Nyheter

Nytt dokument: rapport från workshop ... ”Blockchains and the Web

2016-08-26 | Arkiverad

Nu publiceras en sammanfattande rapport om den nyligen avhållna workshopen om sambandet mellan blockkedjor (blockchains) och webben.

Blockchain workshop graphical representation Den nu publicerade rapporten från workshopen om blockkedjor och webben (W3C Blockchains and the Web workshop) beskriver utfallet av det möte som ägde rum 29-30 juni, 2016, i Cambridge, Massachusetts, USA. Deltagarna identifierade ett flertal områden där standardisering eller förstudier kan genomföras, såsom aspekter på identifiering och existensbevis, och funktionalitet som kan öka interoperabilitet mellan olika distribuerade bokföringssystem.

Diskussioner kommer att fortsätta i samarbetsgruppen för blockkedjor (Blockchain Community Group), en grupp som kommer att samverka med olika grupper och intressentskaror, för att underlätta behövd standardisering, vilket diskuteras i blogginlägg som Building Blocks of Blockchains. Denna välbesökta workshop hade fler än ett hundra deltagare, och ägde rum hos MIT Media Lab, med stöd från NTT, Blockstream och andra W3C-medlemmar.

Översatt dokument: internationalisering ... ”Vem använder Unicode

2016-08-26 | Arkiverad

W3C-dokumentet ”Who uses Unicode” har nu fått en första översättning till svenska: ”Vem använder Unicode”.

Några slagkraftiga argument för att använda Unicode som teckenkodning av webbdokument presenteras i det korta dokumentet Who uses Unicode. Detta originaldokument har nu översatts till svenska: Vem använder Unicode.

Ny Proposed Edited Recommendation: apparat ... ”Vibration API”

2016-08-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”) har tagit fram ett modifierat förslag om hantering av vibrationsmekanism i apparat.

Vibration API – framtagen av Device and Sensors Working Group och publicerad som Proposed Edited Recommendation – definierar ett API som ger tillgång till mekanismer (på klientapparaten) som kan generera vibration. Vibration är en form av beröringsåterkoppling. Kommentarer om detta tas emot fram till och med 18 september.

Nytt Working Draft: databaser ... ”Indexed Database API 2.0”

2016-08-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu levererat ett utkast om programmerbara gränssnitt mot databas som stöder indexering.

Indexed Database API 2.0 – publicerad av Web Platform Web Working Group som första offentligt Working Draft – definierar API:er mot en databas med poster vilka innehåller enkla värden eller hierarkiska objekt. Varje post består av en nyckel och något värde. Databasen vidmakthåller ett index över de poster som den lagrar. En tillämpningsutvecklare kan direkt använda detta APi för att hitta poster, antingen via dess nyckel, eller genom att använda ett index. Ovanpå detta API kan man implementera ett frågespråk. En indexerad databas kan implementeras med hjälp av persistenta B-träd.

Nytt Working Draft: html ... ”HTML 5.2”

2016-08-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu offentliggjort ett första utkast om HTML 5.2.

HTML 5.2 – publicerad av Web Platform Working Group som första offentligt Working Draft – definierar den andra mindre revisionen av den femte versionen av HTML, vilken är det grundläggande språket för webben. I denna version har ny funktionalitet införts, för att ge stöd år webbutvecklare. Nya element har införts, grundat i undersökningar av brett använd konstruktionspraktik, och vikt har lagts vid att definiera konformitetskriterier för webbläsare, för att öka interoperabilitet.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link