W3C

W3C-logo

Nyheter februari 2010

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Proposed Recommenation: dokumentlänkning ... "XML Linking Language" (XLink) Version 1.1

2010-02-25

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") har publicerat ett utarbetat förslag om hur länkar kan uttryckas i XML -- XLink.

XML Linking Language (XLink) Version 1.1 -- publicerad av XML Core Working Group som Proposed Recommendation -- definierar ett språk som erbjuder dokument-element för att skapa och representera länkar mellan resurser. Det använder XML-syntax för att skapa strukturer som kan beskriva länkar liknande de enkelriktade hyperlänkarna som finns i dagens HTML, men även beskriva mer sofistikerade länkar. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 31 mars 2010. Detta och mycket annat görs inom arbetsområdet XML.

Konferens: informationsexplosionen ... ITARC 2010

2010-02-24

IASA och Dataföreningen Kompetens presenterar den tredje upplagan av den årliga konferensen för IT-arkitekter - ITARC 2010.

ITARC 2010 (20 april 2010, Stockholm) är tänkt att belysa olika aspekter av informationsexplosionen -- hur trycket av information ökar trycket på IT-arkitekturer. Utmaningen handlar om att kunna omvandla de enorma informationsmängderna till affärsnytta. Konkurrenskraft blir beroende av förmågan att hantera, tolka och behandla massiva mängder dataflöden. Denna utmaning ställer naturligtvis nya krav på IT-arkitekterna. Fullständig information finns på hemsidan för ITARC 2010.

Nya testsviter: mobila webben

2010-02-23

Arbetsgruppen för testsviter för den mobila webben ("Mobile Web Test Suites Working Group") har nu publicerat utvidgade tester av standardkompatibilitet, speciellt för mobila webbläsare.

Nu har ett nytt testramverk för kompatibilitet med mobila webbläsare blivit publicerad av Mobile Web Test Suites Working Group. Den baseras på samma idé om hur stöd för webbteknologier skall utvärderas, som presenterades i det första testramverket publicerat i juli 2008. Denna andra version inkluderar ett antal nya teknologier som bidrar till att göra webbläsare mer kraftfulla, speciellt på mobila apparater. Ta del av mer av vad som görs inom arbetet med den mobila webben ("Mobile Web Initiative", MWI).

Ny Candidate Recommendation: tidsstyrd text ... "Timed Text Markup Language" (TTML) 1.0

2010-02-23

Arbetsgruppen för tidssynkad text ("Timed Text Working Group") har nu publicerat en uppdatering av förslaget till format för tidsstyrd text, samt en testsvit, och information om implementeringar.

TTML är en innehållstyp som representerar tidsstyrt textmedium, för att underlätta utbyte mellan olika författarsystem. Tidsstyrd text är textuell information som är knuten till tidsinformation. Timed Text Markup Language (TTML) 1.0 -- nu publicerad av Timed Text Working Group som uppdaterad Candidate Recommendation -- baseras på erfarenheter från implementering av föregående utkast. Det finns en förteckning av gjorda ändringar. En testsvit för TTML har också tagits fram, samt en dokumentation om vad testerna täcker, och en preliminär implementationsrapport. Testsviten och implementeringarna är pågående arbeten, och det kan därför finnas skillnader mellan vad som uttrycks i dokumentationen och vad som är senaste status på tester och implementationer. Mer information finns om arbetet med video-på-webben.

Ny Proposed Recommendation: talstyrning ... "Speech Synthesis Markup Language" (SSML) Version 1.1

2010-02-23

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett nytt förslag om uppmärkning för talsyntes -- SSML 1.1.

Uppmärkningsspråket för talsyntes ("Speech Synthesis Markup Language Specification") har skapats för att erbjuda ett rikt XML-baserat uppmärkningsspråk för att stödja syntetiskt tal på webben och i andra tillämpningar. Det viktigaste målet med detta uppmärkningsspråk är att erbjuda författare av innehåll, som ska kunna tranformeras till tal, en standard för att styra talaspekter som uttal, volym, klang, m.m. på ett ensat sätt över flera olika plattformar med syntesfunktionalitet. Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1 -- publicerad av Voice Browser Working Group som Proposed Recommendation -- inför förbättringar jämfört med SSML 1.0, såsom stöd för en bred uppsättning naturliga språk. Kända implementationer dokumenteras i implementationsrapporten, och det finns även testsviter. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 23 mars 2010. Detta har gjorts inom ramen för Voice Browser Activity.

Uppdaterat Working Draft: regelspråk ... "RIF Production Rules Dialect"

2010-02-12

Arbetsgruppen för regelformat ("Rule Interchange Format Working Group") har, efter att ha mottagit synpunkter, publicerat ett uppdaterat utkast av "RIF Production Rules Dialect".

Under implementeringsfasen för Rule Interchange Format (RIF), har Rule Interchange Format Working Group upptäckt ett problem med strukturen av Production Rules Dialect. Detta problem har hanterats i en uppdaterad version av RIF Production Rules Dialect -- nu publicerad som Last Call Working Draft -- som ändrar det sätt varpå handlingar utförs, så att det på ett bättre sätt svarar mot hur existerande regelmaskiner beter sig. Kommentarer på detta mottages tacksamt, bl.a. genom RIF implementeringsrapport, och de bör sändas till public-rif-comments@w3.org senast 5 mars 2010. Ta del av vad mer som görs i arbetet med den semantiska webben.

Workshop: användargränssnitt ... "Model-Based User Interfaces"

2010-02-12

Idag annonserar W3C en workshop om standarder för användargränssnitt, som kommer att äga rum i Italien i maj 2010.

Deltagare i Workshop on Future Standards for Model-Based User Interfaces (13-14 maj 2010, Rom, Italien) kommer att undersöka de utmaningar som webbutvecklare måste hantera, utmaningar som beror på varierande apparatförmågor, interaktionsmodeller, mjukvarustandarder, behov att stödja tekniska hjälpmedel för tillgänglighet, och en ökande efterfrågan på rika användargränssnitt. Diskussioner kommer att fokuseras på forskning om modellbaserad konstruktion av kontextkänsliga användargränssnitt, hur dessa metoder stöder behoven ovan, och möjligheter att etablera nya öppna standarder inom området modellbaserade användargränssnitt. Inte bara W3C-medlemmar kan deltaga, även andra är välkomna, bara deltagarkraven uppfylls. Antalet deltagare är begränsat. Intresseanmälan skall vara inskickad senast 2 april 2010. Mer information finns i Call for Participation.

Nya Working Drafts: mobila webben ... konstruktionsråd, innehållstransformering

2010-02-11

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har nu producerat ett slutförslag med råd om konstruktion av mobilt innehåll, och ett utkast om transformering av innehåll.

Målet med Mobile Web Application Best Practices -- publicerat av Mobile Web Best Practices Working Group som Candidate Recommendation -- är att stödja utveckling av rika och dynamiska mobila webbtillämpningar. Här finns beskrivningar av de mest relevanta ingenjörsmetoderna, visar hur vissa ger bättre användarupplevelse, och hur användning av andra kan leda till negativa effekter. W3C inbjuder nu implementatörer att beskriva sina erfarenheter i en mall för implementationsrapport. Arbetsgruppen har även publicerat Guidelines for Web Content Transformation Proxies 1.0 -- som Last Call Working Draft -- vilken ger råd om hur innehåll kan transformeras. Kommentarer på det sista dokumentet tas emot fram till och med 11 mars 2010. Titta mer på vad som görs i arbetet med den mobila webben.

Ny Proposed Recommendation: teckenkodning ... "XML Entity Definitions for Characters"

2010-02-11

Arbetsgruppen för matematisk notation ("Math Working Group") har publicerat ett slutligt förslag om hur tecken kan kodas som entiteter i XML.

XML Entity Definitions for Characters -- publicerad av Math Working Group som Proposed Recommendation -- innehåller en fullständig förteckning av hur tecken representeras som namngivna entiteter inom matematisk och vetenskaplig dokumentation baserad på XML och Unicode. Detta dokument är resultatet av flera års arbete med att använda namngivna entiteter på webben. Det har alltid funnits ett antal namngivna entiteter för speciella tecken i HTML, men i och med ökande mängder matematisk text, så har vi sett en flod av entiteter med nya namn. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 11 mars 2010. Titta mer på vad som görs inom arbetetsområdet matematisk notation.

Nytt Working Draft: webbtjänster ... Web Services Event Descriptions"

2010-02-10

Arbetsgruppen för resursaccess i webbtjänster ("Web Services Resource Access") har publicerat ett utkast om hur händelser beskrivs -- "WS Event Descriptions".

I kommunikation via webbtjänster så finns det många användningsfall där en webbtjänst behöver informera om struktur och innehåll av händelsebeskrivningar som den kan generera. Till exempel kan en prenumerant vilja veta vilka händelser som den kan informeras om, så att den kan sätta upp ett filter för att begränsa den mängd händelseannonseringar som förs över, eller för att säkerställa att den kan hantera de typer av händelsemeddelanden som överförs. Specifikationen Web Services Event Descriptions (WS-EventDescriptions) -- publicerad av Web Services Resource Access Working Group som första offentligt Working Draft -- beskriver en mekanism med vars hjälp en webbtjänstleverantör kan meddela struktur och innehåll av de händelser som den kan generera. Se mer om vad som görs i arbetet med webbtjänster.

Nya Working Drafts: säkerhet ... "XML Signature"

2010-02-04

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") har nu publicerat utkast om delar av teknologin "XML Signature".

De två nya utkasten -- vilka publiceras av XML Security Working Group som Last Call Working Drafts -- är:

  • XML Signature Syntax and Processing 1.1, som specificerar XML-syntax och -bearbetningsregler för digitala signaturer. XML Signatures kan användas för allt digitalt innehåll, bl.a. XML.
  • XML Signature Properties, som beskriver ett förslag om syntax och bearbetningsregler för signaturegenskaper, och en anknuten namnrymd. Avsikten är att dessa kan kombineras med godtycklig version av XML Signature genom användning av elementet XML SignatureProperties.

Arbetsgruppen önskar nu få synpunkter på dessa utkast senast 18 mars 2010. Gruppen har även publicerat flera andra uppdataterade utkast: XML Security 1.1 Requirements and Design Considerations, XML Security RELAX NG Schemas, XML Security 2.0 Requirements and Design Considerations, XML Signature Transform Simplification: Requirements and Design, och XML Signature Best Practices. Titt gärna mer på vad som görs inom området XML Technology.

Nytt Working Draft: formatmallar ... "XSL 2.0"

2010-02-04

Arbetsgruppen för XSL ("XSL Working Group") har publicerat ett utkast om formatteringsobjekt.

Design Notes for Extensible Stylesheet Language (XSL) 2.0 -- publicerad av XSL Working Group som Working Draft -- är ett första utkast av version 2.0 av Formatting Object (FO) (del av Extensible Stylesheet Language, XSL) Ta del av vad som mer görs i arbetsområdet XML.

Konferens: IT och tillgänglighet

2010-02-02

Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2010 års IT-konferens i april i Stockholm.

Konferensen äger rum tisdagen den 13 april 2010 i World Trade Center Stockholm. Anmälan görs på www.hi.se/itkonferens2010.

Nytt Working Draft: apparatfunktioner ... "The System Information API"

2010-02-02

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat ett utkast som beskriver API för åtkomst till information om hårdvaruplattform m.m.

The System Information API -- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar ett API som kan användas av webbtillämpningar för att komma åt olika egenskaper av det system som dessa tillämpningar kör i. Speciellt viktigt är att ge åtkomst till egenskaper hos hårdvaran. Till exempel batteriladdning och aktuell kommunikationsbandbredd. Dessutom berör några av egenskaperna den miljö som omger apparaten, såsom ljusstyrka och lufttryck. Detta och annat görs inom arbetsområdet Ubiquitous Web Applications.

Ny arbetsgrupp: semantisk annotering ... "RDFa Working Group"

2010-02-02

Idag startade W3C arbetsgruppen RDFa ("RDFa Working Group"), som ska ta arbetet med RDFa vidare.

RDFa Working Group har updraget att stödja användning av RDFa -- ett format för att bädda in strukturerad data i webbdokument. I arbetsgruppens mål ingår att förenkla användning av RDFa, stödja fortsatt upptag av teknologin i HTML, XHTML och XML, och att hjälpa utvecklare att skapa tillämpningar som använder RDFa. Gruppens uppdrag är att utvidga och förbättra RDFa 1.0, vilket bl.a. inkluderar specifikation av ett API. Arbetsgruppen kommer även att stödja arbetsgruppen för HTML i dess arbete att inkorporera RDFa i HTML5 och XHTML5 (bygga vidare på det senaste publicerade utkastet Working Draft for RDFa 1.0 in HTML5). Ta del av mer information om arbetet med den semantiska webben.