Nyheter

Ny Candidate Recommendation: html ... "HTML 5.1 2nd Edition"

2017-06-20 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu levererat ett genomarbetat förslag om mindre uppdatering av HTML 5.1.

HTML 5.1 2nd Edition – publicerad av Web Platform Working Group som Candidate Recommendation – definierar den femte omarbetade versionen och första mindre revisionen av grundstenen i webben: Hypertext Markup Language (HTML). I denna version har ny funktionalitet införts för att underlätta konstruktion av webbtillämpningar, nya element har införts efter utredning av hur HTML praktiskt använts, och dessutom har arbete nedlagts på ett definiera tydliga konformitetskriterier för hur användarverktyg skall hantera HTML för att interoperabilitet ska förbättras. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Konferens: digital publicering

2017-06-19 | Arkiverad

I november 2017 kommer W3C att arrangera ett möte kring webbteknologier och produktion av digitala publikationer.

publishing at W3C gidget Nu har W3C öppnat för registrering för deltagande i det första W3C Publishing Summit, som kommer att äga rum 9-10 november 2017 i San Francisco, Kalifornien, på samma plats som W3C:s årliga tekniska möte och mötet med den rådgivande kommittén (TPAC 2017). Nu inbjuds alla att skicka in förslag till presentationer, senast 15 juli 2017. Vid detta första W3C Publishing Summit kommer presentationer och diskussioner att belysa hur förlag använder dagens webbteknologier för att göra publikationer mer rika och göra arbetsflöden i arbetsprocessen med effektiva.

I förra veckan startade W3C den nya arbetsgruppen för digitala publikationer (Publishing Working Group), ett par månader efter att IDPF och W3C gått samman. Målet för arbetsgruppen är att ta fram nödvändiga teknologier – inom ramen för den öppna webbplattformen – så att kombinationen av traditionell publicering och webben blir heltäckande i termer av tillgänglighet, användbarhet, portabilitet, distribution, arkivering, tillgång utan nätförbindelse, och tillförlitliga korsreferenser.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Overflow Module Level 4”

2017-06-13 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har tagit fram ett första utkast om hantering av presentation inom begränsat utrymme.

CSS Overflow Module Level 4 – publicerad av CSS Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver CSS-funktionalitet relaterad till mekanismer för att hantera presentation på visuella media där innehållet inte ryms inom tillgänglig yta. För sammanhang av interaktiv presentation beskrivs funktionalitet som, vid presentation inom en given yta, kan låta innehållet delas upp i sidor (en sida i taget visas). Dokumentet definierar även funktionalitet, applicerbar på alla typer av visuella media, som kan åstadkomma att innehållet i ett element sprids ut som flera fragment, och därmed kan innehåll läggas ut över flera regioner, eller ha olika formatering för olika fragment.

Nytt dokúment: säkerhet ... ”Verifiable Claims Use Cases

2017-06-12 | Arkiverad

Arbetsgruppen för verifierbara påståenden (”Verifiable Claims Working Group”) har tagit fram ett dokument om användningsfall där verifierbara påståenden kan spela en central roll.

Verifiable Claims Uses Cases – publicerad av Verifiable Claims Working Group som Group Note – illustrerar det verksamhetsområde som arbetsgruppen ser framför sig, och utgör ett fokus för interna och externa diskussioner. Dokumentet har sitt ursprung i ett tidigare dokument, utgivet av arbetsgruppens tidigare inkarnation som en Community Group, men har nu skarpare fokuserats på centrala teman. Exempel på ett verifierbart påstående kan vara när någon vill beställa medicin på nätet, och vars ålder är minst 18 år, eller när någon ansöker om en tjänst, vilken kräver en viss utbildning eller certifiering för att kunna utövas.

Nytt dokument: molntjänster ... ”Cloud Browser Architecture

2017-06-09 | Arkiverad

Intressegruppen för webb och TV (”Web and TV Interest Group”) har publicerat ett dokument om hur en webbläsare kan fungera när den körs i molnet.

En webbläsare-i-molnet (Cloud Browser) ger webbläsarupplevelse på en klient, men läsaren själv körs på en server. Cloud Browser Architecture – publicerad av Web and TV Interest Group som Group Note – ger en begreppsmässig bild av och en arkitektur för en molnwebbläsare. Avsikten med detta dokument är att identifiera de byggblock som behövs för att konstruera en konkret molnwebbläsare.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link