) bygger bl.a. på semantisk teknologi, och erbjuder ett rikt språk för att beskriva t.ex. affärsregler.

Med deklarativa regler underlättas integration och transformation av data från olika källor på ett distribuerat, transparent och skalbart sätt. Den nya standarden -- "Rule Interchange Format" -- utvecklades av deltagare från olika områden, som affärsregler, logikprogrammering, semantiska webben, för att erbjuda interoperabilitet och portabilitet mellan många olika system som använder teknologier byggande på deklarativa ansatser. Den som vill ha snabb och enkel översiktlig information kan titta på RIF FAQ.

De sex standarder som nu släpps är:

Utöver dessa standarder, publiceras även fem anknytande dokument: RIF Overview, RIF Test Cases, OWL 2 RL in RIF, RIF Combination with XML data och RIF In RDF. Den arbetsgrupp som tagit fram RIF-standarden -- RIF Working Group -- håller även på med att ta fram ett introducerande dokument ("primer"), och en uppdatering av Use Cases and Requirements. Detta arbete har utförts inom arbetsområdet semantiska webben.

Ny Proposed Recommendation: säkerhet ... "Web Security Context: User Interface Guidelines"

2010-06-22

Arbetsgruppen för webbsäkerhetskontext ("Web Security Context Working Group") har nu tagit fram ett granskat förslag om hur användarens säkerhetsrelaterade beslut kan stödjas av webbläsare.

Web Security Context: User Interface Guidelines -- publicerat av Web Security Context Working Group -- som Proposed Recommendation -- handlar om de olika säkerhetsrelaterade beslut som användare gör när de är uppkopplade, och på vilka sätt man kan stödja användarna så att de gör säkra och välgrundade beslut. För att uppnå detta mål ger denna specifikation råd och anvisningar om hur det använda webbverktyget (webbläsare e.dyl.) presenterar identitetsinformation för användaren, och ger rekommendationer om hur man kan hantera felsituationer i säkerhetsprotokoll. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 20 juli 2010. Detta och annat görs i arbetsområdet för säkerhet.

Nytt Working Draft: talstyrning ... "Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0"

2010-06-17

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har tagit fram ett förbättrat utkast av specifikationen för VoiceXML 3.0.

Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0 -- publicerat av Voice Browser Working Group som Working Draft -- specificerar VoiceXML 3.0, ett modulärt XML-språk avsett för att skapa interaktiva mediadialoger där det ingår sådant som syntetiserat tal, igenkänning av talad inmatning och knapptryckningsinmatning, telefoni, dialog med blandat initiativ, och inspelning/uppspelning i en uppsättning olika mediaformat (digitaliserad audio, digitaliserad video, ...) Mer om detta hittar du på hemsidan för Voice Browser Activity.

Ny Candidate Recommendation: mobila webben ... "Guidelines for Web Content Transformation Proxies 1.0"

2010-06-17

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") är nu redo att ta emot information om implementationserfarenheter om specifikationen "Guidelines for Web Content Transformation Proxies".

Guidelines for Web Content Transformation Proxies 1.0 -- publicerat av Mobile Web Best Practices Working Group som Candidate Recommendation -- ger goda råd om användning av transformeringsprocesser för webbinnehåll. Frågor som belyses är bl.a. om man skall transformera, och i så fall hur transformerings skall gå till. Proxies för innehållstransformering används främst för att konvertera webbplatser konstruerade för access via vanliga datorer, till en form som är lämplig för mobila apparater. Målet med detta förslag är att minska omfattningen av icke önskvärda effekter på webbtillämpningar, speciellt mobilanpassade tillämpningar, och att begränsa variationsrikedomen i de olika typerna av bearbetning som görs i "Content Transformation proxies", samtidigt som man vill tillåta proxies att förändra innehåll som annars inte skulle kunna presenteras på ett acceptabelt sätt på mobila apparater. Detta och annat görs inom arbetsområdet mobila webben.

Uppdaterat Working Draft: tillgänglighet ... "User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0"

2010-06-17

Arbetsgruppen för tillgängliga användaragenter ("User Agent Accessibility Guidelines Working Group") har tagit fram ett förslag till uppdatering av råd och riktlinjer för hur webbläsare och andra webbklienter bör stödja användare -- specifikt med avseende på funktionshinder.

UAAG definierar hur webbläsare, mediaspelare och andra klientverktyg bör stödja tillgänglighet för användare med funktionsnedsättningar och då användare använder tekniska hjälpmedel för att ta del av och interagera med webbinnehåll. User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0 -- publicerat av User Agent Accessibility Guidelines Working Group som uppdaterat Working Draft -- innehåller uppdateringar om fokusering, om insändande av ifyllda formulär, och om relativa fontstorlekar. Arbetsgruppen önskar få kommentarer inför en kommande utgåva som "Last Call Working Draft". Gruppen har även publicerat ett utkast av Implementing UAAG 2.0, som är ett stödjande dokument ("Note"). Ta del av inbjudan att granska utkastet av UAAG 2.0 och om arbetet med tillgänglighet på webben.

Nytt informationsmaterial: tillgänglighet ... "How to Make Your Presentations Accessible to All"

2010-06-16

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet ("WAI Education and Outreach Working Group") hat tagit fram stödmaterial om hur man kan underlätta att presentationer (bildspel, etc) blir tillgängliga för alla.

How to Make Presentations Accessible to All -- publicerat av WAI Education and Outreach Working Group (EOWG)) som allmänt informationsmaterial -- är en del av det utbildningsmaterial som nu uppdateras inom ramen för projektet WAI-AGE. Denna nya WAI-resurs ger dig stöd då du ska förbereda presentationer, tal, möten och utbildning, så att alla -- bl.a. människor med funktionshinder -- kan ta del av all den information du vill erbjuda. Här beskrivs planering, hur man förbereder OH-bilder, hur materialet blir tillgängligt, hur du bör genomföra ditt framträdande, med mera. Arbetsgruppen vill gärna få del av dina synpunkter och dina erfarenheter om detta, och föreslå gärna förbättringar. Se även blogginlägget Make Your Presentations Accessible to All. Mer information finns om tillgänglighetsområdet och om WAI:s arbete med teknik och metodik för tillgänglighet.

Nytt Working Draft: formattering ... "CSS Backgrounds and Borders Module Level 3"

2010-06-15

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett genomarbetat utkast om formattering av bakgrund och kantlinjer -- "CSS Backgrounds and Borders".

CSS Backgrounds and Borders Module Level 3 -- publicerat av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft -- beskriver sätt att formattera kanter och bakgrund. Denna specifikation utvidgar funktionaliteten av CSS nivå 2, genom att lägga till funktionalitet som: kanter som byggs upp av bilder; lådor med multipla bakgrunder; lådor med runda hörn och lådor med skuggor. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 6 juli 2010. Mer om teknologi för att presentera informationsinnehåll finns på hemsidan för arbetet med formattering.

Nytt Working Draft: matematik ... "Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0"

2010-06-10

Arbetsgruppen för matematisk notation ("Math Working Group") har nu publicerat ett utkast om representation av matematisk formalism på webben -- MathML 3.0.

MathML är en tillämpning av XML, för att beskriva matematisk formalism och fånga dess innehåll och struktur. Målet är att med MathML göra det möjligt att leverera, ta emot och bearbeta matematisk text på webben, så som HTML gör för textbaserat innehåll. MathML används för att representera såväl matematisk notation som matematiskt innehåll. Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 -- publicerat av Math Working Group som Last Call Working Draft -- definierar version 3.0 av MathML. Trettioåtta taggar i MathML kan användas för att beskriva abstrakt struktur hos notation, och runt 170 taggar används för att otvetydigt uttrycka den avsedda betydelsen av ett uttryck. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 juli 2010. Mer om detta hittas på hemsidan för arbetet med matematik på webben.

Nytt Working Draft: formattering ... "Requirements and Use Cases for XSLT 2.1"

2010-06-10

Arbetsgruppen för XSL ("XSL Working Group") har producerat ett utkast om krav och användningsfall för XSLT 2.1.

Requirements and Use Cases for XSLT 2.1 -- publicerat av XSL Working Group som första offentligt Working Draft -- beskriver krav och användningsfall för XSL Transformations (XSLT) Version 2.1. Prioriteter för olika möjliga förbättringar ax XSLT har ännu inte bestämts. Arbetsgruppen tar nu tacksamt emot synpunkter som kan hjälpa till att forma framtida arbete. Hitta mer information om arbetet med XML.

Nya Working Drafts: media ... "Ontology for Media Resource 1.0", "API for Media Resource 1.0"

2010-06-08

Arbetsgruppen för mediannotering ("Media Annotations Working Group") har publicerat två utkast om modellering och hantering av metadata för mediaresurser.

Ontology for Media Resource 1.0 och API for Media Resource 1.0 -- publicerade av Media Annotations Working Group som Last Call Working Drafts -- beskriver begreppsbildning av mediaresurser och hur dessa kan åtkommas programmässigt. Det första dokumentet definierar en grundläggande ontologi ("core ontology") som skall överbrygga mellan olika former av beskrivningar av mediaresurser på webben, till skillnad från resurser i lokala arkiv eller museum. Dess definition baseras på en basal uppsättning egenskaper som täcker grundläggande metadata för mediaresurser. Ontologin har konstruerats för att stödja och bidraga till interoperabilitet mellan olika existerande metadataformat. Det andra dokumentet definierar ett API för klienter, som stöder åtkomst av metadatainformation om mediaresurser på webben. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 11 juli 2010. Läs mer om arbetet med video på webben.

Nytt Working Draft: formattering ... "CSS Generated Content for Paged Media Module"

2010-06-08

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett utkast om hantering av innehåll med CSS.

CSS Generated Content for Paged Media Module -- publicerat av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft -- definierar funktionalitet som ofta används i tryckta publikationer. Till största delen handlar funktionaliteten om olika typer av genererat innehåll, där innehåller i dokumentet snyggas upp, replikeras eller flyttas i den slutliga formen av dokumentet. Tillsammans med två andra CSS3-moduler -- layout i flera kolumner och sidindelat media-- ger denna modul avancerad funktionalitet för att presentera strukturerade dokument på sidorienterat sätt. Detta är en del av arbetet med formattering.

Nytt Working Draft: webtjänster ... "Web Services SOAP Assertions" (WS-SOAPAssertions)

2010-06-08

Arbetsgruppen för resursaccess i webbtjänster ("Web Services Resource Access Working Group") publicerar ett utkast om hur man ser till att en viss version av standarden för webbtjänster används i kommunikation mellan klient och server.

Web Services SOAP Assertions (WS-SOAPAssertions) -- publicerat av Web Services Resource Access Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar två utsagor i WS-Policy, som kan användas för att annonsera krav på att viss version av SOAP används vid meddelandeutbyte i webbtjänster. Detta är ett resultat av arbetet med webbtjänster.

Nytt Working Draft: semantiska webben ... "RDFa API"

2010-06-08

Arbetsgruppen RDFa ("RDFa Working Group") publicerar ett utkast som beskriver programmerad access till semantisk annoteringsdata.

RDFa API -- publicerad av RDFa Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar en mekanism varmed webbaserade tillämpningar, som arbetar med dokument innehållande uppmärkning enligt RDFa, kan hämta och använda sådan strukturerad dokumentdata. Specifikationen beskriver hur en utvecklare kan extrahera, lagra och ställa frågor mot strukturerad data som ingår i ett eller flera RDFa-kompatibla dokument. Denna teknologi är modulärt konstruerad, och man kan använda inpluggbara extraktions- och lagringsmekanismer som stöder inte bara RDFa, utan även mikroformat, mikrodata och andra strukturerade dataformat. Mer information om detta och angränsande teknologier finns att hitta på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: relationsdatabaser ... "Use Cases and Requirements for Mapping Relational Databases to RDF"

2010-06-08

Arbetsgruppen för relationsdatabaser och RDF ("RDB2RDF Working Group") publicerar nu ett utkast av kraven på teknologier som skall överbrygga mellan relationella databaser och RDF.

Ett sätt att göra det enklare att dela data över webben är att kunna leverera data från relationsdatabaser enligt principerna för datawebben ("Web of Data"). Use Cases and Requirements for Mapping Relational Databases to RDF -- publicerat av RDB2RDF Working Group som första offentligt Working Draft -- dokumenterar ett antal användningsfall för webbanvändning av relationsdatabasdata, från vetenskapliga och industriella områden, där data exponeras på webben enligt något delat RDF-schema. Dessa användningsfall lyfter fram ett antal funktionella krav på hur relationsdata kan presenteras som RDF, stött av "RDB2RDF Mapping Language" (R2RML). Läs mer om arbetet med teknologier för den semantiska webben.

Nya Working Drafts: frågespråk ... "SPARQL 1.1"

2010-06-01

Arbetsgruppen för SPARQL ("SPARQL Working Group") har publicerat ett antal utkast om SPARQL 1.1 -- ett frågespråk för RDF-strukturerad data. Utkasten är: "Federation Extensions"; "Query"; "Update"; "Protocol for RDF"; "Service Description"; "Uniform HTTP Protocol for Managing RDF Graphs" och "Entailment Regimes".

SPARQL 1.1 Federation Extensions -- publicerat av SPARQL Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar utvidgningar av "SPARQL Query Language" som stöder distribuerad exekvering av SPARQL-frågor. Arbetsgruppen har även publicerat fem uppdateringar av tidigare "Working Drafts", vilka listas nedan. Synpunkter mottages tacksamt på dessa utkast, speciellt om återstående kritiska frågor för specifikationerna i de olika dokumenten. Ta del av mer information om vad som görs inom arbetsområdet semantiska webben.