W3C

W3C-logo

Nyhetsarkiv

Här listas senaste hemsidesnyheter. Mer finns lagrat per år ... se länkar till höger.

Ny Proposed Recommendation: sociala webben ... ”WebSub

2017-10-03 | Arkiverad

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag till infrastruktur som stöder den sociala webben.

WebSub – publicerad av Social Web Working Group som Proposed Recommendation – definierar en gemensam mekanism för att kommunicera mellan utgivare av alla slags webbinnehåll och deras prenumeranter, och denna mekanism bygger på HTTP-hakar (web hooks). En begäran om att prenumeration skall sättas upp skickas via knutpunkter, vilka validerar och verifierar denna begäran. Knutpunkter kommer sedan att distribuera nytt och uppdaterat innehåll till prenumeranter. Termen WebSub ersätter den äldre beteckningen PubSubHubbub. Kommentarer på detta förslag tas tacksamt emot fram till och med 3 november 2017.

Ny Recommendation: html ... ”HTML 5.1 2nd Edition

2017-10-03 | Arkiverad

HTML 5.1, andra utgåvan, vilken är framtagen av arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”), har nu blivit antagen som webbstandard.

HTML5 logoHTML 5.1 2nd Edition – framtagen av Web Platform Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – definierar den andra utgåvan av den femte större och första mindre revisionen av det grundläggande språket för webben: Hypertext Markup Language (HTML). I denna utgåva har ett kritiskt fel i specifikationen för HTML 5.1 blivit korrigerat, vilket beskrivs i sektionen etiketterad Errata. Samtidigt pågår framtagning av ny funktionalitet som skall hjälpa konstruktörer av webbtillämpningar att bygga bra lösningar; nya element fortsätter att införas, motiverat av undersökningar av goda konstruktionssätt; och vikt fortsätter att läggas på att definiera tydliga kriterier för vad ett standardföljande webbverktyg måste stödja, så att vi kan uppnå ytterligare förbättrad interoperabilitet för HTML 5.2, vilken håller på att tas fram.

Ny Candidate Recommendations: audio-video ... ”Audio Output Devices API”; ”Capture and Streams

2017-10-03 | Arkiverad

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) har publicerat två genomarbetade förslag till hantering av audio och video i webbläsare.

De aktuella förslagen – publicerade av Web Real-Time Communications Working Group som Candidate Recommendations – är:

  • Audio Output Devices API definierar en uppsättning JavaScript-API:er, vilka stöder webbtillämpningar att styra hur audio uppspelas på ljudåtergivningen på användarens apparat.
  • Media Capture and Streams (revised Candidate Recommendation) definierar en uppsättning JavaScript-API:er, som gör det möjligt för en plattform att leverera audio och video (och även andra typer av mediafiler) vilka har lagrats lokalt.

 

Toppledarmöte: möte med näringslivet i San Francisco i november 2017

2017-09-26 | Arkiverad

Experter i chefsposition inom näringslivet träffas vid ett toppledarmöte arrangerat av W3C, för att diskutera webbens påverkan på näringslivet.

keynote speaker illustration Personer i chefsposition inom Alipay, American Express, Bloomberg, HARMAN, Google, Intel, Mozilla, Samsung, Southern Nevada Regional Transportation Agency, University of Sydney, Worldpay och Yubico kommer, tillsammans med webbens uppfinnare och W3C:s direktor Sir Tim Berners-Lee, att lyfta fram kommande tekniktrender och de effekter webben har för näringslivet, vid detta första W3C Web Executive Forum (som äger rum 8 november 2017 i San Francisco, Kalifornien, USA).

Webbtillämpningar innebär drastiska förändringar av affärsmodeller inom digital publicering, finansiella sektorn, fordonsindustrin, telekomindustrin, tillverkningsindustri och underhållning. W3C har organiserat detta evenemang för att erbjuds mervärde och insikter till chefer inom en bred uppsättning verksamhetsområden, med målet att erbjuda värdefull information och stimulera nytänkande,” säger J. Alan Bird, ledare för W3C Global Business Development.

Mötet är öppet, så alla kan registrera sig för evenemanget. Mer information finns i pressmeddelandet för arrangemanget.

Nya Candidate Recommendations: säkerhet ... ”ODRL Information Model”; ”ODRL Vocabulary & Expression

2017-09-26 | Arkiverad

Arbetsgruppen för digitala rättigheter och skyldigheter (”Permissions and Obligations Expression Working Group”) har nu publicerat två genomgranskade förslag till språk för rättigheter och skyldigheter: ODRL.

Språket ODRL (Open Digital Rights Language) är ett språk för att formulera regler för användning av innehåll och tjänster, och det erbjuder en flexibel och interoperabel informationsmodell, en vokabulär, och en kodningsmekanism för att uttrycka utsagor. De aktuella förslagen – publicerade av Permissions & Obligations Expression Working Group som Candidate Recommendations – är:

  • ODRL Information Model beskriver de underliggande begreppen, entiteterna och samband dem emellan, vilket skapar grunden för semantik hos ODRL-policies. Policies används för att representera tillåtna och förbjudna handlingar vis-a-vis en viss resurs, liksom åtaganden som krävs av utförande aktörer. Sådana policies kan skärpas genom begränsningsvillkor (t.ex. temporala eller rumsliga villkor), och åtaganden (t.ex. betalning) kan anges för tillåtna operationer.
  • ODRL Vocabulary & Expression beskriver de termer som används i policies enligt ODRL, och hur man kan koda dem.

Arbetsgruppen anser att den tekniska konstruktionen är fullständig, och vill nu ha återkoppling på dessa specifikationer. Det finns ett separat dokument som ger information om hur man använder specifikationerna och hur man rapporterar resultat från implementeringar. Arbetsgruppen tar tacksamt emot synpunkter på sin offentliga e-post-lista public-poe-comments@w3.org eller via synpunkter inlagda i gruppens GitHub-databas

Förhoppningen är att uppfylla alla implementationsmål (dvs minst två oberoende implementeringar för varje testfall) den 14:e november 2017.