W3C

W3C-logo

Nyheter april 2010

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

W3C :s rådgivande kommitté väljer rådgivande styrelse

2010-04-30

De fyra lediga platserna i W3C:s rådgivande styrelse (W3C Advisory Board) har nu blivit tillsatta av W3C :s rådgivande kommitté (W3C Advisory Committee).

W3C Advisory Board, som skapades 1998, ger råd och rekommendationer till W3C:s stab, i frågor rörande strategi, ledning, juridik, process och konflikthantering. Från och med juli 2010 består Advisory Board av följande nio medlemmar: Jean-Francois Abramatic (IBM), Ann Bassetti (Boeing), Jim Bell (HP), Michael Champion (Microsoft), Don Deutsch (Oracle), Robert Freund (Hitachi), Ora Lassila (Nokia), Charles McCathieNevile (Opera Software) och Takeshi Natsuno (Keio Universitet). Steve Zilles fortsätter som interimistisk ordörande i Advisory Board. Läs mer om Advisory Board.

Nytt Working Draft: formattering ... "CSS Template Layout Module"

2010-04-29

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett utkast om hur man med hjälp av "CSS Template Layout" kan definiera övergripande layout vid presentation.

CSS Template Layout Module -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft -- är en del av CSS nivå 3, och innehåller funktionalitet for att beskriva layout på en hög nivå. Den är tänkt att användas vid positionering och justering av små webbtillämpningar ("widgets") på ett grafiskt användargränssnitt, eller då man ska definiera ett rutnät för en sida eller för skärm, speciellt då den önskade visuella ordningen skiljer sig från elementens ordning i källdokumentet. Detta och annat arbete med presentation görs inom arbetet med formattering.

Workshop: personlig integritet ... "Privacy for Advanced Web APIs"

2010-04-28

Nya utmaningar för personlig integritet uppstår då webbläsare kan komma åt mer data om användare, såsom geografisk position via GPS-sensorer. W3C ska hålla en workshop om sådana framväxande utmaningar.

Webbläsare körs alltmer på plattformar försedda med olika typer av datainsamlingsfunktionalitet -- t.ex. geo-position och liknande sensorer -- och detta skapar nya utmaningar för användares personliga integritet. Nya API:er i webbläsare som körs på mobil utrustning kan bl.a. ge webbtillämpningar tillgång till GPS och kamera, vilket kan medföra att känslig data fångas upp av innehålls och tjänsteleverantörer. W3C inbjuder alla intresserade till Workshop on Privacy for Advanced Web APIs -- 12-13 juli 2010 i London, England, hos Vodafone -- för att analysera och diskutera möjligheter och utmaningar i området. Deltagare kommer att granska aktuella erfarenheter av teknikens möjligheter, och undersöka olika strategier för att i nära framtid kunna uppnå effektivt skydd av personlig integritet på webben. Alla som skickar in ett position paper enligt anvisningar kan deltaga, om lediga platser finns kvar. Arrangemanget är avgiftsfritt, och medlemskap i W3C är inte nödvändigt. "Position papers" skall vara inlämnade senast 1 juni 2010. Mer information finns på workshopens hemsida.

Workshop annonseras: "Augmented Reality on the Web"

2010-04-24

En workshop kommer att äga rum i juni i Barcelona, om mål och medel för förstärkt realitet ("augmented reality") på webben.

Augmented reality (AR) är ett eget temaområde inom informationsteknologi, men det har inte haft någon riktig placering i ett webbsammanhang, på en webbplattform. Mobila apparater blir alltmer kraftfulla och funktionskraftiga, och det är ett av skälen till att det nu är intressant att i en workshop undersöka möjlig konvergens mellan AR och webben. Målet för Workshop on Augmented Reality on the Web -- som äger rum 15-16 juni 2010 i Barcelona, Spanien -- är att erbjuda ett forum för forskare och teknikexperter att diskutera hur långt vi kommit i området AR på webben, speciellt för den mobila plattformen, och vilken roll standardisering har för realisering av Open Augmented Reality. "Position papers" skall vara inlämnade senast 29 maj 2010. Mer information finns i inbjudan till workshop.

Nya Working Drafts: semantiska webben ... "RDFa Core 1.1", "XHTML+RDFa 1.1"

2010-04-22

Arbetsgruppen RDFa ("RDFa Working Group") har offentliggjort två utkast om uppdatering av teknologin RDFa: ett dokument om basteknologin och ett om användning i XHTML.

De två utkasten -- publicerade av RDFa Working Group som första offentliga Working Drafts -- är RDFa Core 1.1 och XHTML+RDFa 1.1. "RDFa Core 1.1" är en specifikation av attribut för att uttrycka strukturerad data i godtyckligt uppmärkningsspråk. "XHTML+RDFa 1.1" är en tillämpning av "RDFa Core 1.1" inom XHTML. Dessa två dokument avses ersätta dokumentet RDFa in XHTML som specificerar RDFa 1.0. De här specificerade teknologierna ger en bas för att få såväl mänskligt läsbar som maskinellt hanterbar uppmärkning av information om människor, platser, händelser, produkter, nätverk och många andra typer av saker som beskrivs i webbinnehåll. De nu släppta dokumenten förbättrar "RDFa 1.0" genom att lägga till ett antal funktionaliteter som efterfrågats av användare för att ge bättre stöd vid konstruktion av innehåll. Läs mer om vad som görs inom arbetet med den semantiska webben.

Uppdaterade informationsresurser: tillgänglighet ... "WAI"

2010-04-22

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet ("WAI Education and Outreach Working Group") har nu genomfört en uppdatering av informationsmaterial om tillgänglighet på webben.

Arbetsgruppen Education and Outreach Working Group (EOWG) inom arbetsområdet Web Accessibility Initiative (WAI) har nu publicerat förbättrat informationsmaterial, som del i projektet WAI-AGE:

Mer om dessa informationsresurser finns beskrivet i blogginläggen Discover new ways of thinking about accessibility och Take a few minutes to encourage web accessibility. Your voice counts. Se mer på vad tillgänglighet innebär, och besök hemsidan för arbetet med tillgänglighet på webben.

Utbildning: mobila webben ... bråttom med anmälan för att få rabatterat pris

2010-04-21

W3C kommer att hålla en online-kurs om goda råd och rekommendationer för mobila webben. Tidig registrering måste ske senast 23 april.

Den populära online-kursen 'Introduction to Mobile Web Best Practices' hålls även detta år. Kursstart är måndagen 10 maj 2010. För att dra nytta av tidig registrering måste anmälan ske senast denna fredag, 23 april! Vanlig anmälan kan dock göras fram till och med kursstart.

Kursen leds av deltagare i W3C:s "Mobile Web Initiative". Deltagare i kursen kommer att:

  • lära sig om möjligheter och utmaningar med att konstruera för mobila plattformar;
  • lära sig hur man använder W3C:s samling av råd ("Mobile Web Best Practices") för att konstruera innehåll lämpat för mobil användning, och hur man anpassar existerande innehåll för det mobila sammanhanget;
  • lära sig tekniker, användbara på klientsidan respektive serversidan, för att anpassa innehåll för olika klasser av apparater.

Ta del av mer information om W3C:s arbete Mobile Web Initiative.

Judy Brewer informerar amerikanska kongressen om webbtillgänglighet

2010-04-21

Judy Brewer informerar amerikanska kongressen om hur tillgänglighet på webben har utvecklats, och att fortsatta insatser är nödvändiga.

Torsdagen 22 april kommer Judy Brewer (ledare för W3C-satsningen "Web Accessibility Initiative", WAI) att vara en av de som hörs vid en hearing om tillgänglighet i den digitala tidseran ("Achieving the Promise of the Americans with Disabilities Act in the Digital Age -- Current Issues, Challenges, and Opportunities") arrangerad av "US House Judiciary Subcommittee on the Constitution, Civil Rights, and Civil Liberties". I sitt vittnesmål kommer hon att tala om hur webbtillgänglighet har utvecklats under de senaste tio åren, och varför det är viktigt att fortsätta arbetet med att minska tillgänglighetshindren på webben, eftersom vi i allt större utsträckning blir beroende av webben för utbildning, arbete, sjuk- och hälsovård, sociala kontakter, med mera. Ta del av var som görs inom W3C:s arbetsområde webbtillgänglighet ("Web Accessibility Initiative", WAI). Anmärkning: en länk till vittnesmålet kommer att offentliggöras när det blir tillgängligt på webben.

Konferensen WWW2010: W3C diskuterar HTML5 och Linked Open Data

2010-04-20

W3C ordnar speceilla aktiviteter i samband med WWW2010.

Leaf logo for WWW2010 W3C inbjuder deltagare i konferensen WWW2010 att komma till programpunkterna i W3C-spåret den 29 och 30 april i Raleigh, North Carolina, USA. Många engagerade i webben har framfört önskemål om att de vill diskutera framtiden för HTML5 och länkad data ("Linked Data"). W3C arrangerar därför ett arbetsmöte om HTML5 och ett om "Linked Open Data". Tim Berners-Lee, W3C:s direktor, kommer att starta upp "Linked Open Data"-mötet, och deltaga i diskussioner i ämnen som driftsättning av öppen data inom offentlig sektor, och hantering av personlig integritet då webben växer. I HTML5-mötet den 30 april kommer W3C-anställda att leda diskussioner om vad utvecklare kan förvänta sig idag och i den nära framtiden från HTML6:s öppna webbplattform. W3C:s CEO, Jeff Jaffe och andra W3C-anställda kommer att deltaga i och leda sessioner vid WWW2010 och andra arrangemang som sker samtidigt. Mer information finns i dagens pressrelease.

Nytt Working Draft: visualisering ... "View Mode Media Feature"

2010-04-20

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast om hur visuell utformning av webbtillämpningar kan påverkas.

Webbtillämpningar -- i desktoppen eller i browser -- kan på de flesta plattformar köras i olika visuella former. Ibland kan de använda hela skärmytan, ibland kan kan de minimeras och dockas i verktygsraden, ibland kan de ha visuell förpackning som matchar operativsystemets look-and-feel, ibland kan de ha en helt egen utformning. Användaren har för det mesta makten över några aspekter på hur webbtillämpngar ser ut, och det är därför viktigt att tillämpningskonstruktörer tar hänsyn till detta och erbjuder olika utformning av webbtillämpningar. Specifikationen View Mode Media Feature -- publicerat av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- definierar en mediafunktionalitet som för med sig att olika CSS-formatteringsregler kan appliceras, beroende på om en media-fråga matchar eller ej. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 18 maj 2010. Den intresserade kan titta närmare på vad som görs i Rich Web Client Activity.

Ny Candidate Recommendation: webbtillämpningar ... "Widget Access Request Policy"

2010-04-20

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat en grundligt granskad specifikation av en säkerhetsmodell för webbtillämpningar.

Webbläsare som kör små webbtilämpningar förväntas erbjuda tillgång till potentiellt känsliga programmerbara gränssnitt (såsom adressregister, kalender, filsystem) som exponerar sådan data som inte borde spridas utan användarens tillstånd. Widget Access Request Policy -- publicerad av Web Applications Working Group som Candidate Recommendation -- definierar säkerhetsmodellen för hur en webbtillämpning som har tillgång till känslig information kan använda nätverksinteraktion. Modellen erbjuder funtionalitet varmed en webbtillämpning kan deklarera sin avsikt att få tillgång till specifika nätverksresurser, så att detta kan utvärderas gentemot en policy. Specifikationen är nu redo att provimplementeras. Arbetsgruppen följer upp implementeringsarbeten genom en implementeringsrapport. Titta gärna mer på vad som görs i Rich Web Client Activity.

Ny föreslagen Recommendation: xhtml ... "XHTML Modularization 1.1 - Second Edition"

2010-04-16

Arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") har offentliggjort ett förslag om en smärre uppdatering av specifikationen av modularisering av XHTML2.

"XHTML Modularization 1.1" är en abstrakt modularisering av XHTML, och dess implementering i form av "XML Document Type Definitions" (DTDs) och "XML Schemas". Denna modularisering gör det möjligt att specificera delmängder av XHTML och att utvidga XHTML, något som är viktigt för att kunna utvidga XHTML:s användning till nya plattformar. Denna specifikation är avsedd att användas av språkkonstruktörer då de bygger nya språk i familjen av XHTML-baserade språk. Specifikationen definierar inte semantiken av element och attribut, utan fokuserar sig på hur sådana element och attribut kan paketeras som moduler, och hur sådana moduler bygger upp ett språk. XHTML Modularization 1.1 - Second Edition -- publicerad av XHTML2 Working Group som Proposed Edited Recommendation --- är en uppdatering omfattande ett antal mindre ändringar, som förtydligar specifikationen och korrigerar identifierade fel i version 1.1. Kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 12 maj 2010. Detta arbete har utförts inom arbetsområdet HTML.

Nytt dokument: scheman ..." Associating Schemas with XML documents 1.0"

2010-04-16

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") har publicerat ett dokument om hur man kan koppla en schemadefinition i godtyckligt schemadefinitionsspråk till ett XML-dokument.

Numera finns det ett antal olika språk med bred användning för att definiera dokumentscheman, språk som kan användas för att validera dokument uttryckta i "Extensible Markup Language" (XML). Några schemaspråk har en egen syntax för att knyta scheman till dokument (DTD, W3C XML Schema), medan det för andra språk (RELAX NG, Schematron) inte finns någon definierad mekanism för att knyta till scheman. Målsättningen med Associating Schemas with XML documents 1.0 (First Edition) -- publicerat av XML Core Working Group som Group Note -- är att definiera en gemensam, schema-agnostisk syntax för att knyta schemadokument i godtyckligt schemadefinitionsspråk till ett givet XML-dokument. Ta del av mer information om vad som görs inom arbetet med XML.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "Digital Signatures for Widgets"

2010-04-16

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu offentliggjort ett utkast om hur små webbtillämpningar ("widgets") kan signeras.

Digital Signatures for Widgets -- publicerat av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- definierar en profil av specifikationen "XML Signature Syntax and Processing 1.1" som kan användas för att digitalt signera en webbtillämpning. Konstruktörer och distributörer kan digitalt signera en webbtillämpning, för att säkerställa vem som konstruerat och vem som distribuerat den. Kommentarer tas emot fram till och med 6 maj 2010. Detta är ett resultat från arbetet med Rich Web Client.

Utildning: "XML Summer School 2010"

2010-04-13

I september detta år äger årets version av "XML Summer School" rum, i England. W3C-medlemmar får rabatt på avgiften.

Arrangemanget XML Summer School 2010 äger rum 5-10 september 2010 i Oxford, England. Här erbjuds en läroupplevelse utöver det vanliga, där deltagare kommer att träffa några av världens mest kända XML-experter. De kurser som ges belyser XML och relaterade teknologier, som XSLT, XQuery, Web Services och identitet, och semantiska teknologier. Från W3C:s sida är Thomas Roessler delaktig i kursen kring Web Services och identitet. W3C:s medlemmar får 10% rabatt på kursavgift.

Nytt Working Draft: mediareferenser ... "Media Fragments URI 1.0"

2010-04-13

Arbetsgruppen för mediafragment ("Media Fragments Working Group") har tagit fram ett utkast om hur man med URI:er kan referera till delar av media.

Media Fragments URI 1.0 -- publicerad av Media Fragments Working Group som Working Draft -- definierar en standardteknik för att med URI:er ("Uniform Resource Identifiers") kunna addressera fragment av media på webben, oberoende av mediaformat. Detta arbete baseras på en konceptualisering av mediafragment i tre dimensioner: temporal, spatial och spår. Dessutom kan ett fragment knytas till ett namn och addresseras med en URI genom att använda detta namn. Den definierade addresseringsansatsen stöder naturligtvis audio- och videoresurser, men kan -- genom användning av spatial adressering -- användas för bilder. Den som vill veta mer kan titta på vad som görs inom arbetsområdet video-på-webben.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... "Widget Updates"

2010-04-13

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu en specifikation av hur uppdatering av lokala webbtillämpningar kan utförs på ett säkert sätt.

Widget Updates --- publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft -- definierar en process och ett dokumentformat som möjliggör att en användaragent kan uppdatera ett installerat "widget"-paket med en nyare version. En "widget" kan inte uppdatera sig själv. Istället måste användaragenten utföra hanteringen av uppdateringsprocessen. En användaragent kan utföra en uppdatering över HTTP och från källor som inte stöder HTTP (t.ex. direkt från minneskort eller hårddisk). Mer finns att läsa om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: frågespråk ... "XQuery Scripting Extension 1.0"

2010-04-09

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") har idag publicerat ett utkast som specificerar en utvidgning av XQuery 1.0.

XQuery Scripting Extension 1.0 -- publicerad av XML Query Working Group som Working Draft -- definierar en utvidgning av XQuery 1.0 och XQuery Update Facility. Uttryck kan berberäknas i en angiven ordning, där efterföljande uttryck exponeras för effekterna av utvärdering av tidigare uttryck. Denna specifikation inför flera nya typer av uttryck, såsom typerna apply, assignment, while och exit, samt typen block som erbjuder deklarationer av lokala variabler. Ta del av mer om detta och annat som görs inom arbetet med XML.

Ny nationell proposition: "Tillgängliga elektroniska kommunikationer"

2010-04-07

Den 1 april kom propositionen som bl.a. tar upp tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Propositionen "Tillgängliga elektroniska kommunikationer" (Prop. 2009/10:193, Näringsdepartementet) kom den 1 april (!), och beskrivs i pressmeddelandet som:

I propositionen föreslås att delmål 3 Tillgänglighet och säkerhet, inom det IT-politiska målet, upphävs och ersätts med målet att Sverige ska ha bredband i världsklass och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Målet ska i första hand uppnås genom väl fungerande marknader.

Vidare föreslås en modernisering och effektivisering av reglerna för tillstånd att använda radiosändare i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010."

Se pressmeddelande där det finns en länk till propositionen som PDF.

E-delegationens nyhetsbrev nyss utgivet

2010-04-06

E-delegationen publicerar ett elektronisk nyhetsbrev för de som är intresserade av vad som händer inom arbetet med svensk e-förvaltning.

Den svenska e-delegationen -- som startade sitt arbete 2009 -- ska koordinera de statliga myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt inom e-förvaltning, samt följa upp dess effekter för medborgare, företagare och medarbetare. Som ett led i informationsspridningen publiceras ett nyhetsbrev på webben. Första numret finns nu att beskåda.

Nytt Working Draft: filhantering på klient ... "File API: Writer"

2010-04-06

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat ett utkast om programmerbart gränssnitt mot filer på en webbklient.

Webbtillämpningar är för närvarande kraftigt begränsade i hur de kan skriva på filer i klientmaskiner. En användare kan få en fråga om att spara det innehåll som en webblänk utpekar, men att skapa och skriva på filer av godtycklig typ, eller att modifiera nedladdade filer när de skrivs på lagringsmedium, det är svårt, om inte omöjligt. File API: Writer -- publicerat av Device APIs and Policy Working Group som första offentligt Working Draft -- specificerar ett programmerbart gränssnitt som webbläsare och andra webbkapabla klienter kan använda för att tillåta tillämpningar att skriva skapade eller nedladdade filer på lokala filsystem. Detta och annat är arbete som utförs inom arbetet med Ubiquitous Web Applications.

Nytt Working Draft: apparat-API ... "Capture API"

2010-04-01

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat en specifikation om programmerad användning av media-funktionalitet i klientapparater.

The Capture API -- publicerat av Device APIs and Policy Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar ett programmeringsgränssnitt (API) som ger tillgång till apparatens funktionalitet för ljud, bild och video. Läs mer om arbetet med Ubiquitous Web Applications.

Ny Candidate Recommendation: talbaserade webbläsare ... "Voice Browser Call Control: CCXML 1.0"

2010-04-01

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett granskat förslag om stryrning av telefonitjänster.

CCXML erbjuder deklarativ uppmärkning för att beskriva samtalsstyrning inom telefoni. Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0 -- publicerad av Voice Browser Working Group som Candidate Recommendation -- beskriver CCXML ("Call Control eXtensible Markup Language"). Med CCXML får man möjlighet att konstruera tillämpningar med telefonitjänster, tillämpningar som kan bestå av CGI-anpassad programlogik för webbserver, en eller flera CCXML-dokument för att ange och utföra uppringningar och för att styra en eller flera dialogtillämpningar som utför interaktioner med användare. CCXML är ett språk som kan användas med ett dialoghanteringssystem såsom VoiceXML och liknande. Läs mer om var som görs inom Voice Browser Activity.

Ny Recommendation: teckenrepresentation ... "XML Entity Definitions for Characters"

2010-04-01

Arbetsgruppen för matematisk notation ("Math Working Group") har nu publicerat, som webbstandard, en beskrivning av användning av hur tecken representeras i XML.

Notation och symboler är viktiga för mänsklig kommunikation, speciellt i vetenskapliga dokument. Matematiska formalismer har utvecklats och anpassats, bl.a. därför att formalisering utvecklas till att bli tydlig och informativ. På webben föredrar man att lagra tecken direkt som tecken enligt Unicode-standarden, eller som numeriska referenser för XML-tecken. XML Entity Definitions for Characters -- publicerad av Math Working Group som W3C Recommendation -- är resultatet av många års användning av namngivna teckenentiteter på webben. Den ger en fullständig förteckning, som harmoniserar känd användning av tecken-entiteter inom XML- och Unicode-världen. Mer information finns om arbetsområdet matematisk notation.