W3C

W3C-logo

Nyheter januari 2010

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny rapport från workshop: "Access Control Application Scenarios"

2010-01-28

Rapporten från workshopen i november 2009 om säkerhet och behörighet har nu publicerats.

I Workshop on Access Control Application Scenarios -- som avhölls i Luxemburg 17-18 november 2009 -- samlades deltagare från 17 olika organisationer för att diskutera dagens begränsningar i hantering av behörighet, personlig integritet, distribuerad hantering av behörighet och andra säkerhetsrelaterade användningsfall. Ett fokus för workshopen var eXtensible Access Control Markup Language (XACML), men flera andra ämnen togs även upp för belysning. Nu publiceras en sammanfattande rapport och omfattande protokoll från detta möte. Rapporten sammanfattar de viktigaste slutsatserna, och belyser XACML-semantik, policies och behörighetskontroll. OASIS XACML Technical Committee kommer förhoppningsvis att behandla dessa teman. W3C:s Policy Languages Interest Group (PLING) kommer att diskutera policies för hantering av data, och matchning och åtgärdande av händelser som har betydelse för personlig integritet.

Nytt dokument: konformitet med standard ... "Method for Writing Testable Conformance Requirements"

2010-01-28

Arbetsgruppen för testsviter för den mobila webben ("Mobile Web Test Suites Working Group") har publicerat en rapport om hur man formulerar konformitetskrav i tekniska specifikationer.

A Method for Writing Testable Conformance Requirements -- publicerad av Mobile Web Initiative Test Suites Working Group som första offentlig Group Note -- presenterar ett sätt att skriva, märka upp och analysera konformitetskrav i tekniska specifikationer. Denna ansats kan användas av alla arbetsgrupper för att på ett mer effektivt sätt utveckla specifikationer. Det finns mer information om testrelaterat arbete inom W3C.

Uppdaterade Working Drafts: frågespråk ... "XQuery and XPath Full Text 1.0"

2010-01-28

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") och arbetsgruppen för XSL ("XSL Working Group") har i samarbete tagit fram uppdateringar av två utkast om textsökning i XQuery och XPath.

XML Query Working Group och XSL Working Group har publicerat -- som uppdaterade Candidate Recommendations -- XQuery and XPath Full Text 1.0, och Use Cases. Den första definierar syntax och formell semantik för "XQuery and XPath Full Text 1.0", ett språk som utvidgar "XQuery 1.0" och "XPath 2.0" med funktionalitet för textmässig sökning. Ta del av mer information om arbetsområdet XML.

Nya Working Drafts: frågespråk ... SPARQL 1.1

2010-01-27

Arbetsgruppen för SPARQL ("SPARQL Working Group") har nu publicerat ett antal utkast av specifikation för SPARQL 1.1, för att få synpunkter från utvecklare och användare.

SPARQL 1.1 Property Paths -- publicerad av SPARQL Working Group -- som första offentligt Working Draft -- definierar ett mer kortfattat sätt att formulera delar av grafmönster, och utvidgar matchning av mönster för tripler till att fungera på sekvenser av godtycklig längd. Arbetsgruppen har även publicerat uppdaterade utkast av de sex specifikationer som anges nedan. Det finns ett antal specifika frågor som måste diskuteras och hanteras. Ta del av mer information om arbetet med tekniker för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... "Uniform Messaging Policy, Level One"

2010-01-26

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett första utkast av hur man på ett flexibelt sätt kan arbeta mot olika webbplatser i samma webbläsarbaserade tillämpning.

Uniform Messaging Policy, Level One (UMP) -- publicerat av Web Applications Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar en teknik som små webbtillämpningar, vilka körs i webbläsare, för att samtidigt arbeta med olika webbplatser, och som förhindrar illvillig användning av Cross-Site-Request-Forgery och liknande attacker som felaktigt utnyttjar HTTP-cookies och liknande identifierande data. Till exempel kan innehåll från customer.example.org på ett säkert sätt ange begäran att hämta resurser från service.example.com. Istället för att begränsa informationshämtning till att ske från en enda källa, så som Same Origin Policy i praktiken gör, kan UMP stödja meddelandehantering mot olika oberoende källor. Se mer på vad som görs i arbetet med Rich Web Client.

Brittiska regeringen startar webbplats för öppen data

2010-01-26

Som ett steg mot att tillhandahålla offentlig data över webben har nu den brittiska regeringen skapat en gemensam webbplats där sådan data kommer att vara åtkomlig.

Webbplatsen data.gov.uk, har utvecklats med bistånd av Tim Berners-Lee (W3C:s direktor) och John Sheridan (ledaren för Linked Datadata.gov.uk, och en biträdande ordförande i W3C:s intressegrupp för e-förvaltning, W3C eGovernment Interest Group). Liksom data.gov i USA, avspeglar den brittiska webbplatsen ett ökande medvetande inom och utom regeringskretsar att standard-baserad öppen data är en möjliggörare för offentliga tjänster och en byggsten för nya informationstjänster inom myndighetssfären och mellan myndigheter och näringsliv. Dessutom visar denna nya webbplats hur man kan använda teknik och metodik från den semantiska webben och från området Linked Data. Ta del av mer information om publicering av öppen offentlig data (Publishing Open Government Data) och om arbetet med e-förvaltning inom W3C.

Nytt Working Draft: klientfunktionalitet ... "Contacts API"

2010-01-21

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat ett utkast om programmerad access till adressbok.

Contacts API -- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som första offentligt Working Draft -- specificerar ett API för åtkomst till adressbok i en webbläsarmiljö. Läs mer om JavaScript-gränssnitt utvecklade inom W3C.

Nytt Working Draft: formatmallar ... "CSS Styling Attributes Level 1"

2010-01-21

Arbetsgruppen för CSS" ("Cascading Style Sheets Working Group) har nu publicerat ett utkast som beskriver användning av uttryck från CSS som attribut på element.

Språk för uppmärkning, som HTML och SVG, erbjuder på de flesta element ett attribut för formattering, som kan uttrycka ett fragment av en formatmall som skall appliceras på dessa element. Ett möjligt språk för formatmallar är CSS. CSS Styling Attributes Level 1 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som sista Working Draft -- beskriver syntax och tolkning av CSS-fragment som kan användas som värden för sådana formatteringsattribut. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 9 februari 2010. Vill du veta mer om vad som görs i detta teknikområde? Besök då hemsidan för formattering.

Uppdaterat Working Draft: media ... "Use Cases and Requirements for Ontology and API for Media Resource 1.0"

2010-01-21

Arbetsgruppen för mediannotering ("Media Annotations Working Group") har publicerat ett utkast om modeller för mediaresurser och API till mediaresurser.

Use Cases and Requirements for Ontology and API for Media Resource 1.0 -- publicerad av Media Annotations Working Group som Working Draft -- specificerar användningsfall och krav, som akgrundsinformation för arbetet med "Ontology for Media Resource 1.0" och "API for Media Resource 1.0". Ontologin kommer att vara en enkel ontologi som stöder samverkan med data som berör mediaresurser på webben. API:et kommer att erbjuda läsaccess och möjligen skrivaccess till mediaresurser, baserat på definitioner från ontologin. Mer om detta hittas på arbetet med video-på-webben.

Ny Candidate Recommendation: xml ... "XML Schema Definition Language (XSD): Component Designators"

2010-01-21

Arbetsgruppen för XML Schema ("XML Schema Working Group") har publicerat ett granskat förslag av schemadefinitionsspråket XSD, och vill nu få information om implementationserfarenheter.

W3C XML Schema Definition Language (XSD): Component Designators -- publicerad av XML Schema Working Group som Candidate Recommendation -- definierar ett schema för identifiering av komponenter i XML Schema, såsom specificerat av "XML Schema Part 1: Structures and XML Schema Part 2: Datatypes". Att den publiceras som Candidate Recommendation betyder att förslaget nu skall valideras genom implementationer, och alla inbjuds nu delge erfarenheter från sådant implementationsarbete. Titta gärna på vad som görs inom arbetsområdet Extensible Markup Language (XML).

Undersökning av Internetvanor på gång -- du kan hjälpa till!

2010-01-20

Vad vill du veta om svenska folkets Internetvanor? Svenska World Internet Institute (WII) startar arbetet med detta års studie -- "Svenskarna och Internet 2010" -- och vill ha synpunkter om vilka frågor som bör belysas.

WII säger: "Nu är det snart dags att starta med intervjuerna [...] Vi behöver ha in dina synpunkter på vad vi ska fråga om, för att skapa en så relevant studie som möjligt! [...] Vilka områden, frågeställningar, hypoteser och teorier är det som är viktiga när det gäller hur den svenska befolkningen använder Internet 2010?" Se mer på WII:sinbjudan att föreslå frågor.

Hearing: "Internet för alla? En hearing om kunskap för digital delaktighet"

2010-01-20

.SE anordnar en hearing om digital inklusion, där kritiska utmaningar och ansatser kommer att diskuteras.

SE konstaterar att det finns en betydande del av befolkningen som inte nyttjar nätets möjligheter. "[D]et räcker emellertid inte med Internetåtkomst. Det handlar också om att användarna förvärvar en tillräcklig kunskap för att använda tekniken. Vi tror också att det finns stora möjligheter i att fånga upp och utbilda den närmare 20% av befolkningen som inte använder nätet. Det handlar om både ekonomiska och sociala möjligheter." I hearingen -- som äger rum 24 mars 0900-1700 -- presenteras bl.a. en engelsk rapport om de ekonomiska dimensionerna av digital delaktighet; talare från Danmark och Finland presenterar erfarenheter och insikter; studieförbunden och biblioteken redovisar sina erfarenheter och uppfattade behov; representanter från de politiska partierna i riksdagen utfrågas om sin syn på arbetet för digital delaktighet Se mer på .SE:s annonsering av evenemanget.

Workshop: semantiska teknologier ... RDFs fortsatta utveckling

2010-01-20

W3C arrangerar en workshop om RDF, RDF-baserade teknologier och dessas anvädning. Workshopen kommer att äga rum sommaren 2010.

Workshop on the Next Steps for RDF är planerad att ske i eller nära juni 2010. Exakt datum och plats är ännu inte fastslagna, men kommer att meddelas så fort som möjligt. Efter att Resource Description Framework (RDF) antogs som standard 2004, har den blivit en av de grundläggande komponenterna i den semantiska webben. Standarden är nu i bred användning, tillämpningar använder RDF-teknologi, och stödverktyg finns tillgängliga. I och med att standarden kommit till användning i många olika tillämpningsområden, att en stor mängd FoU-verksamhet centrerats kring RDF, och att ett antal nyare standarder publicerats (t.ex. SPARQL, OWL, POWDER, och SKOS), så har ett antal nya behov och önskemål om RDF-standarden vuxit fram. Deltagare i workshopen kommer att diskutera dessa utmaningar, och bidraga med insikter om och synpunkter på om det är dags att ta fram en ny version av RDF. Workshopen är öppen för alla, W3C-medlemskap är inte nödvändigt, men alla deltagare måste lämna in ett position paper senast 29 mars 2010. Ta del av inbjudan till workshop, där mer information finns publicerad. Ny information om workshopen kommer att publiceras på den nämnda webbsidan (bl.a. datum och plats), och även annonseras på Semantic Web Activity News Blog.

Nytt Working Draft: DOM ... "Selectors API Level 2"

2010-01-19

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast om selektorer, med vars hjälp man kan komma åt delar av dokuments objektmodell.

Selektorer, som har stor användning i CSS, är mönster som matchas mot element i en trädstruktur. Specifikationen Selectors API Level 2 -- publicerad av Web Applications Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar metoder för att åtkomma Element-noder i ett dokuments DOM-träd, genom att matcha en grupp av selektorer, och för att testa om ett visst element matchar en speciell selektor. Det är ofta praktiskt att utföra DOM-operationer på en speciell mängd element i ett dokument. Dessa metoder förenklar processen att hämta och testa specifika element, i synnerhet jämfört med mer de mer komplexa tekniker som definierats och använts tidigare. Ta del av mer information om Rich Web Client Activity.

Vem i Sverige har gjort bra insats kring användning av Internet?

2010-01-15

Nu i vår kommer priser att delas ut till personer som gjort viktiga bidrag till hur Internet kan användas. Projektet Ambient Sweden har utlyst "Ambient Sweden Award", och förslag på kandidater tas nu emot.

Ambient Sweden Award har som syfte att premiera och lyfta fram individer som under de senaste åren gjort en betydande insats för att Sverige ska bli internationellt ledande inom internet. Tre kategorier har identifierats: årets myndighetsprofil; årets utbildningsprofil; och årets företagsprofil. Förslag på kandidater tas emot fram till och med 1 mars 2010. Läs mer om Ambient Sweden Award.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... "Programmable HTTP Caching and Serving"

2010-01-14

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast av en specifikation för ett API för att hantera cachning av webbresurser.

Web Applications Working Group -- publicerad av Programmable HTTP Caching and Serving som Working Draft -- definierar ett API för lokalt tillhandahållande av HTTP-resurser som efterfrågas statiskt eller dynamiskt. Denna specifikation utvidgar beteendet av lokal cache som definieras i HTML5. Se mer på vad som görs inom Rich Web Client Activity.

Ny Proposed Recommendation: grafik ... "WebCGM 2.1"

2010-01-14

Arbetsgruppen för WebCGM ("WebCGM Working Group") publicerar nu ett slutligt förslag av specifikationen för WebCGM 2.1 -- stöd för grafik på webben.

Computer Graphics Metafile (CGM) är en ISO-standard, definierad av ISO/IEC 8632:1999, avsedd att stödja utbyte av 2D-grafik i vektorform eller i blandad vektor/rasterform. WebCGM är en profil av CGM, som lägger till webblänkning, och är optimerad för webbtillämpningar inom teknisk illustration, elektronisk dokumentation, visualisering av geofysisk data, och liknande användningsområden. WebCGM 2.0 lade till en specifikation av att DOM-API för programmerad manipulation av WebCGM-objekt, en specifikation av strukturen av XML Companion File (XCF), och utvidgade grafiskt och intelligent innehåll i WebCGM 1.0. WebCGM 2.1 -- publicerad av WebCGM Working Group som Proposed Recommendation -- förfinar och utvidgar funktionaliteten hos WebCGM 2.0. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 31 januari 2010. Detta och annat görs inom arbetsområdet grafik.

Gruppen för teknisk arkitektur: ledamotsval genomfört

2010-01-13

Nu har deltagarna i gruppen för teknisk arkitektur ("Technical Architecture Group") blivit tillsatta efter genomförd omröstning av W3C:s medlemmar.

W3C :s rådgivande kommitté ("Advisory Committee") har nu genomfört valet av personer till Technical Architecture Group (TAG): Daniel Appelquist (Vodafone) och Henry Thompson (U. of Edinburgh). W3C:s direktor har utsett följande ledamöter: Ashok Malhotra (Oracle), Noah Mendelsohn, and Jonathan Rees. TAG-ledamöter som utsetts tidigare är: John Kemp (Nokia), Larry Masinter (Adobe), T.V. Raman (Google). TAG-gruppens uppdrag är att skapa konsensus kring principerna för webbens arkitektur, och att vid behov tolka och förtydliga dessa principer; att hantera problem relaterade till webbarkitektur; och att bidraga till samordning av arkitekturutveckling inom och utom W3C.

Nytt dokument: tillgänglighet ... "Contacting Organizations about Inaccessible Websites"

2010-01-06

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet ("WAI Education and Outreach Working Group") har tagit fram ett informationsmaterial om vad man som användarae kan göra med otillgängliga webbplatser.

Contacting Organizations about Inaccessible Websites -- som tagits fram av (WAI) Education and Outreach Working Group (EOWG) -- är en del av resultaten från WAI-AGE Project. Denna nya WAI-resurs ger råd om hur man bör informera organisationer och företag om vilka tillgänglighetshinder som deras webbplatser skapar. WAI EOWG vill gärna bli infomerad om hur väl denna resurs fungerar och hur vi kan förbättra den. Se mer om detta i blogginlägget Take a few minutes to encourage web accessibility. Your voice counts. Ta del av mer information om vad tillgänglighet innebär och titta på vad som görs inom arbetet med webbtillgänglighet

Nytt Working Draft: klientbaserade webbtillämpningar ... "Indexed Database API"

2010-01-05

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu publicerat ett utkast som beskriver programmerbart gränssnitt till indexerade databaser, att användas av tillämpningar som körs på klientmaskin.

Webbläsare kan behöva spara ett stort antal objekt lokalt, för att kunna stödja webbtillämpningar när man inte är uppkopplad. Specifikationen Web Storage stöder lagring av nyckel-värde-par, men ger inte omfattande stöd för hämtning av nycklar, sökning av värden, eller lagring av flera värden för en nyckel. Indexed Database API -- publicerat av Web Applications Working Group som Working Draft -- erbjuder ett konkret API för att utföra avancerad hantering av nyckel-värde-par, så som t.ex. behövs i de flesta frågeprocessorer. Detta åstadkommes genom att använda en transaktionsorienterad databas för att lagra nycklaqr och deras värden (ett eller flera per nyckel), och erbjuder ett sätt att stega igenom nyckelmängden i en väldefinierad ordning. Titta gärna på vad som mer görs i Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: xml-bearbetning ... XProc: An XML Pipeline Language"

2010-01-05

Arbetsgruppen för processmodell för XML ("XML Processing Model Working Group") har offentliggjort ett uppdaterat utkast av hur man definierar bearbetning av XML i form av en pipeline.

En pipeline är ett bearbetningsmönster som består av flera steg. Såväl pipelines och steg kan ta noll, ett eller flera XML-dokumeht som indata och producera noll, ett eller flera XML-dokumeht som utdata. Indata till ett steg kan koma från webben, från dokumentet som beskriver pipelinen, eller det som andra steg genererar som utdata. Det som ett steg producerar kan konsumeras av andra steg, kan bli utdata från pipelinen själv, eller kan elimineras. XProc: An XML Pipeline Language -- publicerat av XML Processing Model Working Group som Last Call Working Draft -- specificerar språket för att beskriva operationer att utföra på XML-dokument. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 2 februari 2010. Detta och mycket annat görs inom arbetsområdet XML.