Nyheter

Ny Proposed Edited Recommendation: apparat ... ”Vibration API”

2016-08-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”) har tagit fram ett modifierat förslag om hantering av vibrationsmekanism i apparat.

Vibration API – framtagen av Device and Sensors Working Group och publicerad som Proposed Edited Recommendation – definierar ett API som ger tillgång till mekanismer (på klientapparaten) som kan generera vibration. Vibration är en form av beröringsåterkoppling. Kommentarer om detta tas emot fram till och med 18 september.

Nytt Working Draft: databaser ... ”Indexed Database API 2.0”

2016-08-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu levererat ett utkast om programmerbara gränssnitt mot databas som stöder indexering.

Indexed Database API 2.0 – publicerad av Web Platform Web Working Group som första offentligt Working Draft – definierar API:er mot en databas med poster vilka innehåller enkla värden eller hierarkiska objekt. Varje post består av en nyckel och något värde. Databasen vidmakthåller ett index över de poster som den lagrar. En tillämpningsutvecklare kan direkt använda detta APi för att hitta poster, antingen via dess nyckel, eller genom att använda ett index. Ovanpå detta API kan man implementera ett frågespråk. En indexerad databas kan implementeras med hjälp av persistenta B-träd.

Nytt Working Draft: html ... ”HTML 5.2”

2016-08-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu offentliggjort ett första utkast om HTML 5.2.

HTML 5.2 – publicerad av Web Platform Working Group som första offentligt Working Draft – definierar den andra mindre revisionen av den femte versionen av HTML, vilken är det grundläggande språket för webben. I denna version har ny funktionalitet införts, för att ge stöd år webbutvecklare. Nya element har införts, grundat i undersökningar av brett använd konstruktionspraktik, och vikt har lagts vid att definiera konformitetskriterier för webbläsare, för att öka interoperabilitet.

Ny Candidate Recommendation: apparat-i-geografi ... ”DeviceOrientation Event Specification

2016-08-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för geolokalisering (”Geolocation Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om hantering av apparatens läge i geografin.

DeviceOrientation Event Specification – publicerad av Geolocation Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett antal nya DOM-händelser, vilka ger information om den fysiska orienteringen av en klientapparat, samt om dess rörelse. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: sociala webben ... ”Micropub

2016-08-16 | Arkiverad

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om stöd för publicering på sociala nätverk.

Micropub – publicerad av Social Web Working Group som Candidate Recommendation – definierar en mekanism som stöder kommunikation mellan separat utvecklade webbklienter och servers, så att man kan skapa, uppdatera och ta bort inlägg i sociala nätverk. Ett direkt mervärde för användare är att det blir möjligt att byta mellan olika webbtillämpningar vilka erbjuder möjlighet att skapa inlägg i sociala nätverk, även om dessa webbtillämpningar implementerar sina egna databaser. Redan innan W3C:s standardiserings av Micropub började, hade teknologin fler än ett dussin oberoende implementeringar inom den intressentskara som IndieWebCamp utgör. Information om nya provimplementeringar av teknologin tas emot av arbetsgruppen.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link