W3C

W3C-logo

Nyhetsarkiv

Här listas senaste hemsidesnyheter. Mer finns lagrat per år ... se länkar till höger.

Föråldrade Recommendations: förslag att ange ny status för specifikationer av tidigare HTML och för XHTML

2017-08-11 | Arkiverad

Eftersom HTML5 har fått dominerande genomslag föreslås att tidigare utgivna standarder för HTML och XHTML klassificeras om som Obsolete Recommendations.

HTML5 logo W3C:s rådgivande kommittee har idag mottagit ett förslag att ompublicera en uppsättning HTML- och XHTML-standarder som Obsolete Recommendations, eftersom Web Platform Working Group anser att dessa specifikationer ersätts av nya versioner av HTML5, och dessa gamla specifikationer inte längre rekommenderas för implementeringsarbeten på webbplattformen.

Ett sådant steg har nu blivit möjligt, efter att W3C:s Process Document har uppdaterats med en definierad process för att etikettera en Recommendation som Obsolete. En föråldrad (”obsolete”) specifikation är en sådan som W3C:s medlemmar har beslutat inte längre bör användas. Till exempel svarar den inte mot dagens beprövade utvecklingsmetoder, eller den har inte fått bred användning och förväntas inte bli mer använd i framtiden. Status av en föråldrad specifikation hanteras fortfarande inom ramen för W3C:s patentpolicy, men W3C avråder från att använda den i nya implementeringsarbeten. I det aktuella fallet betyder Obsolete att var och en av dessa specifikationer har ersatts av mer moderna specifikationer.

Ett exempel på detta förhållningssätt är följande. Som ett steg i att säkerställa webbplattformens framtid, rekommenderar W3C att alla implementatörer använder den senaste specifikationen av HTML5, där termen HTML5 står för den uppsättning av specifikationer som utgör den aktuella familjen för HTML 5. Förslaget som nu offentliggjorts är att även omklassificera den specifika webbstandarden HTML 5.0, (publicerad 28 oktober 2014), vilken nu ersatts av HTML 5.1 (webbstandard sedan 1 november 2016). Avsikten är att förtydliga status hos olika specifikationer, och att vägleda utvecklare och implementatörer till den senaste versionen av HTML5.

Ny Candidate Recommendation: databaser ... ”Indexed Database API 2.0”

2017-08-10 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu tagit fram ett genomgranskat förslag till standard för indexerade databaser.

Indexed Database API 2.0 – publicerad av Web Platform Working Group som Candidate Recommendation – är den andra utgåvan av Indexed Database API. Den första utgåvan antogs som W3C Recommendation den 8 januari 2015.

Den nu aktuella specifikationen definierar API:er för databaser bestående av poster bestående av enkla värden och hierarkiska objekt. Varje post består av en nyckel och några värden. Dessutom vidmakthåller databashanteraren ett index över de poster som lagras. En utvecklare av tillämpningar använder ett API för att hitta poster, antingen genom att ange dess nyckel, eller genom att använda indexet. Ett frågespråk kan byggas ovanpå detta API. En indexerad databas kan implementeras i form av en persistent datastruktur i form av B-träd. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: html ... ”HTML 5.2”

2017-08-08 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om HTML 5.2.

HTML 5.2 – publicerad av Web Platform Working Group som Candidate Recommendation – definierar den femte mer omfattande versionen, andra mindre revisionen av grundstenen i webben: Hypertext Markup Language (HTML). I denna version har ny funktionalitet införts, som stöd för konstruktörer av webbtillämpningar; nya element har införts, motiverat av undersökning av dagens praktiska användning; och specifika insatser för att definiera nya konformitetskriterier vilka skall uppfyllas av webbverktyg, som stöd för interoperabilitet. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Containment Module Level 1”

2017-08-08 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu producerat ett genomgranskat förslag om hur oberoende delar av innehåll kan presenteras.

CSS Containment Module Level 1 – publicerad av CSS Working Group som Candidate Recommendation – beskriver egenskapen ”contain”, som anger att ett delträd är oberoende av resten av sidan som presenteras. Detta gör det även möjligt för webbläsare att optimera hanteringen av presentation. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Proposed Recommendation: html ... ”HTML 5.1 2nd Edition

2017-08-03 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu arbetat fram ett genomgranskat förslag om andra utgåvan av HTML 5.1.

HTML 5.1 2nd Edition – publicerad av Web Platform Working Group som Proposed Recommendation – definierar den andra utgåvan av den femte större versionen och första mindre revisionen av den viktigaste hörnstenen i webben: Hypertext Markup Language (HTML). I denna version har en signifikant felaktighet i specifikationen av HTML 5.1 korrigerats, vilket har beskrivits i avsnittet Errata corrected.

Kommentarer på detta tas emot fram till och med 31 augusti 2017.