Nyheter

Nya Candidate Recommendations: innehållsannotering ... ”Web Annotation Data Model”; ”Web Annotation Vocabulary

2016-11-22 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbannotering (”Web Annotation Working Group”) har nu producerat två genomgranskade förslag om teknologi för annoteringar på webben.

De aktuella förslagen – publicerade av Web Annotation Working Group som Candidate Recommendations – är:

  • Web Annotation Data Model, vilken beskriver en strukturerad modell och ett format (i JSON) för att understödja att annoteringar kan delas och återanvändas på olika hårdvaru- och mjukvaruplattformar. Vanliga användningsfall kan modelleras på ett sätt som är enkelt och praktiskt, samtidigt som mer komplexa krav kan stödjas, såsom att länka godtyckligt innehåll till en specifik punkt i eller till ett segment av tidsstyrda multimediaresurser.
  • Web Annotation Vocabulary specificerar en uppsättning RDF-klasser, -predikat och namngivna entiteter som används av Web Annotation Data Model. Här ges även en förteckning av rekommenderade termer från andra ontologier som används i modellen, och definierar de JSON-LD-kontextr och -profildefinitioner som behövs för att använda JSON-serialisering för Web Annotation i ett sammanhang för länkad data.

Detta handlar om en återpublicering, utan substantiella ändringar, av den version som publicerades som Candidate Recommendation den 6 september 2016. Den enda viktiga ändringen gentemot denna tidigare utgåva är att (bortsett från smärre redaktionella förtydliganden och andra redaktionella putsningar) några funktionaliteter, vilka inte förväntas bli tillräckligt implementerade för att uppnå uppsatt mål för arbetet, har flyttats till ett informativt appendix. Inga nya funktionaliteter har lagts till, och inga normativa funktionaliteter har ändrats.

Att dessa nu publiceras som Candidate Recommendations betyder att arbetsgruppen anser det tekniska arbetet fullbordat, och efterfrågar nu information från provimplementeringar av dessa specifikationer. Det finns ett separat dokument som beskriver hur specifikationerna skall användas och hur man rapporterar erfarenheter från implementeringar. Information om implementeringar kan sändas in, antingen som kommentarer på arbetsgruppens GitHub-databas eller genom att sända e-post till public-annotation@w3.org.

Arbetsgruppen förväntar sig att uppfylla implementationsmålen (dvs minst två oberoende implementationer av varje testfall) vid 30 december 2016.

Nytt Working Draft: användarinteraktion ... ”Pointer Lock 2.0”

2016-11-22 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) levererar nu ett första utkast om hantering av musoperationer och pekaren på skärmen.

Pointer Lock 2.0 – publicerad av Web Platform Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett API som erbjuder mekanismer varmed ett skript kan få tillgång till data om musrörelser, samtidigt som man har en fix knytning av mushändelserna till ett visst element, och muspekaren på skärmen inte syns. Denna typ av hantering av inmatning är kritisk för vissa typer av tillämpningar, i synnerhet 3D-tillämpningar och programvara för 3D-modellering, där man presenterar ett första-person perspektiv. Denna nya version av specifikationen inför ett antal ändringar som berör hantering av skugg-DOM (Shadow DOM).

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... ”Page Visibility Level 2”

2016-11-22 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag om hur man kan ta reda på om innehåll i webbläsare är synligt.

Page Visibility Level 2 – publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API som gör att man med programkod kan avgöra om en visad webbsida faktiskt syns på apparaten, och bli informerad då synlighetstillståndet ändras. Denna teknologi kan bidraga till konstruktion av resurseffektiva webbtillämpningar. Specifikationen är nu redo för provimplementeringar.

Ny Recommendation: html ... ”Media Source Extensions

2016-11-17 | Arkiverad

En ny webbstandard har nu blivit antagen, framtagen av arbetsgruppen för mediastöd i HTML (”HTML Media Extensions Working Group”), vilken ger starkt stöd för användning av video i webbinnehåll.

Media Source Extensions pipeline model diagramMedia Source Extensions™ – framtagen av HTML Media Extensions Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – ger kritiskt stöd för att tillhandahålla video på webben, genom att utvidga HTML:s funktionaliteter för video, och underlätta en uppsättning användningsfall, såsom adaptiv strömning av media, tidsförskjutning av realtidsströmmar, och redigering av video, liksom stöd för videospelare som ger 360° presentation. Denna teknologi erbjuder högkvalitativ strömmande video över IP till webbtillämpningar, på en bred uppsättning plattformar och mellan oberoende leverantörer, och har redan implementerats i vitt spridda webbläsare och tjänster för leverans av video, såsom Youtube.

Ny Candidate Recommendation: sociala webben ... ”ActivityPub

2016-11-17 | Arkiverad

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag om ett protokoll för att kommunicera med sociala nätverk.

ActivityPub – publicerad av Social Web Working Group som Candidate Recommendation – beskriver ett protokoll för decentraliserade sociala nätverk, en vidareutveckling av formatet ActivityStreams 2.0. Detta protokoll erbjuder ett API för kommunikation mellan klient och server, som kan användas för att skapa, uppdatera och ta bort innehåll, liksom ett API för kommunikation mellan servers så att de kan leverera notifieringar och prenumerationer på innehåll. Denna specifikation är nu redo för provimplementeringar. Det här specificerade protokollet är en väsentlig förbättring av det tidigare protokollet pump.io, och arbetsgruppen uppmuntrar speciellt de som implementerat klienter och servers för pump.io att uppdatera sin kod till att stödja det nya protokollet.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link