W3C

W3C-logo

Nyheter maj 2010

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: multimodal interaktion ... "Ink Markup Language" (InkML)

2010-05-27

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har nu publicerat ett nästan färdigt utkast av InkML, ett standardiserat sätt att organisera data som inmatats med en elektronisk penna.

Med språket "Ink Markup Language" kan man representera det virtuella "bläck" som åstadkoms med en elekronisk penna. Ink Markup Language (InkML) -- publicerad av Multimodal Interaction Working Group som Last Call Working Draft -- definierar språket som stöder inmatning och bearbetning av handskrift, gester, skisser, musik och andra bildmässiga språk i tillämpningar. Det erbjuder ett gemensamt format för utbyta av elektroniskt bläck mellan komponenter, som moduler för handskrift och gestigenkännare, signaturverifierare och andra moduler med förmåga att förstå bläck. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 17 juni 2010. Se mer om vad som görs inom arbetet med multimodalitet.

Ny inkubatorgrupp: bibliotek ... "Library Linked Data Incubator Group"

2010-05-21

En ny inkubatorgrupp startas nu, inkubatorgruppen för länkad biblioteksdata ("Library Linked Data Incubator Group"), som skall undersöka interoperabilitet mellan sätt att representera data från biblioteksområdet.

Uppdraget för Library Linked Data Incubator Group är att bidraga till att öka global interoperabilitet mellan biblioteksdata på webben. Detta skall genomföras genom att engagera personer som arbetar med den semantiska webben -- specifikt länkad data -- inom biblioteksvärlden och angränsande områden, och identifiera framtida samarbetsområden. Följande W3C-medlemmar stöder denna grupps uppdragsbeskrivning: Helsinki University of Technology, DERI Galway, Competence Centre for Interoperable Metadata (KIM), Library of Congress, Los Alamos National Laboratory, MIMOS, OCLC, Talis, University of Applied Sciences Potsdam, och Vrije Universiteit Amsterdam. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Nytt Working Draft: XML-bearbetning ... "XML Processor Profiles"

2010-05-18

Arbetsgruppen för processmodell för XML ("XML Processing Model Working Group") har publicerat ett utkast av en specifikation -- i form av profiler -- av krav på hur XML-processorer behandlar källdokument.

XML processor profiles -- publicerat av XML Processing Model Working Group som första offentligt Working Draft -- specificerar ett flertal profiler för XML-processorer, som var och en definierar en datamodell för godtyckligt XML-dokument. Det är avsett att vara en resurs som kan användas i andra specifikationer, som därmed, med en enda normativ referens, kan exakt ange vilken indatabearbetning som de kräver av en XML-processor. Detta arbete utförs inom arbetet med XML.

Nytt Working Draft: tillståndsmaskiner ... "State Chart XML" (SCXML)

2010-05-17

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett utkast av "State Chart XML" -- representation av tillståndmaskiner som kan användas för allehanda ändamål.

State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction -- publicerat av Voice Browser Working Group som Working Draft -- definierar ett generellt händelsebaserat språk för tillståndsmaskiner, som kan användas för att styra processer utgående från processtillstånd. Det kan t.ex. användas som ett språk för högnivåstryrning av VoiceXML 3.0:s inkapslade talmoduler. Det kan även användas som ett metaspråk för talbaserade applikationer, där man förutom funktionalitet från VoiceXML 3.0 också behöver styra access till databaser och moduler för affärslogik. Detta och mer görs inom Voice Browser Activity.

Nya Working Drafts: säkerhet ... "XML Security": kryptering, signatur, chiffer

2010-05-17

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") publicerar nu tre utkast om säkerhetsteknologier för XML.

De tre aktuella förslagen -- publicerade av XML Security Working Group som Last Call Working Drafts -- är: XML Encryption Syntax and Processing Version 1.1, XML Signature Syntax and Processing Version 1.1, och XML Security Generic Hybrid Ciphers. XML Encryption specificerar en process för att kryptera data och representera resultatet som XML. XML Signatures erbjuder tjänster som korrekthetscheck, meddelandeautenticering och/eller autenticering av avsändare, för data av alla slag, oavsett om de representeras innanför eller utanför den dokumentdel som innehåller signaturen. XML Security Generic Hybrid Ciphers utvidgar XML Encryption genom att definiera algoritmer, XML-typer och XML-element som behövs för att kunna använda generiska hybridchiffer i tillämpningar som utnyttjar XML Security. Arbetsgruppen publicerar även ett Working Draft av XML Security Algorithm Cross-Reference, som ger en översikt över de URI-identifierare och specifikationer som används i algoritmer för XML Security. Kommentarer på de tre "Last Call"-förslagen tas emot fram till och med 10 juni 2010. Läs mer om vad som görs inom arbetet med säkerhet.

Ny inkubatorgrupp: "Audio Incubator Group"

2010-05-14

W3C har nu startat en inkubatorgrupp för digitalt ljud ("Audio Incubator Group") som skall utreda behov av att standardisera grundläggande teknologier som underlättar användning av digitalt ljud.

Uppdraget för Audio Incubator Group är att undersöka behovet av standarder för olika aspekter på audiofunktionalitet, såsom att läsa och skriva rådata för ljud, och syntetisera ljud eller tal. Inkubatorgruppen skall engagera olika intressenter för sådana specifikationer, såsom musiker, ljudingenjörer, tillgänglighetsexperter, användargränssnittsdesigners, implementatörer och hårdvarutillverkare, för att samla användningsfall för och krav som kan eller bör ställas på olika specifikationer på relevanta prioriteringsnivåer, och leverera en eller flera rapporter som bl.a. ger råd om möjliga teknologistandardiseringar. Följande W3C-medlemmar stöder uppdragsbeskrivningen för denna grupp: Mozilla Foundation, PUC-Rico, BBC, och Google. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Nytt Working Draft: xml ... "XSL Transformations (XSLT) Version 2.1"

2010-05-12

Arbetsgruppen för XSL ("XSL Working Group") har publicerat ett utkast av XSLT 2.1, en kraftfull mekanism för att omvandla XML-dokument.

XSL Transformations (XSLT) Version 2.1 -- publicerat av XSL Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar syntax och semantik för XSLT 2.1, ett språk som används för att transformera XML-dokument till andra XML-dokument. Den viktigaste förbättringen som XSLT 2.1 ger är att stödja strömmande källdokument. Detta behövs när källdokument är för stora för att som helhet lagras i primärminne, och för tillämpningar där det är viktigt att börja leverans av resultat innan hela källdokumentet har blivit fullt åtkomligt. Denna specifikation baseras på två ansatser: att identifiera en uppsättning begränsningar som, om de följs av formatmallskonstruktörer, gör det möjligt att implementera strömmande bearbetning utan att kräva alltför omfattande optimering av transformationsfunktionaliteten; och att erbjuda nya sätt att ange att strömmande bearbetning skall ske, eller att uttrycka transformationer på ett sätt som gör det lättare för transformationen att utföra en strömmande bearbetning. Mer information om detta och annat liknande finns på hemsidan för arbetet med XML.

Ny Recommendation: bearbetningsflöden ... "XProc: An XML Pipeline Language"

2010-05-11

Idag publicerades XProc som webbstandard. Den definierar ett sätt att organisera och dela arbetsflöden.

XProc är ett kraftfullt verktyg för att hantera XML-rika bearbetningar såsom affärsprocesser i en affärsplattform. "XProc: An XML Pipeline Language", -- publicerad som W3C Recommendation -- ger ett ramverk för att bygga samman XML-processer. Nu kan man strömlinjeforma automatisering, sekventialisering och hantering av komplexa beräkningar baserade på XML, genom att dra nytta av existerande teknologier som har brett upptag inom industrin. "XML är oerhört flexibeltt," säger Norman Walsh, MarkLogic, en av redaktörerna för denna specifikation. "På rak arm kan jag nämna sådant som standardiserade sätt att lagra, validera, ställa frågor mot, transformera, infoga, etikettera och länka XML. Vad vi saknat har varit ett standardiserat sätt att beskriva hur man kombinerar sådana möjligheter för att utföra en viss uppgift. Det är detta som XProc erbjuder". Läs mer i pressrelease och se även på arbetsområdet XML.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "Digital Signatures for Widgets"

2010-05-11

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast om hur man kan använda digitala signaturer på webbtillämpningar som skeppas över nätet.

Digital Signatures for Widgets -- publicerat av Web Applications Working Group som andra Last Call Working Draft -- definierar en profil av specifikationen "XML Signature Syntax and Processing 1.1", som gör att en paketerad webbtillämpning kan signeras digitalt. Konstruktörer och distributörer av små webbtillämpningar kan nu signera dessa, som ett sätt att säkerställa konstruktörs- och distributörsrätten. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 juni 2010. Mer finns att hitta om Rich Web Client Activity.

Ny Proposed Recommendation: regelspråk ... "Rule Interchange Format (RIF)"

2010-05-11

Arbetsgruppen för regelformat ("Rule Interchange Format Working Group") har nu publicerat en välgranskad uppsättning specifikationer om teknologi för utbyte av regler mellan olika system.

De sex specifikationerna -- publicerade av Rule Interchange Format (RIF) Working Group som Proposed Recommendations -- stöder samverkan mellan system som använder olika former av regelspråk och och regelteknologier, och interoperabilitet med teknologier för den semantiska webben.

Tre av förslagen definierar XML-format med formell semantik, för lagring och utbyte av regler:

  • RIF Production Rule Dialect (PRD) har konstruerats för att stödja den typ av regler som används i moderna affärssystem med regelhantering.
  • RIF Basic Logic Dialect (BLD) ger en bas för logikprogrammering, klassisk logik och liknande formalismer.
  • RIF Core Dialect är en gemensam delmängd av PRD och BLD, som kan användas när det är viktigt att ha regler som kan användas på de flesta plattformar.

Övriga föreslagna specifikationer är:

Gruppen har även publicerat en ny version av RIF Test Cases, och tre andra Working Drafts: RIF Overview, RIF Combination with XML data och OWL 2 RL in RIF.

Dessutom har gruppen producerat information om RIF-implementationer. Granskningskommentarer tas emot fram till och med 8 juni 2010. Titta gärna på mer om arbetet med teknologier för den semantiska webbe n.

Påminnelse: "Open Mobile Summit London" i slutet av maj

2010-05-06

Open Mobile Summit London äger rum 26-27 maj 2010. W3C-medlemmar får rabatt på avgiften.

Konferensen Open Mobile Summit är 2-dagarskonferens med fler än 60 talare. W3C:s Mobile Web Initiative stöder denna konferens och W3C-medlemmar får £100 rabatt på konferensavgiften. Intresserade kan registrera sig på webben.

Ny Recommendation: rika länkar i xml ... "XML Linking Language (XLink) 1.1"

2010-05-06

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") har nu publicerat "XML Linking Language (XLink) Version 1.1" som webbstandard (Recommendation). Denna teknologi erbjuder funktionalitet för rika länkar.

XML Linking Language (XLink) Version 1.1 -- publicerad av XML Core Working Group som W3C Recommendation -- specificerar funktionalitet med vars hjälp man kan lägga till element i XML-dokument för att skapa och beskriva rika länkar mellan resurser. Den använder XML-syntax för att skapa struktur som svarar mot den vanliga enkelriktade länken i dagens HTML, men även mer sofistikerade länkar kan konstrueras. Bland ändringar gentemot XLink 1.0 finns bl.a.: xlink:type krävs inte längre för enkla länkar, IRI:er används istället för URI:er, och specifikationen innehåller även icke-normativa exempel på grammatik i XML Schema och RELAX NG. Ta del av mer information om arbetet med XML.

Nytt dokument: användargränssnitt ... "Incubator Report: Model-Based User Interfaces"

2010-05-06

Inkubatorgruppen för modellbaserade användargränssnitt ("Model-Based User Interfaces Incubator Group", MBUI-XG) har publicerat sin slutrapport om hur användargränssnitt kan grundas i modeller över användarens interaktion med webbresurser.

Under det senaste året har MBUI-XG utvärderat forskning om modellbaserade användargränssnitt, innefattande bl.a. modeller som går utöver användning av enskilda webbsidor, och har värderat dess potential som ramverk för att utveckla kontextkänsliga webbtillämpningar. Slutrapporten -- publicerad av Model-Based User Interfaces Incubator Group (MBUI-XG) -- ger en översikt över de huvudsakliga resultaten som inkubatorgruppen uppnått. W3C arrangerar även en workshop om detta ("Workshop on Future Standards for Model-Based User Interfaces", 13-14 maj 2010, Rom, Italien) för att identifiera möjligheter och utmaningar vad gäller nya öppna standarder inom området, speciellt avseende semantik och syntax för modellering av arbetsuppgifter, och abstrakta och konkreta modeller för användargränssnitt. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett forum där W3C-medlemmar innoverar och expermenterar. Detta arbete har drivits som utredning/förstudie, inte som standardiseringsarbete.

Kampanjen för stöd av valideringstjänster leder till nyanställning

2010-05-05

W3C kan nu med glädje meddela att, tack vare de bidrag som inkommit inom ramen för W3C:s kampanj för valideringstjänster, kommer nu arbete att genomföras för att produktifiera Unicorn.

De medel som inkommit som svar på valideringskampanjen möjligör nu för Thomas Gambet att under ett år arbeta med att göra resultat från Unicorn-projektet produktfähigt. Projektet Unicorn siktar mot att ge en djuplodande bild av kvalité hos webbsidor, genom att samla resultat som olika verktyg genererar till en sammanfattande rapport. Både Unicorn och W3C:s valideringsverktyg är projekt av typen öppen källkod. W3C inbjuder utvecklare att deltaga i dessa projekt eller att stödja med synpunkter om funktionalitet: vilken funktionalitet behövs? på vilket sätt bör användargränssnitt organiseras? Sänd dina synpunkter på epostlistan public-unicorn@w3.org. Ta del av mer information om hur man kan engagera sig i utvecklingen av Unicorn, hur man provar Unicorn, och hur man hjälper till med översättningar till andra språk. för Unicorn.

W3C erbjuder valideringstjänster för HTML, CSS och andra teknologier, tjänster som tillhandahålls gratis till webbutvecklare. W3C tar gärna emot ytterligare bidrag för vidareutveckling av valideringstjänster.

Nytt W3C-kontor i Indien

2010-05-03

Som ett led i arbetet med att sprida webben och få webben användbar i alla delar av världen, öppnas ett nytt W3C-kontor i Indien.

Det indiska kontoret är en del av Technology Development for Indian Languages (TDIL) Programme, som stöds av indiska ministeriet för informationsteknologi. W3C och TDIL kommer att uppmärksamma detta genom att hålla en öppningsceremoni den 6 maj 2010, som del i en konferens om teknologi, standarder och internationalisering, anordnad av TDIL. "Ökat indiskt deltagande stärker W3C:s internationella nätverk", säger Jeff Jaffe, W3C:s CEO. "Jag ser fram emot att samarbeta med TDIL, så att vi tillsammans kan skapa en livaktig skara intressenter i webben och W3C, med bl.a. ledande industrier och universitet. Den kommande konferensen är ett viktigt första steg". Läs mer i pressreleasen och mer om W3C:s kontor.