Nyheter

W3C startar ett arbete om nätbetalningar

2014-10-15 | Arkiverad

W3C meddelar nu uppstart av arbete för att förenkla och stärka säkerhet för nätbetalningar.

Web Payments Initiative kommer att arbeta med att integrera nätbetalningar i den öppna webbplattformen. W3C uppmanar intressenter från näringslivet – banker, kreditkortsföretag, operatörer av mobila nät, leverantörer av betalningstjänster, teknikföretag, återförsäljare, innehållsleverantörer, etc. – att gå med i den nya intressegruppen för betalningar på webben (Payments Interest Group) och hjälpa till att dra nytta av webbens unika egenskaper att överbrygga klyftor mellan ekosystem, att nå användare överallt, och att kunna användas på alla typer av apparater. Effekterna av detta arbete kommer att vara nya affärsmöjligheter, förbättrad användarupplevelse vid betalningstransaktioner på nätet, minskad risk för bedrägeri, och ökad interoperabilitet mellan traditionella lösningar och framväxande/framtida betalningslösningar. Läs pressrelease och stöduttalanden från W3C-medlemmar, bland annat Bloomberg, Gemalto, GRIN Technologies, IngenicoGroup, NACS, Rabobank, och Yandex.

Nya dokument: formatering ... övergivna specifikationer

2014-10-14 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har beslutat att inte fortsätta arbete med sju stycken specifikationer, och publicerar dem nu i existerande skick som Group Notes.

De sju specifikationerna – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Group Notes – är:

  • CSS TV Profile 1.0, som definierar en delmängd av specifikationerna Cascading Style Sheets Level 2 och CSS3-modulen Color inriktad mot behov och begränsningar hos TV-apparater.
  • CSS Presentation Levels Module definierar presentationsnivå, vilka är heltal som knyts till element i ett dokument. Element som har en presentationsnivå under eller vid eller över ett visst tröskelvärde kan formateras på olika sätt. Denna funktionalitet har två intressanta användningsfall. Det första är bildspel, där övergångseffekter vid bildbyte kan beskrivas. T.ex. kan element i listor successivt visas genom att låta dem glida in från sidan av bilden. Det andra fallet är när man vill ha olika vyer av ett dokument, där bara rubrikerna med viss presentationsnivå är synliga.
  • CSS Mobile Profile 2.0 definierar en delmängd av CSS 2.1 avsedd att fungera som en bas för interoperabilitet mellan CSS-implementationer på apparater med resursbegränsningar (såsom mobiltelefoner). Avsikten är att denna CSS-profil skall vara kompatibel med den fullständiga specifikationen. Tanken är att implementationer som specialkonstrueras för att passa inom apparatens begränsningar, och därmed inte kan stödja full CSS, ändå skall implementera en gemensam delmängd som kan fungera på andra implementationer med partiellt stöd, men även vara kompatibla med fullständiga CSS-implementationer. Dessutom har denna specifikation konstruerats för att vara likvärdig med specifikationen OMA Wireless CSS 1.1. Samtidigt pågår arbete hos OMA på att anpassa OMA Wireless CSS 1.2.
  • CSS Marquee Module Level 3. ersätter utkastet till specifikation av CSS-funktionalitet för effekter av typen marquee (textremsor med rullande text).
  • Behavioral Extensions to CSS ersätter förslaget angående CSS-funktionalitet för att binda beteenden till element i ett dokument. Ett beteende definieras av en URL, och pekar typiskt på ett objekt (i språk som XBL), vilket definierar dess utseende och hur användaren interagerar med elementet. Med en sådan bindning kan man t.ex. ersätta ett element med komplex styrning av användargränssnitt.
  • CSS3 Hyperlink Presentation Module ersätter utkastet till specifikation av CSS-funktionalitet som har att göra med att presentera hypertext.
  • The CSS ‘Reader’ Media Type ersätter ett utkast av specifikationen för mediatypen benämnd ”reader”, avsedd för användning i formatmallar på apparater som kan synkronisera talat innehåll med visad text.

Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: data-på-webben ... "Data on the Web Best Practices Use Cases and Requirements"

2014-10-14 | Arkiverad

Arbetsgruppen för goda råd om data på webben ("Data on the Web Best Practices Working Group") har publicerat ett dokument om användningsfall för data på webben.

Data on the Web Best Practices Use Cases & Requirements – publicerad av Data on the Web Best Practices Working Group som Working Draft – beskriver ett antal användningsfall som representerar scenarier kring vanliga sätt att publicera data på webben och hur sådan data används. Dokumentet ger även, utgående från dessa användningsfall, en uppsättning krav som kommer att användas för att styra arbetet med att ta fram goda konstruktionsråd för data på webben, och framtagandet av två vokabulärer: Quality and Granularity Description Vocabulary och Data Usage Description Vocabulary. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Regions Module Level 1"

2014-10-09 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu tagit fram ett utkast om hantering av flytande innehåll i regioner.

Med teknologin specificerad i CSS Regions Module Level 1 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – kan innehåll från ett eller flera element flyta igenom en eller flera lådor kallade ”CSS Regions”, fragmenterade som beskrivet i CSS3-BREAK. Denna modul definierar även CSSOM, så att såväl indata som utdata från denna fragmentering blir åtkomliga. Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Drafts: frågespråk ... "XQuery 3.1"; "XQueryX 3.1"

2014-10-09 | Arkiverad

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") publicerar nu genomarbetade utkast av notationerna för frågespråk: XQuery; XQueryX.

De aktuella specifikationerna – publicerade av XQuery Working Group som Last Call Working Drafts – är XQuery 3.1 och XQueryX 3.1. Ytterligare stödjande dokumentation – framtagna i samverkan mellan XQuery Working Group och XSLT Working Group, och publicerade som Working Drafts – är: XPath 3.1 (Last Call Working Draft), XPath Functions and Operators, XQuery and XPath Data Model, och XSLT and XQuery Serialization. I XQuery 3.1 och XPath 3.1 införs förbättrat stöd för arbete med datamängder innehållande avbildningar och matriser, representerade i JSON, liksom att ladda och serialisera JSON; extra stöd för HTML:s attribut class, HTTP-datum, matematisk notation, med mera. Kommentarer tas emot fram till och med 7 november 2014. Se gärna på mer information om arbetet med XML.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link