Nyheter

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... ”Selection API”

2015-10-08 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) har tagit fram ett utkast om urvalsfunktionalitet (selektering).

Selection API – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – är ett preliminärt förslag om det programmerbara gränssnittet Selection och funktionalitet som berör detta område. Det skall förstås som en ersättning för det som varit sektioner av HTML-specifikationen, och för den del av specifikationen DOM Range som berör selektion.

Nytt Working Draft: rdf ... ”Shapes Constraint Language (SHACL)”

2015-10-08 | Arkiverad

Arbetsgruppen för graf-former i RDF (”RDF Data Shapes Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om ett språk som används för att uttrycka begränsningar på RDF-grafer.

Shapes Constraint Language (SHACL) – publicerad av RDF Data Shapes Working Group som Working Draft – definierar ett språk för att beskriva och begränsa hur innehåll representerade som RDF-graf får se ut i ett visst sammanhang. Språket SHACL grupperar dessa beskrivningar och begränsningsvillkor som ”former” (”shapes”), vilka uttrycker de villkor som skall gälla för en given RDF-nod. Former erbjuder en högnivåvokabulär för att ange predikat och deras associerade kardinaliteter, datatyper och andra begränsningar. Ytterligare begränsningar kan knytas till former genom att använda SPARQL och liknande utvidgningsspråk. Dessa utvidgningsspråk kan även användas för att definiera nya högnivåtermer i vokabulären. SHACL-former kan användas för att kommunicera information om datastrukturer som är knutna till någon process eller gränssnitt, generera eller validera data, eller driva användargränssnitt. Det aktuella dokumentet definierar språket SHACL och dess underliggande semantik.

Nya Candidate Recommendations: säkerhet ... ”Upgrade Insecure Requests”; ”Mixed Content

2015-10-08 | Arkiverad

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) har nu offentliggjort två genomgranskade förslag om säker hämtning av resurser.

De aktuella förslagen – publicerade av Web Application Security Working Group som Candidate Recommendations – handlar om hur innehållskonstruktörer kan stödja säkerhet vid användning av webbresurser genom användning av två teknologier:

  • Upgrade Insecure Requests, som definierar en mekanism med vars hjälp innehållskonstruktörer kan informera ett webbverktyg om att det skall uppgradera a priori osäkra resursförfrågningar att använda säkra transportmetoder innan resurshämtning sker.
  • Mixed Content, som beskriver hur ett webbverktyg bör hantera hämtning av innehåll över förbindelser som inte är krypterade eller inte autentiserade, när detta skall ske inom ramen för ett krypterat eller autentiserat dokument.

Ny Proposed Recommendation: objektmodell ... ”W3C DOM4”

2015-10-06 | Arkiverad

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) levererar nu ett genomgranskat förslag om objektmodellen för HTML.

Dokumentobjektmodellen (DOM) definierar en plattformsneutral modell för hur man representerar händelser och träd av noder. W3C DOM4 – publicerad av HTML Working Group som Proposed Recommendation – är en utvidgning som utökar modellen med Mutation Observers som ersättning för den tidigare definierade Mutation Events. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 03 november 2015.

Nytt Working Draft: objektmodell ... ”Shadow DOM”

2015-10-06 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) har tagit fram ett utkast om sammanslagning av DOM-träd.

Shadow DOM – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – beskriver en metod för att kombinera flera olika DOM-träd till en hierarki, och beskriver hur dessa träd interagerar med varandra inom ett dokument. Därmed kan man på ett bättre sätt hantera sådan sammanslagning till en dokumentobjektmodell.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link